Pondelok 18 Nov 2019
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • yellow style
Uznesenie č. 2/2011
U Z N E S E N I E

z druhého zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 03.01.2011

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

             A/      B e r i e    n a     v e d o m i e

1.     Plnenie uznesenia z minulého OZ  -   informáciu p. starostu Mariana Murína.

 

             B/       Z r i a ď u j e

1.    Komisie, a to:

            a/ komisiu výstavby, životného prostredia  a pôdohospodárstva

            b/ komisiu finančnú, obchodnú a sociálnych vecí

            c/ komisiu verejného poriadku, športu, kultúry, dopravy a školstva

 

            C/      V o l í

1.      a/ Predsedu komisie výstavby, životného prostredia a pôdohospodárstva – p. Mariána Kosmeľa.

   b/ Predsedu finančnej, obchodnej a komisie pre sociálne vecí – Ing. Romana Bieláka.

   c/ Predsedu komisie verejného poriadku, športu, kultúry, dopravy a školstva – Mgr. Miroslava Jozefiaka.

 

            Členov komisie:

a/ výstavby, životného prostredia  a pôdohospodárstva – p. Jána Baleka, p. Jána Bugaja, p. Antona Grzýba, p. Mariána Kosmeľa

b/ finančnej, obchodnej a sociálnych vecí – MUDr. Renátu Bernaťákovú, Ing. Romana Bieláka, p. Jána Bugaja, p. Antona Grzýba, p. Máriu Vlčákovú, p. Martinu Bjaloňovú.

c/ verejného poriadku, športu, kultúry, dopravy a školstva – Ing. Romana Bieláka, p. Mariána Briša, p. Jána Bugaja, Mgr. Miroslava Jozefiaka, p. Ľudovíta Mudroňa.

 

             D/      S ch v a ľ u j e

1.    Odmenu pre zástupcu starostu obce, vo výške 150€/mesačne.

2.    Odmeny  pre poslancov OZ, vo výške 15€/1 zasadnutie.

3.    Odmeny pre členov zriadených komisií, vo výške 7€/1zasadnutie.

4.    Predbežný harmonogram riadnych zasadnutí OZ nasledovne:

            07.02.2011
            07.03.2011
            04.04.2011
            02.05.2011
            06.06.2011

5.      Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenie „Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd“ v zmysle záväzkov SR  voči EÚ na realizáciu projektu „Odkanalizovanie obce Mútne“.

6.       Vypracovanie návrhu na financovanie telocvične do výšky cca 750 000€.

7.       Vypracovanie návrhu výstavby protipovodňového opatrenia – príprava projektovej dokumentácie.

8.       Vypracovanie návrhu na financovanie výstavby „Zberný dvor“ – príprava projektovej dokumentácie.

9.       Spolufinancovanie akcie „Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Mútne“.

10.   Štatutára príspevkovej organizácie Obec Mútne – prevádzka p. Jána Bugaja.

11.   Komisiu pre oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov.

 

             E/      O d v o l á v a

1.      Štatutára príspevkovej organizácie Obec Mútne – prevádzka p. Antona Ďuranu.

 

             F/      U k l a d á

1.      Vypracovať návrh rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v zmysle zákona 369/90, §12, v znení neskorších predpisov.

                                                                                          T: do budúceho OZ

                                                                                          Z: pracovníci OcÚ a komisie


                                                                                                                  Marián Murín

                                                                                                                  starosta obce

 

 Zápisnica (opravená) zo zasadnutia na stiahnutie tu

 

 

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.