Pondelok 18 Nov 2019
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • yellow style
Uznesenie č. 3/2011

U z n e s e n i e

z 3. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 07.02.2011.

Uznesenie číslo 3/2011

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

A/        B e r i e    n a     v e d o m i e

1.                Interpeláciu p. M. Vlčákovej, doriešiť pracovno-právny vzťah funkcie prednostu obce.

B/        S ch v a ľ u j e

1.                Body programu Pozvánky č. 4, 5, 6 a 10 presunúť na budúce OZ.

2.                Opravu Uznesenia 2/2011 z 2. zasadnutia OZ nasledovne:

Doplniť:

-          v bode B/ Z r i a ď u j e, d/ komisiu na oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosti majetkových pomerov

-          v bode C/ V o l í, Členov komisie, d / na oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosti majetkových pomerov - p. Jána Baleka, Ing. Romana Bieláka, Mgr. Miroslava Jozefiaka – poslancov OZ.

Vypustiť:

F/ U k l a d á, bod 2,  p. M. Murínovi, verejnému funkcionárovi, predložiť oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov v zmysle zákona 357/2004, čl. 7. Oznámenie predložiť p. J. Balekovi, Ing. R. Bielákovi, Mgr. M. Jozefiakovi – poslancom OZ.

3.                V Rokovacom poriadku, v štvrtej časti, § 16, v bode č. 1 doplniť:

Poslanec môže v diskusii podať k prerokúvanej veci pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy, ktoré musia byť vyhotovené písomne a riadne sformulované alebo ústne do zápisnice.

4.              V Rokovacom poriadku v štvrtej časti, § 25, doplniť bod č. 4 nasledovne:

  4) Overená zápisnica sa zverejní na internetovej stránke do 15 dní od konania

  OZ.     

5.                Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Mútne s uvedenými zmenami.                                      

6.                Zásady odmeňovania poslancov OZ obce Mútne a členov orgánov, zriadených obecným zastupiteľstvom.

7.                Výberové konanie na kontrolóra obce.

8.                Prenájom pozemku pod výstavbu telocvične za podmienok uvedených v prílohe zápisnice.

9.                 Rekonštrukciu sociálnych zariadení a priestorov pre lekárov v KD za javiskom.

10.            Odmeny pre členov Dobrovoľného hasičského zboru Mútne za r. 2010 nasledovne:

-          predsedovi DHZ -  odmena vo výške 150 €

-          veliteľovi DHZ -  odmena vo výške 150 €

-          strojníkom DHZ – odmena vo výške 150 €

-          preventivárovi DHZ – odmena vo výške 100 €

-          pokladníkovi DHZ – odmena vo výške 100 €

11.           Finančný dar, pri príležitosti životného jubilea 70 rokov života, pre p. Ondreja Budaya  vo výške 150 € a pre p. Štefana Kozaňáka vo výške 150 €.

12.           Spolufinancovanie projektu „Kamerový systém“ vo výške 20% z celkových nákladov a vypracovanie projektovej dokumentácie k uvedenému projektu.

13.           Zahrnúť do rozpočtu na r. 2011 preplatenie odstupného pre bývalú starostku obce Mgr. M. Juríčkovú v zmysle platných predpisov.

14.           Finančný príspevok vo výške 50 €, na základe žiadosti Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb Novoť č. 976.

15.           Žiadosť p. Antona Holubjaka, 029 63 Mútne 350, o vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu - parc. č. 1734/11, 1734/12, v k. ú. Mútne.

16.           Žiadosť p. Petra Kuklu ml., 029 63 Mútne 170, o vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu - parc. č. 1845/27, v k. ú. Mútne.

17.           Žiadosť p. Petra Vaterku, 029 63 Mútne 621, o vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu - parc. č. 1843/5, o výmere 418 m².

18.           Žiadosť p. Tomáša Ďurčáka s manželkou, 029 63 Mútne 582, o vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu - parc. č. 1984/4, o výmere 805 m².

 

C/        U k l a d á

1.                  Upraviť „Štatút obce“ podľa pripomienok poslancov OZ.

                                                                                     T: do budúceho OZ

                                                                                      Z: pracovníci OcÚ

2.                  Ponúknuť voľné priestory, na prevádzku kaderníctva, na základe žiadosti v nasledovnom poradí

                                              1) p. Františkovi Kubašákovi

                                     2) p. Marte Jozefiakovej

                                                                                     T: ihneď

                                                                                     Z: pracovníci OcÚ

 

3.                  Prešetriť žiadosť p. Petra Kuklu st., 029 63 Mútne 170 a spol., o opravu miestnej komunikácie na tzv. Partizánskej ulici.

                                                                                      T: do budúceho OZ

                                                                                             Z: komisia výstavby,   

                                                                                             životného prostredia a

                                                                                             pôdohospodárstva

4.                  Prešetriť žiadosť p. Ľubomíra Rejdugu, 029 63 Mútne 595, o odpredaj pozemku, parc. č. 1244/2, o výmere 417 m² a parc. č. 17053/23, o výmere 23 m².

 

                                                                                       T: do budúceho OZ

                                                                                              Z: komisia výstavby,   

                                                                                              životného prostredia a

                                                                                              pôdohospodárstva

 

5.                  Prešetriť žiadosť p. Petra Ondreka s manželkou, 029 63 Mútne 56, o odpredaj pozemku, parc. č. 1265/4, o výmere 40 m², parc. č. 2096/2, o výmere 133 m² a parc. č. 2096/3, o výmere 25m².

                                                                                          T: do budúceho OZ

                                                                                           Z: komisia výstavby,   

                                                                                           životného prostredia a

                                                                                           pôdohospodárstva

D/        D o p o r u č u j e

 

E/      Z a m i e t a

1.                  Žiadosť Mgr. Márie Juríčkovej, 029 63 Mútne 370, o preplatenie nevyčerpanej dovolenky.

                         Marián Murín

                                                                                                   starosta obce

 Zápisnica z 3. zasadnutia:

 

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.