Piatok 10 Júl 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • yellow style
Pozvánka na OZ Email
Piatok, 22 Máj 2015 08:21

P O Z V Á N K A

 

Na základe rozhodnutia starostu podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam 4. Riadne zasadanie obecného zastupiteľstva v Mútnom, ktoré sa uskutoční dňa

 

29. mája 2015 (piatok) o 16:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Mútnom

 

P R O G R A M

  

1.        Otvorenie zasadnutia

2.        Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.        Plnenie uznesenia z minulého OZ

4.        Prijaté rozpočtové opatrenia

5.        Záverečný účet obce za rok 2014

6.        Schválenie výstavby multifunkčného ihriska

7.        Odpredaj obecnej rozostavanej bytovky

8.        Schválenie prístavby materskej školy

9.        Rôzne

10.    Diskusia

11.    Záver

 

  

V Mútnom 14.05.2015

  

 

                                                                                                                                             Marián Murín

                                                                                                                                              starosta obce

 

 

 

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.