Piatok 05 Mar 2021
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default style
 • blue style
 • red style
 • yellow style
Uznesenie číslo 16/2017

U z n e s e n i e

Zo  16. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 14.09.2017

 

Uznesenie číslo 16/2017

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

 

A/  B e r i e  n a   v e d o m i e

 

1.     Plnenie uznesenia zo 14 OZ.

2.     Monitorovaciu správu plnenia rozpočtu za I. polrok 2017.

 

B/ S ch v a ľ u j e

 

 1. VZN č. 1/2017 o odpadoch a spôsobe zásobovania vodou, odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Mútne.
 2. Podanie žiadosti o prevod vlastníckeho práva na verejno –prospešný účel pre obec, parc. C-KN č. 1359 a parc. č. C-KN č. 1357.

 

C/ P r e r o k o v a l o

 

 1. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

 

D/ V y h l a s u j e

 1. V zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších zmien a doplnkov obecné zastupiteľstvo v Mútnom vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra na 10.11.2017 (piatok). 

 

E/ U r č u j e

 

1.               Miesto a čas konania voľby hlavného kontrolóra:

a)     Miesto konania voľby: Zasadačka obecného úradu v Mútnom,

b)    Čas konania voľby: 16:00 hod.

 

2.    Termín doručenia písomných prihlášok:

Písomné prihlášky musia byť doručené na obecný úrad, do podateľne obecného úradu v Mútnom najneskôr do 27.10.2017 do 12:00 hod. t.j. najneskôr do 14 dní pred dňom konania voľby hlavného kontrolóra.

 

3.    Spôsob doručenia písomných prihlášok:

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra písomné prihlášky v zalepenej obálke označenej : „Voľba hlavného kontrolóra 2017- neotvárať“

a)     Zašlú na adresu: Obecný úrad, 029 63  Mútne 194

b)    Osobne doručia do podateľne obecného úradu v Mútnom

 

4.    Požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra:

a)     kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

       - ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

      b) kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov:

      - spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

      - bezúhonnosť

          c) iné predpoklady:

      - znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy obcí,

      - prax v oblasti účtovníctva alebo kontroly minimálne 3 roky

      - flexibilnosť,

      - zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť.

 

5.    Náležitosti písomnej prihlášky

-údaje kandidáta: titul, meno a priezvisko, dátum narodenia,

- adresu trvalého bydliska a adresu na doručovanie ak je iná ako adresa trvalého bydliska,

- kontaktné údaje: e-mail, telefonický kontakt,

- účel podania písomnej prihlášky.

 

6.    Prílohy k prihláške:

a)     Povinné prílohy:

-       Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

-       Úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

b)    Ostatné prílohy:

-       Štruktúrovaný životopis,

-       Čestné prehlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkon v plnom rozsahu

-       Písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre účely vykonania voľby hlavného kontrolóra na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Mútnom,

-       Informácia kandidáta, či ku dňu podania písomnej prihlášky na funkciu hlavného kontrolóra: - podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo  

je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov    právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,

  - je hlavným kontrolórom aj v inej obci.

 

7.    Začiatok funkčného obdobia hlavného kontrolóra:

V súlade s § 18a ods. 5 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov funkčné obdobie hlavného kontrolóra začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce, t.j. 13.11.2017.

 

8.    Rozsah pracovného úväzku hlavného kontrolóra:

V súlade s § 11 ods. 4 písm. j) a § 18a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje kratší pracovný čas hlavného kontrolóra, ktorý bude zvolený vo voľbe vyhlásenej obecným zastupiteľstvom, v rozsahu 0,125 úväzku, t.j. 20 hodín mesačného pracovného času.

 

9.    Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra:

a)     Voľba hlavného kontrolóra obce Mútne sa vykoná na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Mútnom dňa 10.11.2017.

b)    Starosta obce informuje poslancov obecného zastupiteľstva o počte, forme a dátume doručenia obálok s označením „Voľba hlavného kontrolóra 2017 – neotvárať“. Posúdenie náležitosti podaných prihlášok kandidátov v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva č. 16/2017 zo dňa 14.09.2017 vykoná zapisovateľka obecného zastupiteľstva v Mútnom spolu so starostom obce, alebo iným povereným poslancom OZ pred zasadnutím OZ a informuje poslancov o danej skutočnosti. Vyhodnotia splnenie náležitostí prihlášok a vypracujú zoznam kandidátov, ktorý obdržia všetci poslanci OZ. Zoznam bude vyhotovený v poradí, v akom boli doručené obálky jednotlivých kandidátov.

c)     Poslanci sa oboznámia s prihláškami a prílohami jednotlivých kandidátov.

d)    Procesu voľby hlavného kontrolóra predchádza prezentácia jednotlivých kandidátov. Kandidáti sa prezentujú v poradí, v akom boli doručené ich písomné prihlášky na obecný úrad, pričom každý kandidát má právo na svoju prezentáciu v časovom rozsahu max. 10 minút.

e)     Poslanci môžu po prezentácií kandidáta klásť kandidátovi otázky súvisiace s funkciou hlavného kontrolóra.

f)     Po prezentácií všetkých  kandidátov pristúpia poslanci k verejnému hlasovaniu. Hlasuje sa za každého kandidáta osobitne, v poradí v akom boli doručené ich písomné prihlášky.

 

V zmysle § 18a od. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb  najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.

 

 

F/ R u š í

 

1.   VZN č. 2/2014 o odpadoch a spôsobe zásobovania vodou, odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Mútne.

 

 

 

G/ Z a m i e t a

 

1.   Žiadosť p. Stanislava Šurina o dobudovanie kanalizácie.

 

 

 

 

 

                                                                                      Marián Murín

                                                                                      Starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.