Nedeľa 16 Jún 2019
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • yellow style
Samospráva obce
Verejná súťaž

Verejný obstarávateľ :      Obec Mútne č. 194, 029 63 Mútne

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

v zmysle v zmysle §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

 a zmene a doplnení niektorých zákonov

(ďalej len „ZVO“)

 

VEC : Výzva na na predloženie cenovej ponuky – zákazka s nízkou hodnotou

 

V súlade s §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov – zákazka s nízkou hodnotou si Vás dovoľujeme vyzvať na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky:

- Vyhotovenie a dodanie projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konanie s rozpočtom a výkazom výmer na realizáciu stavby zberného dvora v obci Mútne s pracovným názvom: ,,Výstavba zberného dvora v obci Mútne“, ktorá bude súčasťou žiadosti o NFP v rámci výzvy v rámci výzvy Operačného programu kvalita životného prostredia, Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov; Aktivita B. Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, výzva č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10 – Triedený zber komunálnych odpadov.

 

Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že pred predložením ponuky je vhodné vykonať obhliadku. Ak záujemca prejaví záujem o vykonanie obhliadky stavby, táto sa uskutoční v dňoch od 18.05.2016 do 27.05.2016, na základe dohody s prednostom OcÚ, Ing. Jánom Bugajom, tel. č.: 0902 991 051, e-mail: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:                     Obec Mútne

IČO:                        00314668

Sídlo:                       029 63  Mútne 194

Kontaktná osoba:     Ing. Ján Bugaj

Telefón:                   043/5597320

Mobil:                     0902991051

Elektronická pošta:   Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

Internetová adresa:   www.mutne.sk

 

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:

                                    Ing. Ján Bugaj

Telefón :                            0902991051

E- mail :                             Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

 

Kontaktná osoba vo veciach predmetu zákazky:

                                    Ing. Ján Bugaj

Telefón :                            0902991051

E- mail :                             Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

 

2.  Predmet zákazky

Vyhotovenie a dodanie projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konanie s rozpočtom a výkazom výmer na realizáciu stavby zberného dvora v obci Mútne s pracovným názvom: ,,Výstavba zberného dvora v obci Mútne“, ktorá bude súčasťou žiadosti o NFP v rámci výzvy v rámci výzvy Operačného programu kvalita životného prostredia, Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov; Aktivita B. Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, výzva č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10 – Triedený zber komunálnych odpadov.

Kompletná výzva je zverejnená na: http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/10-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-zamerana-na-triedeny-zber-komunalnych-odpadov-a-mechanicko-biologicku-uprava-komunalnych-odpadov/

 

3. Spoločný slovník obstarávania (CPV):

Hlavný predmet : 71320000-7 Inžinierske projektovanie.

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky:

10 883,33 € bez DPH

 

5. Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je vyhotovenie a dodanie projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konanie s rozpočtom a výkazom výmer na realizáciu stavby zberného dvora v obci Mútne s pracovným názvom: ,,Výstavba zberného dvora v obci Mútne“, ktorá bude súčasťou žiadosti o NFP v rámci výzvy v rámci výzvy Operačného programu kvalita životného prostredia, Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov; Aktivita B. Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, výzva č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10 – Triedený zber komunálnych odpadov. Pred začatím projektových prác zhotoviteľ zrealizuje kompletné zameranie skutkového stavu celého objektu vrátane všetkých existujúcich sietí a prípojok do objektu.

Kompletná výzva je zverejnená na: http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/10-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-zamerana-na-triedeny-zber-komunalnych-odpadov-a-mechanicko-biologicku-uprava-komunalnych-odpadov/

 

Dokumentácia musí obsahovať :

·       Požiadavky na spracovanie dokumentácie a formát: textová časť dokumentácie vo formáte .doc, výkresová časť dokumentácie vo formáte .pdf, .dwg a .dgn., výkaz výmer a rozpočet vo formáte .xls.

·       Počet vyhotovení dokumentácie: 6 vyhotovení v papierovej forme, 2 x elektronické vyhotovenie (CD alebo DVD)

·       Rozsah a obsah projektovej dokumentácie vyplýva z vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Bude spracovaný v zmysle "Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností" (UNIKA), v mierke 1:500, 1:100, 1:50,1:25.

 

Predpokladaný rozsah stavebných prác:

·      Komplexné riešenie spevnených plôch s odvodením

·      Výstavba oplotenia a osvetlenia areálu

·      Strojné vybavenie

·      Stavebné úpravy objektu

 

6. Požadujeme aby stanovená cena bola vyčíslená v nasledovnej štruktúre:

Navrhovaná cena predmetu  zákazky musí byť stanovená podľa § 3  zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, ako navrhovaná zmluvná cena bez DPH, sadzba DPH a výška DPH, navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. V prípade, ak spoločnosť nie je platcom DPH, túto skutočnosť uvedie do svojej ponuky. Cena bude vychádzať zo Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA. Uvedená cena bude slúžiť na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky.

 

7. Zdroj finančných prostriedkov:

Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa a neskôr v prípade úspešnosti žiadosti o poskytnutie NFP bude prefinancovaný zo zdrojov Kohézneho fondu, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ vyžaduje minimálne 30-dňovú lehotu splatnosti predložených faktúr. Úhrada faktúr bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných predpisov.

 

8. Miesto a termín realizácie:

Miesto poskytnutia služby: Obec Mútne

Dodanie služby: do 20.06.2016

 

9. Typ zmluvného vzťahu:

Na uskutočnenie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva.

 

10. Náklady na ponuku:

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku na verejného obstarávateľa.

 

11. Obsah ponuky (podmienky účasti a cenová ponuka):

Ponuka uchádzačov musí obsahovať:

1. cenová ponuka spracovaná podľa  prílohy č. 1 výzvy Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk

2. zoznam minimálne 5 referencií o spracovaní podobných energetických auditov pre budovy  slúžiace verjnosti. V referencii uchádzač uvedie odberateľa, predmet plnenia, cenu, rok dodania, kontaktnú osobu odberateľa a kontakt na ňu.

3. čestné vyhlásenie uchádzača, že nie je v likvidácii, konkurze a že si riadne plní všetky odvodové povinnosti.

4. relevantný doklad o tom, že uchádzač môže poskytovať službu (výpis z obchodného registra, živnostenského registra, osvedčenie..). (Kópia dokladu o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky - Predloženie dokladu o oprávnení poskytovať službu § 26 ods. 2 písm. e) zákona v predmete zákazky (výpis z obchodného alebo výpis zo živnostenského registra) alebo kópia potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1  zákona, ku dňu podpisu zmluvy).

 

12.  Miesto a lehota na predkladanie ponuky:

11.1 Predkladanie ponuky doručením listinnou formou alebo osobným doručením. Uchádzač predloží ponuku v jednom vyhotovení v uzatvorenom a označenom obale. Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:

11.2 Adresu obstarávateľa uvedenú vo výzve,

11.3 Adresu uchádzača,

11.4 Označenie heslom súťaže „Projektová dokumentácia–zberný dvor“ - NEOTVÁRAŤ!

11.5 Stránkové hodiny v podateľni verejného obstarávateľa (pre osobné doručenie) sú v pracovné dni  pondelok – piatok  od 7,30 hod. do 15.30 hod.

11.6 Lehota, v ktorej je potrebné doručiť cenovú ponuku: do 30. mája 2016  (pondelok) do 10,00 hod. ( rozhodujúcim termínom je doručenie verejnému obstarávateľovi, nie podanie na doručenie).

 

13. Vyhodnotenie ponúk:

Ponuky budú vyhodnotené podľa kritéria „Cena“, v sídle obstarávateľa uvedenom v bode č. 1 bez účasti uchádzačov.

Úspešný bude ten uchádzač, ktorého ponuka bude obsahovať najnižšiu cenu celkom za zákazku v EUR.

 

14. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:

Všetkým uchádzačom, ktorí predložia cenovú ponuku bude zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk prostredníctvom elektronickej pošty. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade zmeny okolností neprijať žiadnu ponuku.

 

15. Použitie elektronickej aukcie:

Nie.

 

16. Doplňujúce informácie:

Zákazka nie je vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vylúčiť uchádzača, ktorý nebude spĺňať podmienky účasti, ale aj iné podmienky, ktoré vyplývajú z výzvy na predkladanie ponúk.

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup:

·       ak ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní,

·       nebola predložená ani jedna ponuka,

·       ani jedna predložená ponuka nezodpovedá určeným požiadavkám,

·       ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie,

·       ak celková suma ponuky je príliš vysoká

 

V Mútnom, 17.05.2016

Marián Murín

starosta obce Mútne

  Kompletná výzva s prílohami:

 

 
Úradné hodiny obecného úradu a kontakty
Pondelok    7.30 - 15.30
Utorok       7.30 - 17.00
Streda       7.30 - 15.30
Štvrtok      7.30 - 15.30
Piatok       7.30 - 14.00
obedňajšia prestávka: 30 minút v časovom rozmedzí 11.00-12.30hod.
 

Adresa:

Obec Mútne
Mútne 194
029 63 Mútne 

IČO: 00314668, DIČ: 2020571696

Telefón:

043/5597 320

043/5597 115

Fax:  043/5521 420

e-mail: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

 

qrcode

  Účtovníčka:

p. Martina Bjaloňová

tel.: 0902 991 061

fax: 043/5521 420

 

  Dane a poplatky, evidencia obyvateľstva:

Bc. Terezia Zavodančíkova

tel.:  0902 991 062

 

  Matrika:

Mgr. Viera Boleková

 tel.:  0902 991 063

 

  Prednosta:

Ing. Ján Bugaj

 tel.:  0902 991 051

 

Prevádzka:

Jozef Vojtas - vodič, oprava, údržba ciest

 tel.:  0902 991 064

Peter Jurčák - vodič, oprava, údržba ciest

 tel.:  0902 991 068

Ľubo Bolek - oprava, správca cintorínov

 tel.:  0902 991 066

 

 
Hlavný kontrolór

 

 Kontrolór obce: 

Ing. Ladislav Šeliga 

 

 
Komisie obecného zastupiteľstva

Komisia výstavby, životného prostredia a pôdohospodárstva

Predesda: 

Členovia:


 

Komisia verejného poriadku, športu, kultúry, dopravy a školstva

Predseda: 

Členovia: 

 

Komisia finančná, obchodná a komisia pre sociálne veci

 Predseda: 

Členovia: 

 
Poslanci obecného zastupiteľstva
1. Balek Ján
2. Ďurana Anton
3. Jozefjak Milan
4. Jakubják Jozef
5. Grzýb Anton
6. Malák Miloš
7. Kosmeľ Marián
8. Mudroň Ľudovít
9. Straka Pavol
 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ďalší > Koniec >>

Strana 8 z 9

Hlavné menu

Návštevnosť


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.