Nedeľa 18 Apr 2021
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • yellow style
Samospráva obce
Pozvánka

P O Z V Á N K A

 

Na základe rozhodnutia starostu podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov z v o l á v a m 18. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Mútnom, ktoré sa uskutoční dňa


 

 

19. júla 2013 (piatok) o 17:00 hod. v zasadačke obecného úradu v Mútnom


P R O G R A M

 

 

1.          Otvorenie zasadnutia

2.          Plnenie uznesenia z minulého OZ

3.          Schválenie zriadenia Obecného hasičského zboru v Mútnom

4.          Interpelácia poslancov

5.          Rôzne – žiadosti občanov

6.          Návrh na uznesenie OZ

7.          Záver

 

 

V Mútnom, dňa 12.07.2013

 

 

                                                                                                        Marián Murín

                                                                                                         starosta obce

 

 

 
Výveska 2

 

 
Dedina roka 2013
Dedina roka 2013
dedina_roka
OBEC Mútne sa zapojila do súťaže DEDINA ROKA 2013. 
V súťaži sa hodnotia rôzne kategórie(dedina ako partner, hostiteľ, pospolitosť, hospodár ..., o ktorých rozhoduje odborná komisia tejto súťaže na základe prihlášky a návštevy obce tejto komisie.
AJ vy môžete rozhodnúť kto získa titul DEDINA ROKA 2013 v internetovom hlasovaní. Stačí keď navštívite stránku:
a na pravej strane pod banerom Súťaž DEDINA ROKA 2013, kliknete na Mútne.
Za Váš hlas Vám ďakujeme. 
Prostredníctvom tejto súťaže pomôžeme obci sa zviditeľniť a môžeme získať finančné prostriedky na obnovu našej dediny.
Ešte raz Vám všetkým srdečne ďakujeme.
 
Rekonštrukcia verejného osvetlenia Obce Mútne

Rekonštrukcia verejného osvetlenia Obce Mútne

 

Názov projektu: Rekonštrukcia verejného osvetlenia Obce Mútne

Kód projektu: 25120220318

Miesto realizácie: Obec Mútne

Číslo výzvy: KaHR-22VS-1001

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os 2: Energetika

Opatrenie 2.2: Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

Celkové investičné výdavky: 260 340,- €

Celkové oprávnené výdavky: 260 340,- €

Poskytnutý nenávratný finančný príspevok: 247 323,- €; t. j. 95 %

Spolufinancovanie Obce Mútne: 5 %

 

Cieľ projektu:

Cieľom projektu bola rekonštrukcia a modernizácia kompletnej sústavy verejného osvetlenia v Obci Mútne vzhľadom na jej vek a technický stav.

 

Špecifické ciele:

- Výmena existujúcich svietidiel za nové s nižším príkonom, lepšími svetelno - technickými parametrami

- Zníženie nákladov na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia

 

Aktivity projektu:

- Demontáž pôvodných svietidiel

- Montáž nových svietidiel

- Zavedenie systému riadenia a monitoringu

- Odskúšanie nového verejného osvetlenia a revízna správa

- Riadenie projektu

- Publicita a informovanosť

 

 

ODKAZY NA INTERNETOVÉ STRÁNKY
Riadiaci orgán: http://www.mhsr.sk/
Operačný program: http://www.mhsr.sk/operacny-program-konkurencieschopnost-a-hospodarsky-rast--op-kahr--6118/127803s

www.economy.gov.sk

 

www.siea.sk

 

 

 
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy v obci Mútne

 Projekt:

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej

školy v obci Mútne

 

je realizovaný s finančnou podporou Európskej úniePrijímateľ: Obec Mútne 

Kód projektu: 302021I904 

 

 Hlavný cieľ projektu:

 

 Zvýšenie kvality vzdelávania žiakov v základnej škole v obci Mútne prostredníctvom vybudovania a dovybavenia odborných učební, zabezpečujúcich

teoretické a praktické vyučovanie žiakov. Tieto učebne budú slúžiť ako nástroj rozvoja kľúčových teoretických a praktických kompetencií žiakov v súlade s

požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a aktuálnymi potrebami trhu práce v území. Realizáciou projektu dôjde k investícii do vzdelania, zlepšeniu

zručností žiakov a zároveň vývoju vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry na základnej školy, čo priamo prispieva k vyváženému a udržateľnému

územnému rozvoju a umožňuje ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám v súlade s globálnym a špecifickým cieľom IROP.

 

 Hlavný cieľ projektu bude naplnený prostredníctvom nasledovných aktivít:

1. Obstaranie vybavenia biologicko-chemickej učebne pre zabezpečenie zvyšovania teoretických a praktických zručností žiakov;

2. Zlepšenie materiálno-technického vybavenia učebne fyziky pomôckami pre zabezpečenie zvyšovania teoretických a praktických zručností žiakov;

3. Zlepšenie technického vybavenia polytechnickej učebne pomôckami pre zabezpečenie zvyšovania teoretických a praktických zručností žiakov;

4. Obstaranie vybavenia IKT učebne pre zabezpečenie zvyšovania teoretických a praktických zručností žiakov;

 

 Začiatok realizácie: 01/2020 Koniec realizácie: 09/2020

 

 

Celkové oprávnené výdavky: 102 974,04 EUR

Nenávratný finančný príspevok: 97 825,33 EUR

Výška finančnej podpory z EÚ: 87 527,93 EUR 

 

 www.mpsr.skwww.mutne.sk

 

 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalší > Koniec >>

Strana 8 z 12

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.