Streda 20 Jún 2018
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default style
 • blue style
 • red style
 • yellow style
Uznesenia obecného zastupiteľstva
Uznesenie číslo 18/2017

U z n e s e n i e

Z  18. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 10.11.2017

 

Uznesenie číslo 18/2017

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

A/  Berie  na  vedomie

1.   Žiadosť p. Antona Vnenka, Mútne 803

2.   Poďakovanie riaditeľky ZŠ s MŠ a zástupkyne pre MŠ pracovníkom obecnej prevádzky za opravu a údržbu budovy MŠ.

 

B/ Schvaľuje

1.   Úpravu rozpočtu obce podľa predloženého rozpočtového opatrenia č. 4

2.   Úpravu rozpočtu ZŠ podľa predloženého návrhu

3.   Úpravu rozpočtu MŠ podľa predloženého návrhu

4.   Úpravu rozpočtu ŠJ podľa predloženého návrhu

5.   Úpravu príspevku pre novonarodené deti od 1.1.2018 a to:

Príspevok 200 €  s podmienkou, že dieťa je po narodení prihlásené na trvalý pobyt v obci Mútne a obidvaja rodičia majú v čase narodenia dieťaťa trvalý pobyt v obci Mútne z toho jeden z rodičov má trvalý pobyt v obci minimálne 2 roky,

Príspevok 100 € s podmienkou, že dieťa je po narodení prihlásené na trvalý pobyt v obci Mútne a jeden z rodičov v čase narodenia dieťaťa má trvalý pobyt v obci Mútne minimálne 2 roky.

 

C/ Volí

1.   Hlavného kontrolóra obce Mútne Ing. Ladislava Šeligu

 

D/ Ukladá

1.   Zabezpečiť dopravné značenie značenie zákaz státia a zákaz zastavenia na miestnych komunikáciách.

                                                                                                      Z: Obecný úrad

2.   Riešiť parkovanie autobusov p. Šurin, p. Rončák, p. Kosmeľ                                                                    

                                                                                                     Z: Obecný úrad

3.   Riešiť stromy pri dolnom cintoríne s majiteľom – problém spadnutia stromov na pomníky.

                                                                                                     Z: Obecný úrad

4.   Doriešiť žiadosť p. Antona Vnenka, Mútne 803

                                                                                           Z: Komisia výstavby,

životného  prostredia,

pôdohospodárstva a dopravy

5.   Riešiť možnosť parkovacích miest pri kostole.

                                                                                                   Z: Obecný úrad

 

 

 

                                                                                                    Marián Murín

                                                                                                    Starosta obce

 

 

 
Uznesenie číslo 19/2017

U z n e s e n i e

Z  19. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 18.12.2017

 

Uznesenie číslo 19/2017

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

A/  Berie  na  vedomie

1.    Rozpočet Obce Mútne na roky 2019 a 2020

2.    Rozpočet Obec Mútne – prevádzka na roky 2019 a 2020.

3.    Rozpočet ZŠ na roky 2019 a 2020

4.    Rozpočet MŠ na roky 2019 a 2020

5.    Rozpočet ŠJ na roky 2019 a 2020

 

B/ Schvaľuje

1.    Programový rozpočet obce Mútne na rok 2018

2.    Programový rozpočet Obec Mútne –prevádzka na rok 2018

3.    Programový rozpočet ZŠ na rok 2018

4.    Programový rozpočet MŠ na rok 2018

5.    Programový rozpočet ŠJ na rok 2018

6.    Plán hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Mútne na roky 2017-2016.

 

C/ Ruší

1.     Prevádzkáreň obecného úradu Mutné, vedenú v obchodnom registri ako národný výbor.

 

D/ Zamieta

1.    Žiadosť p. M. Dzureka, Mútne 827 o rozšírenie verejného osvetlenia.

 

 

 

                                                                                                    Marián Murín

                                                                                                    Starosta obce

 

 


 

 

 

 
Uznesenie číslo 20/2018

U z n e s e n i e

Z  20. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 23.02.2018

 

Uznesenie číslo 20/2018

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

A/  Berie  na  vedomie

1.    Informáciu o stave zberu a odvozu komunálneho odpadu a návrhy na zmeny VZN č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady.

 

B/ Schvaľuje

1.     VZN č. 1/2018 o zriadení  školského klubu pri Základnej škole s materskou školou Mútne č. 224.

 

2.     Žiadosť o navýšení finančných prostriedkov pre MŠ na mzdu asistentky učiteľky v MŠ.

3.     Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na zakúpenie 2 ks stolnotenisových stolov pre Stolnotenisový klub Mútne.

4.     Finančný príspevok z rozpočtu obce vo výške 300,- Eur na odmenu pre futbalového trénera mužov p. Mariána Kasana, Vavrečka.

5.     Finančný príspevok z rozpočtu obce vo výške 100,- Eur  na odmenu pre p. Zdenka Rypáka, Mútne.

6.     Finančný príspevok vo výške 500,- Eur z rozpočtu obce pre hokejový klub Mútne.

7.     Príspevok pre žiakov ZŠ na výmenný pobyt do Braníc v Poľsku vo výške 200,-  Eur.

 

C/ Ukladá

1.    Obecnému úradu vyriešiť bezpečnosť križovatky v Duľove smer Novoť vrátane umiestnenia autobusovej zastávky.

 

D/ Doporučuje

1.    Prejednať na budúcom OZ odmeny trénerov florbalu a futbalu.

 

E/ Udeľuje

1.     Splnomocnenie pre starostu obce Mariána Murína na jednanie o odkúpení technológie kotolne v Základnej škole Mútne od združenia Biomasa .

 

2.     Splnomocnenie pre starostu obce Mariána Murína pre nariadenie hĺbkového auditu spoločnosti Biomasa, s tým, že audit bude hradiť Obec Mútne.

 

 


                                                                                                    Marián Murín

                                                                                                    Starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uznesenie číslo 17/2017

U z n e s e n i e

Zo  17. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 29.09.2017

 

Uznesenie číslo 17/2017

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

 

A/  S ch v a ľ u j e

 

1.      Nákup požiarneho automobilu CAS 30 TATRA T-815-7 4x4.1., predbežná nákupná cena je 175 000,- Eur. Automobil bude zakúpený na príspevkovú organizáciu obce – Obec Mútne- prevádzka. Automobil bude financovaný ponúknutým spotrebným úverom od ČSOB leasing, a.s. Žilina. Akontácia vo výške 35 000,-  Eur bude zaplatená po podpise zmluvy s ČSOB leasing. Obec bude mesačne zasielať príspevok príspevkovej organizácii na splátku automobilu v max. výške 3.000,- Eur na splátku úveru.

 

2.      Príspevok pre žiakov 3. Ročníka ZŠ na plavecký výcvik vo výške 555 Eur.

 

3.      Rozpočtové opatrenie č. 3(príloha č. 1) – kapitálový transfer pre príspevkovú organizáciu Obec Mútne –prevádzka vo výške 40 000,- Eur. Akontácia vo výške 35 000,-  Eur + mesačná splátka november a december 2017.

 

 

 

 

 

                                                                                     Marián Murín

                                                                                      Starosta obce

 

 

 

 
Uznesenie číslo 16/2017

U z n e s e n i e

Zo  16. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 14.09.2017

 

Uznesenie číslo 16/2017

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

 

A/  B e r i e  n a   v e d o m i e

 

1.     Plnenie uznesenia zo 14 OZ.

2.     Monitorovaciu správu plnenia rozpočtu za I. polrok 2017.

 

B/ S ch v a ľ u j e

 

 1. VZN č. 1/2017 o odpadoch a spôsobe zásobovania vodou, odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Mútne.
 2. Podanie žiadosti o prevod vlastníckeho práva na verejno –prospešný účel pre obec, parc. C-KN č. 1359 a parc. č. C-KN č. 1357.

 

C/ P r e r o k o v a l o

 

 1. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

 

D/ V y h l a s u j e

 1. V zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších zmien a doplnkov obecné zastupiteľstvo v Mútnom vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra na 10.11.2017 (piatok). 

 

E/ U r č u j e

 

1.               Miesto a čas konania voľby hlavného kontrolóra:

a)     Miesto konania voľby: Zasadačka obecného úradu v Mútnom,

b)    Čas konania voľby: 16:00 hod.

 

2.    Termín doručenia písomných prihlášok:

Písomné prihlášky musia byť doručené na obecný úrad, do podateľne obecného úradu v Mútnom najneskôr do 27.10.2017 do 12:00 hod. t.j. najneskôr do 14 dní pred dňom konania voľby hlavného kontrolóra.

 

3.    Spôsob doručenia písomných prihlášok:

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra písomné prihlášky v zalepenej obálke označenej : „Voľba hlavného kontrolóra 2017- neotvárať“

a)     Zašlú na adresu: Obecný úrad, 029 63  Mútne 194

b)    Osobne doručia do podateľne obecného úradu v Mútnom

 

4.    Požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra:

a)     kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

       - ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

      b) kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov:

      - spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

      - bezúhonnosť

          c) iné predpoklady:

      - znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy obcí,

      - prax v oblasti účtovníctva alebo kontroly minimálne 3 roky

      - flexibilnosť,

      - zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť.

 

5.    Náležitosti písomnej prihlášky

-údaje kandidáta: titul, meno a priezvisko, dátum narodenia,

- adresu trvalého bydliska a adresu na doručovanie ak je iná ako adresa trvalého bydliska,

- kontaktné údaje: e-mail, telefonický kontakt,

- účel podania písomnej prihlášky.

 

6.    Prílohy k prihláške:

a)     Povinné prílohy:

-       Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

-       Úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

b)    Ostatné prílohy:

-       Štruktúrovaný životopis,

-       Čestné prehlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkon v plnom rozsahu

-       Písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre účely vykonania voľby hlavného kontrolóra na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Mútnom,

-       Informácia kandidáta, či ku dňu podania písomnej prihlášky na funkciu hlavného kontrolóra: - podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo  

je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov    právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,

  - je hlavným kontrolórom aj v inej obci.

 

7.    Začiatok funkčného obdobia hlavného kontrolóra:

V súlade s § 18a ods. 5 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov funkčné obdobie hlavného kontrolóra začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce, t.j. 13.11.2017.

 

8.    Rozsah pracovného úväzku hlavného kontrolóra:

V súlade s § 11 ods. 4 písm. j) a § 18a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje kratší pracovný čas hlavného kontrolóra, ktorý bude zvolený vo voľbe vyhlásenej obecným zastupiteľstvom, v rozsahu 0,125 úväzku, t.j. 20 hodín mesačného pracovného času.

 

9.    Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra:

a)     Voľba hlavného kontrolóra obce Mútne sa vykoná na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Mútnom dňa 10.11.2017.

b)    Starosta obce informuje poslancov obecného zastupiteľstva o počte, forme a dátume doručenia obálok s označením „Voľba hlavného kontrolóra 2017 – neotvárať“. Posúdenie náležitosti podaných prihlášok kandidátov v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva č. 16/2017 zo dňa 14.09.2017 vykoná zapisovateľka obecného zastupiteľstva v Mútnom spolu so starostom obce, alebo iným povereným poslancom OZ pred zasadnutím OZ a informuje poslancov o danej skutočnosti. Vyhodnotia splnenie náležitostí prihlášok a vypracujú zoznam kandidátov, ktorý obdržia všetci poslanci OZ. Zoznam bude vyhotovený v poradí, v akom boli doručené obálky jednotlivých kandidátov.

c)     Poslanci sa oboznámia s prihláškami a prílohami jednotlivých kandidátov.

d)    Procesu voľby hlavného kontrolóra predchádza prezentácia jednotlivých kandidátov. Kandidáti sa prezentujú v poradí, v akom boli doručené ich písomné prihlášky na obecný úrad, pričom každý kandidát má právo na svoju prezentáciu v časovom rozsahu max. 10 minút.

e)     Poslanci môžu po prezentácií kandidáta klásť kandidátovi otázky súvisiace s funkciou hlavného kontrolóra.

f)     Po prezentácií všetkých  kandidátov pristúpia poslanci k verejnému hlasovaniu. Hlasuje sa za každého kandidáta osobitne, v poradí v akom boli doručené ich písomné prihlášky.

 

V zmysle § 18a od. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb  najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.

 

 

F/ R u š í

 

1.   VZN č. 2/2014 o odpadoch a spôsobe zásobovania vodou, odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Mútne.

 

 

 

G/ Z a m i e t a

 

1.   Žiadosť p. Stanislava Šurina o dobudovanie kanalizácie.

 

 

 

 

 

                                                                                      Marián Murín

                                                                                      Starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalší > Koniec >>

Strana 1 z 11

Hlavné menu

Návštevnosť


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.