Sobota 26 Sep 2020
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default style
 • blue style
 • red style
 • yellow style
Uznesenia obecného zastupiteľstva
Uznesenie číslo 6/2019

 

U Z N E S E N I E

 


zo 6. Riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, zo dňa 02.07.2019Obecné zastupiteľstvo v MútnomA/ S CH V A Ľ U J E 


1. VZN č. 2/2019 o určení mesačného príspevku v materskej škole a školských zariadeniach zriadených obcou.

2. Úpravu rozpočtu podľa predloženého návrhu (príloha)

3. Zámenu parciel C-KN 2588/2 v ½-ine vo vlastníctve Obce Mútne za nehnuteľnosti C-KN 1822/34 a C-KN 1822/35 vo vlastníctve Veselovský Marián,, trvale bytom Mútne 277 a Veselovská Mária rod. Barteková, trvale bytom Mútne 351 pod miestnu komunikáciu. 


Hlasovanie: Prítomní 8 poslancov z 9

Za/8 (A. Balek, J. Balek, Ing. J. Blažeňák,  A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš, A. Pjontek, P. Straka)B/ U D E Ľ U J E


1. Poverenie starostovi obce na podpísanie zmluvy o úvere s VÚB bankou v zmysle predloženej ponuky a na podpísanie dohody o vyplňovacom práve   k blankozmenke uzavretej medzi dlžníkom a veriteľom, vo forme a s obsahom akceptovateľnými pre veriteľa.


 

                                                                          Marián Murín

                             starosta obce

 

 
Uznesenie číslo 7/2019

Uznesenie zo 7. Riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom,

konaného dňa 06.09.2019

Uznesenie číslo 7/2019

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

A/ Berie na vedomie

1.    Výber aktívnych a čestných hasičov bude schvaľovať starosta obce, veliteľ DHZ a predseda DHZ Mútne.

2.    Žiadosť nájomcov obecnej bytovky, Mútne 688 o odkúpenie bytov do osobného vlastníctva.

3.    Podanie návrhu Antona Pjonteka, s tým, že prerokovanie sa presúva na budúce OZ.

 

 

B/Schvaľuje

1.      VZN č. 03/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

2.      VZN č. 04/2019 o miestnej dani z nehnuteľnosti na území obce Mútne.

3.      VZN č. 05/2019 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území obce Mútne.

4.      VZN č. 06/2019 o dani za ubytovanie na území obce Mútne.

5.      Prípravu odpredaja pozemku P. Veselovskému, Mútne 341 vo výmere 248 m2.

6.      Finančný príspevok ZŠ Mútne pre žiakov 3. ročníka na plavecký výcvik vo výške 15 € na 1 žiaka, spolu 735 €.

7.      Spolufinancovanie  projektu  MAS.

8.      Finančný príspevok na protidrogový vlak pre žiakov ZŠ, vo výške 20 Eur na jedného žiaka, spolu 740 €.

 

C/Ruší

1.      VZN č. 02/2016 o miestnej dani a miestnom poplatku.

 

 

 


Marián Murín  

Starosta obce

 

 

 
Uznesenie číslo 8/2019

 

U Z N E S E N I E

 

z 8. Riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, zo dňa 09.12.2019

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

 

A/ B E R I E  N A  V E D O M I E

 1. Informáciu OVS, a.s. Dolný Kubín o stave projektu kanalizácie.
 2. Výhľadové rozpočty na roky 2021-2022 Obce Mútne.
 3. Výhľadové rozpočty na roky 2021-2022 MŠ.
 4. Výhľadové rozpočty na roky 2021-2022 pre ZŠ.
 5. Výhľadové rozpočty na roky 2021-2022 ŠJ.
 6. Výhľadové rozpočty na roky 2021-2022 ŠJ-stravovanie.
 7. Výhľadové rozpočty na roky 2021-2022 ŠKD.
 8. Výhľadové rozpočty na roky 2021-2022 Obec Mútne-prevádzka.
 9. Žiadosť o pridanie pouličného osvetlenia na ulici Jednota – Rončák Anton.
 10. Žiadosť o pridanie pouličného osvetlenia  J. Hew.
 11. Žiadosť o pridanie pouličného osvetlenia M. Briš.
 12. Žiadosť o zakúpenie vretenovej kosačky na údržbu a kosenie ihriska.

 

 

B/ S CH V A Ľ U J E

 1. Programový rozpočet na rok 2020 Obec Mútne.
 2. Programový rozpočet na rok 2020 MŠ.
 3. Programový rozpočet na rok 2020 ZŠ.
 4. Programový rozpočet na rok 2020 ŠJ,
 5. Programový rozpočet na rok 2020 ŠJ –stravovanie.
 6. Programový rozpočet na rok 2020 ŠKD.
 7. Programový rozpočet na rok 2020 Obec Mútne – prevádzka.
 8. Rozpočtové opatrenie obec Mútne za rok 2019 podľa predloženého návrhu.
 9. Úpravu rozpočtu MŠ, ŠJ,ZŠ, ŠKD, ŠJ-stravovanie za rok 2019.

 

 

C/ Z A M I E T A

 

 1. Návrh poslanca A. Pjonteka.

 

   

                                                                                                       Marián Murín

                                                                                                      starosta obce

 

 


 

 
Uznesenie číslo 18/2017

U z n e s e n i e

Z  18. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 10.11.2017

 

Uznesenie číslo 18/2017

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

A/  Berie  na  vedomie

1.   Žiadosť p. Antona Vnenka, Mútne 803

2.   Poďakovanie riaditeľky ZŠ s MŠ a zástupkyne pre MŠ pracovníkom obecnej prevádzky za opravu a údržbu budovy MŠ.

 

B/ Schvaľuje

1.   Úpravu rozpočtu obce podľa predloženého rozpočtového opatrenia č. 4

2.   Úpravu rozpočtu ZŠ podľa predloženého návrhu

3.   Úpravu rozpočtu MŠ podľa predloženého návrhu

4.   Úpravu rozpočtu ŠJ podľa predloženého návrhu

5.   Úpravu príspevku pre novonarodené deti od 1.1.2018 a to:

Príspevok 200 €  s podmienkou, že dieťa je po narodení prihlásené na trvalý pobyt v obci Mútne a obidvaja rodičia majú v čase narodenia dieťaťa trvalý pobyt v obci Mútne z toho jeden z rodičov má trvalý pobyt v obci minimálne 2 roky,

Príspevok 100 € s podmienkou, že dieťa je po narodení prihlásené na trvalý pobyt v obci Mútne a jeden z rodičov v čase narodenia dieťaťa má trvalý pobyt v obci Mútne minimálne 2 roky.

 

C/ Volí

1.   Hlavného kontrolóra obce Mútne Ing. Ladislava Šeligu

 

D/ Ukladá

1.   Zabezpečiť dopravné značenie značenie zákaz státia a zákaz zastavenia na miestnych komunikáciách.

                                                                                                      Z: Obecný úrad

2.   Riešiť parkovanie autobusov p. Šurin, p. Rončák, p. Kosmeľ                                                                    

                                                                                                     Z: Obecný úrad

3.   Riešiť stromy pri dolnom cintoríne s majiteľom – problém spadnutia stromov na pomníky.

                                                                                                     Z: Obecný úrad

4.   Doriešiť žiadosť p. Antona Vnenka, Mútne 803

                                                                                           Z: Komisia výstavby,

životného  prostredia,

pôdohospodárstva a dopravy

5.   Riešiť možnosť parkovacích miest pri kostole.

                                                                                                   Z: Obecný úrad

 

 

 

                                                                                                    Marián Murín

                                                                                                    Starosta obce

 

 

 
Uznesenie číslo 19/2017

U z n e s e n i e

Z  19. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 18.12.2017

 

Uznesenie číslo 19/2017

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

A/  Berie  na  vedomie

1.    Rozpočet Obce Mútne na roky 2019 a 2020

2.    Rozpočet Obec Mútne – prevádzka na roky 2019 a 2020.

3.    Rozpočet ZŠ na roky 2019 a 2020

4.    Rozpočet MŠ na roky 2019 a 2020

5.    Rozpočet ŠJ na roky 2019 a 2020

 

B/ Schvaľuje

1.    Programový rozpočet obce Mútne na rok 2018

2.    Programový rozpočet Obec Mútne –prevádzka na rok 2018

3.    Programový rozpočet ZŠ na rok 2018

4.    Programový rozpočet MŠ na rok 2018

5.    Programový rozpočet ŠJ na rok 2018

6.    Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Mútne na roky 2017-2026.

 

C/ Ruší

1.     Prevádzkáreň obecného úradu Mutné, vedenú v obchodnom registri ako národný výbor.

 

D/ Zamieta

1.    Žiadosť p. M. Dzureka, Mútne 827 o rozšírenie verejného osvetlenia.

 

 

 

                                                                                                    Marián Murín

                                                                                                    Starosta obce

 

 


 

 

 

 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalší > Koniec >>

Strana 1 z 13

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.