Pondelok 18 Nov 2019
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • yellow style
Uznesenia obecného zastupiteľstva
Uznesenie číslo 6/2019

 

U Z N E S E N I E

 


zo 6. Riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, zo dňa 02.07.2019Obecné zastupiteľstvo v MútnomA/ S CH V A Ľ U J E 


1. VZN č. 2/2019 o určení mesačného príspevku v materskej škole a školských zariadeniach zriadených obcou.

2. Úpravu rozpočtu podľa predloženého návrhu (príloha)

3. Zámenu parciel C-KN 2588/2 v ½-ine vo vlastníctve Obce Mútne za nehnuteľnosti C-KN 1822/34 a C-KN 1822/35 vo vlastníctve Veselovský Marián,, trvale bytom Mútne 277 a Veselovská Mária rod. Barteková, trvale bytom Mútne 351 pod miestnu komunikáciu. 


Hlasovanie: Prítomní 8 poslancov z 9

Za/8 (A. Balek, J. Balek, Ing. J. Blažeňák,  A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš, A. Pjontek, P. Straka)B/ U D E Ľ U J E


1. Poverenie starostovi obce na podpísanie zmluvy o úvere s VÚB bankou v zmysle predloženej ponuky a na podpísanie dohody o vyplňovacom práve   k blankozmenke uzavretej medzi dlžníkom a veriteľom, vo forme a s obsahom akceptovateľnými pre veriteľa.


 

                                                                          Marián Murín

                             starosta obce

 

 
Uznesenie číslo 7/2019

Uznesenie zo 7. Riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom,

konaného dňa 06.09.2019

Uznesenie číslo 7/2019

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

A/ Berie na vedomie

1.    Výber aktívnych a čestných hasičov bude schvaľovať starosta obce, veliteľ DHZ a predseda DHZ Mútne.

2.    Žiadosť nájomcov obecnej bytovky, Mútne 688 o odkúpenie bytov do osobného vlastníctva.

3.    Podanie návrhu Antona Pjonteka, s tým, že prerokovanie sa presúva na budúce OZ.

 

 

B/Schvaľuje

1.      VZN č. 03/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

2.      VZN č. 04/2019 o miestnej dani z nehnuteľnosti na území obce Mútne.

3.      VZN č. 05/2019 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území obce Mútne.

4.      VZN č. 06/2019 o dani za ubytovanie na území obce Mútne.

5.      Prípravu odpredaja pozemku P. Veselovskému, Mútne 341 vo výmere 248 m2.

6.      Finančný príspevok ZŠ Mútne pre žiakov 3. ročníka na plavecký výcvik vo výške 15 € na 1 žiaka, spolu 735 €.

7.      Spolufinancovanie  projektu  MAS.

8.      Finančný príspevok na protidrogový vlak pre žiakov ZŠ, vo výške 20 Eur na jedného žiaka, spolu 740 €.

 

C/Ruší

1.      VZN č. 02/2016 o miestnej dani a miestnom poplatku.

 

 

 


Marián Murín  

Starosta obce

 

 

 
Uznesenie číslo 18/2017

U z n e s e n i e

Z  18. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 10.11.2017

 

Uznesenie číslo 18/2017

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

A/  Berie  na  vedomie

1.   Žiadosť p. Antona Vnenka, Mútne 803

2.   Poďakovanie riaditeľky ZŠ s MŠ a zástupkyne pre MŠ pracovníkom obecnej prevádzky za opravu a údržbu budovy MŠ.

 

B/ Schvaľuje

1.   Úpravu rozpočtu obce podľa predloženého rozpočtového opatrenia č. 4

2.   Úpravu rozpočtu ZŠ podľa predloženého návrhu

3.   Úpravu rozpočtu MŠ podľa predloženého návrhu

4.   Úpravu rozpočtu ŠJ podľa predloženého návrhu

5.   Úpravu príspevku pre novonarodené deti od 1.1.2018 a to:

Príspevok 200 €  s podmienkou, že dieťa je po narodení prihlásené na trvalý pobyt v obci Mútne a obidvaja rodičia majú v čase narodenia dieťaťa trvalý pobyt v obci Mútne z toho jeden z rodičov má trvalý pobyt v obci minimálne 2 roky,

Príspevok 100 € s podmienkou, že dieťa je po narodení prihlásené na trvalý pobyt v obci Mútne a jeden z rodičov v čase narodenia dieťaťa má trvalý pobyt v obci Mútne minimálne 2 roky.

 

C/ Volí

1.   Hlavného kontrolóra obce Mútne Ing. Ladislava Šeligu

 

D/ Ukladá

1.   Zabezpečiť dopravné značenie značenie zákaz státia a zákaz zastavenia na miestnych komunikáciách.

                                                                                                      Z: Obecný úrad

2.   Riešiť parkovanie autobusov p. Šurin, p. Rončák, p. Kosmeľ                                                                    

                                                                                                     Z: Obecný úrad

3.   Riešiť stromy pri dolnom cintoríne s majiteľom – problém spadnutia stromov na pomníky.

                                                                                                     Z: Obecný úrad

4.   Doriešiť žiadosť p. Antona Vnenka, Mútne 803

                                                                                           Z: Komisia výstavby,

životného  prostredia,

pôdohospodárstva a dopravy

5.   Riešiť možnosť parkovacích miest pri kostole.

                                                                                                   Z: Obecný úrad

 

 

 

                                                                                                    Marián Murín

                                                                                                    Starosta obce

 

 

 
Uznesenie číslo 19/2017

U z n e s e n i e

Z  19. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 18.12.2017

 

Uznesenie číslo 19/2017

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

A/  Berie  na  vedomie

1.    Rozpočet Obce Mútne na roky 2019 a 2020

2.    Rozpočet Obec Mútne – prevádzka na roky 2019 a 2020.

3.    Rozpočet ZŠ na roky 2019 a 2020

4.    Rozpočet MŠ na roky 2019 a 2020

5.    Rozpočet ŠJ na roky 2019 a 2020

 

B/ Schvaľuje

1.    Programový rozpočet obce Mútne na rok 2018

2.    Programový rozpočet Obec Mútne –prevádzka na rok 2018

3.    Programový rozpočet ZŠ na rok 2018

4.    Programový rozpočet MŠ na rok 2018

5.    Programový rozpočet ŠJ na rok 2018

6.    Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Mútne na roky 2017-2026.

 

C/ Ruší

1.     Prevádzkáreň obecného úradu Mutné, vedenú v obchodnom registri ako národný výbor.

 

D/ Zamieta

1.    Žiadosť p. M. Dzureka, Mútne 827 o rozšírenie verejného osvetlenia.

 

 

 

                                                                                                    Marián Murín

                                                                                                    Starosta obce

 

 


 

 

 

 
Uznesenie číslo 20/2018

U z n e s e n i e

Z  20. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 23.02.2018

 

Uznesenie číslo 20/2018

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

A/  Berie  na  vedomie

1.    Informáciu o stave zberu a odvozu komunálneho odpadu a návrhy na zmeny VZN č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady.

 

B/ Schvaľuje

1.     VZN č. 1/2018 o zriadení  školského klubu pri Základnej škole s materskou školou Mútne č. 224.

 

2.     Žiadosť o navýšení finančných prostriedkov pre MŠ na mzdu asistentky učiteľky v MŠ.

3.     Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na zakúpenie 2 ks stolnotenisových stolov pre Stolnotenisový klub Mútne.

4.     Finančný príspevok z rozpočtu obce vo výške 300,- Eur na odmenu pre futbalového trénera mužov p. Mariána Kasana, Vavrečka.

5.     Finančný príspevok z rozpočtu obce vo výške 100,- Eur  na odmenu pre p. Zdenka Rypáka, Mútne.

6.     Finančný príspevok vo výške 500,- Eur z rozpočtu obce pre hokejový klub Mútne.

7.     Príspevok pre žiakov ZŠ na výmenný pobyt do Braníc v Poľsku vo výške 200,-  Eur.

 

C/ Ukladá

1.    Obecnému úradu vyriešiť bezpečnosť križovatky v Duľove smer Novoť vrátane umiestnenia autobusovej zastávky.

 

D/ Doporučuje

1.    Prejednať na budúcom OZ odmeny trénerov florbalu a futbalu.

 

E/ Udeľuje

1.     Splnomocnenie pre starostu obce Mariána Murína na jednanie o odkúpení technológie kotolne v Základnej škole Mútne od združenia Biomasa .

 

2.     Splnomocnenie pre starostu obce Mariána Murína pre nariadenie hĺbkového auditu spoločnosti Biomasa, s tým, že audit bude hradiť Obec Mútne.

 

 


                                                                                                    Marián Murín

                                                                                                    Starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalší > Koniec >>

Strana 1 z 13

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.