Pondelok 18 Jan 2021
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default style
 • blue style
 • red style
 • yellow style
Uznesenia obecného zastupiteľstva
Uznesenie číslo 4/2019

U Z N E S E N I E

 

z 4. Riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, zo dňa 05.04.2019

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

A/ B E R I E  N A  V E D O M I E

1.        Žiadosť ,Marián Veselovský s manželkou, o zriadenie vodovodnej prípojky k stavebnému pozemku

 

B/ S CH V A Ľ U J E

1.        Rozostavané stavby, ktoré podliehajú dani z nehnuteľnosti a ich vlastníci sú povinný platiť dane z nehnuteľnosti, ako keby mali platné stavebné povolenie podľa výmery pozemku na ktorom sa stavba nachádza.

 

2.        Vlastníci stavieb a budov bez kolaudačného rozhodnutia, ktorý užívajú stavbu na účel pre, ktorý bola stavba postavená je povinný platiť daň z nehnuteľnosti ako keby bola stavba skolaudovaná.

3.        Obec má pravo vyrubiť daň z nehnuteľnosti aj so spätnou platnosťou.

4.        Všeobecné záväzne nariadenie obce č. 01/2019 o určení školských obvodov základných škôl, miesta a času zápisu dieťaťa do základných škôl

5.        Príspevok pre ZŠ Mútne o na výmenný pobyt vo výške 200

6.        Príspevok pre Hokejový klub Mútne vo výške 1000€.

7.        Prevod parciel E-KN 6887/1 orná pôda o výmere 1508m2, E-KN 6886/1 ostatné plochy o výmere 1197m2, E-KN  6890 orná pôda o výmere 1172m2 do vlastníctva obce Mútne pod miestnu komunikáciu.

8.        Prípravu zámenných zmlúv a geometrických plánov v lokalite ihriska v Dúľove na zámenu adekvátnej časti bývalej „štreky“ – vo vlastníctve obce.

9.        Finančný príspevok pre rodinu Martina Jozefiaka vo výške 1000€

            

 

 

 

 

 

                                                                                                       Marián Murín

 

                                                                                                      starosta obce

 

 

 

 

 

                                                                                                       Marián Murín

                                                                                                      starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 
Uznesenie číslo 5/2019

U Z N E S E N I E

 

z 5. Riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, zo dňa 25.05.2019

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

 

A/ B e r i e   n a  v e d o m i e

 1. Prípravu VZN o určení výšky mesačného príspevku materskej škole a v školských zariadeniach
 2. Informáciu o finančných nákladoch ŠJ a doplatkoch za obedy pre žiakov ZŠ
 3. Žiadosť Júliusa Ďurčáka o odpredaj pozemku

 

B/ S ch v a ľ u j e

 

 1. Záverečný účet za rok 2018 bez výhrad.
 2. Preddavok za neodobraté obedy vo výške 10 € za polrok.
 3. Mesačný poplatok za dieťa v materskej škole 12 €.
 4. Mesačný poplatok za dieťa v školskom klube 12 €.
 5. Úpravu rozpočtu obce na rok 2019 podľa prílohy.
 6. Úpravu rozpočtu ZŠ na rok 2019 podľa prílohy.
 7. Úpravu rozpočtu MŠ na rok 2019 podľa prílohy.
 8. Úpravu rozpočtu ŠJ na rok 2019 podľa prílohy.
 9. Úpravu rozpočtu ŠKD na rok 2019 podľa prílohy.
 10. Príspevok pre TJ Družstevník Mútne na športový deň vo výške 500,- Eur.
 11. Príspevok pre SZTŠ Dúľov vo výške 500,- Eur.
 12. Podpisovanie úhrady faktúr nad 5 000,- Eur starostom obce a dvoma poslancami.
 13. Preklenovací úver vo výške 150 000,-  na asfaltovanie miestnych komunikácií.
 14. Spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia spevnených plôch a oplotenia pri Hasičskej zbrojnici Mútne“ z rozpočtu obce Mútne vo výške minimálne 5%.

 

C/ S ú h l a s í

1.   S podaním žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR, číslo výzvy VI. P HaZZ 2019 na rekonštrukciu budovy požiarnej zbrojnice obce.

 

 

D/ P o t v r dz u j e, že

 

1.   Na parcelách C-KN 2127/1, 2144/1, 2146/1, 214/8, 2149, 2155, 2164/1, 2164/2, 2165, 2168/5, 2168/6,2168/33 v katastrálnom území Mútne sú stavby- miestne komunikácie vybudované pred rokom 1991 a patria do vlastníctva obce Mútne.

 

 

 

 

            

                                                                                                       Marián Murín

 

                                                                                                      starosta obce

 

 

 

 

 

 

 
Uznesenie číslo 17/2017

U z n e s e n i e

Zo  17. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 29.09.2017

 

Uznesenie číslo 17/2017

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

 

A/  S ch v a ľ u j e

 

1.      Nákup požiarneho automobilu CAS 30 TATRA T-815-7 4x4.1., predbežná nákupná cena je 175 000,- Eur. Automobil bude zakúpený na príspevkovú organizáciu obce – Obec Mútne- prevádzka. Automobil bude financovaný ponúknutým spotrebným úverom od ČSOB leasing, a.s. Žilina. Akontácia vo výške 35 000,-  Eur bude zaplatená po podpise zmluvy s ČSOB leasing. Obec bude mesačne zasielať príspevok príspevkovej organizácii na splátku automobilu v max. výške 3.000,- Eur na splátku úveru.

 

2.      Príspevok pre žiakov 3. Ročníka ZŠ na plavecký výcvik vo výške 555 Eur.

 

3.      Rozpočtové opatrenie č. 3(príloha č. 1) – kapitálový transfer pre príspevkovú organizáciu Obec Mútne –prevádzka vo výške 40 000,- Eur. Akontácia vo výške 35 000,-  Eur + mesačná splátka november a december 2017.

 

 

 

 

 

                                                                                     Marián Murín

                                                                                      Starosta obce

 

 

 

 
Uznesenie číslo 16/2017

U z n e s e n i e

Zo  16. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 14.09.2017

 

Uznesenie číslo 16/2017

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

 

A/  B e r i e  n a   v e d o m i e

 

1.     Plnenie uznesenia zo 14 OZ.

2.     Monitorovaciu správu plnenia rozpočtu za I. polrok 2017.

 

B/ S ch v a ľ u j e

 

 1. VZN č. 1/2017 o odpadoch a spôsobe zásobovania vodou, odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Mútne.
 2. Podanie žiadosti o prevod vlastníckeho práva na verejno –prospešný účel pre obec, parc. C-KN č. 1359 a parc. č. C-KN č. 1357.

 

C/ P r e r o k o v a l o

 

 1. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

 

D/ V y h l a s u j e

 1. V zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších zmien a doplnkov obecné zastupiteľstvo v Mútnom vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra na 10.11.2017 (piatok). 

 

E/ U r č u j e

 

1.               Miesto a čas konania voľby hlavného kontrolóra:

a)     Miesto konania voľby: Zasadačka obecného úradu v Mútnom,

b)    Čas konania voľby: 16:00 hod.

 

2.    Termín doručenia písomných prihlášok:

Písomné prihlášky musia byť doručené na obecný úrad, do podateľne obecného úradu v Mútnom najneskôr do 27.10.2017 do 12:00 hod. t.j. najneskôr do 14 dní pred dňom konania voľby hlavného kontrolóra.

 

3.    Spôsob doručenia písomných prihlášok:

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra písomné prihlášky v zalepenej obálke označenej : „Voľba hlavného kontrolóra 2017- neotvárať“

a)     Zašlú na adresu: Obecný úrad, 029 63  Mútne 194

b)    Osobne doručia do podateľne obecného úradu v Mútnom

 

4.    Požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra:

a)     kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

       - ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

      b) kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov:

      - spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

      - bezúhonnosť

          c) iné predpoklady:

      - znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy obcí,

      - prax v oblasti účtovníctva alebo kontroly minimálne 3 roky

      - flexibilnosť,

      - zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť.

 

5.    Náležitosti písomnej prihlášky

-údaje kandidáta: titul, meno a priezvisko, dátum narodenia,

- adresu trvalého bydliska a adresu na doručovanie ak je iná ako adresa trvalého bydliska,

- kontaktné údaje: e-mail, telefonický kontakt,

- účel podania písomnej prihlášky.

 

6.    Prílohy k prihláške:

a)     Povinné prílohy:

-       Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

-       Úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

b)    Ostatné prílohy:

-       Štruktúrovaný životopis,

-       Čestné prehlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkon v plnom rozsahu

-       Písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre účely vykonania voľby hlavného kontrolóra na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Mútnom,

-       Informácia kandidáta, či ku dňu podania písomnej prihlášky na funkciu hlavného kontrolóra: - podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo  

je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov    právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,

  - je hlavným kontrolórom aj v inej obci.

 

7.    Začiatok funkčného obdobia hlavného kontrolóra:

V súlade s § 18a ods. 5 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov funkčné obdobie hlavného kontrolóra začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce, t.j. 13.11.2017.

 

8.    Rozsah pracovného úväzku hlavného kontrolóra:

V súlade s § 11 ods. 4 písm. j) a § 18a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje kratší pracovný čas hlavného kontrolóra, ktorý bude zvolený vo voľbe vyhlásenej obecným zastupiteľstvom, v rozsahu 0,125 úväzku, t.j. 20 hodín mesačného pracovného času.

 

9.    Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra:

a)     Voľba hlavného kontrolóra obce Mútne sa vykoná na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Mútnom dňa 10.11.2017.

b)    Starosta obce informuje poslancov obecného zastupiteľstva o počte, forme a dátume doručenia obálok s označením „Voľba hlavného kontrolóra 2017 – neotvárať“. Posúdenie náležitosti podaných prihlášok kandidátov v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva č. 16/2017 zo dňa 14.09.2017 vykoná zapisovateľka obecného zastupiteľstva v Mútnom spolu so starostom obce, alebo iným povereným poslancom OZ pred zasadnutím OZ a informuje poslancov o danej skutočnosti. Vyhodnotia splnenie náležitostí prihlášok a vypracujú zoznam kandidátov, ktorý obdržia všetci poslanci OZ. Zoznam bude vyhotovený v poradí, v akom boli doručené obálky jednotlivých kandidátov.

c)     Poslanci sa oboznámia s prihláškami a prílohami jednotlivých kandidátov.

d)    Procesu voľby hlavného kontrolóra predchádza prezentácia jednotlivých kandidátov. Kandidáti sa prezentujú v poradí, v akom boli doručené ich písomné prihlášky na obecný úrad, pričom každý kandidát má právo na svoju prezentáciu v časovom rozsahu max. 10 minút.

e)     Poslanci môžu po prezentácií kandidáta klásť kandidátovi otázky súvisiace s funkciou hlavného kontrolóra.

f)     Po prezentácií všetkých  kandidátov pristúpia poslanci k verejnému hlasovaniu. Hlasuje sa za každého kandidáta osobitne, v poradí v akom boli doručené ich písomné prihlášky.

 

V zmysle § 18a od. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb  najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.

 

 

F/ R u š í

 

1.   VZN č. 2/2014 o odpadoch a spôsobe zásobovania vodou, odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Mútne.

 

 

 

G/ Z a m i e t a

 

1.   Žiadosť p. Stanislava Šurina o dobudovanie kanalizácie.

 

 

 

 

 

                                                                                      Marián Murín

                                                                                      Starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uznesenie číslo 15/2017


U z n e s e n i e
Z  15. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 24.07.2017

Uznesenie číslo 15/2017

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

A/ Schvaľuje

1. Spolufinancovanie projektu: „Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v rámci výzvy s kódom                  OPKZP-PO1- SC111-2017- 23“ 

vo výške 5 %, maximálne 10 000€.


2. Predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy v obci Mútne", realizovaného v rámci výzvy č. IROP-PO2-SC222-PZ-2016-13, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce; 

-  zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;

-  zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci t.j. maximálne 5180,85 EUR;

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.


                                                                                                                                                                         Marián Murín

                                                                                                    Starosta obce 

 

 

 

 

 

 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalší > Koniec >>

Strana 4 z 13

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.