Pondelok 18 Jan 2021
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default style
 • blue style
 • red style
 • yellow style
Uznesenia obecného zastupiteľstva
Uznesenie číslo 14/2017

U z n e s e n i e

Zo  14. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 26.05.2017

 

Uznesenie číslo 14/2017

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

 

A/  B e r i e  n a   v e d o m i e

 

 1. Žiadosť o odpredaj pozemku  p. Samuhel Marián, Mútne 721
 2. Žiadosť o odpredaj pozemku  p. Samuhel Jozef, Mútne 579

 

 

B/ S ch v a ľ u j e

 

 1. Odkúpenie pozemkov na parcelách C-KN č. 776/1, č. 776/2, č. 777 o celkovej výmere 709m2, evidované na liste vlastníctva č. 4334 v k.ú. Mútne a odkúpenie rodinného domu, so súpisným číslom 339, evidovaný na liste vlastníctva č. 678, nachádzajúci sa na parcele C-KN 776/2 v k.ú. Mútne od Vojtasa Tomáša, nar. 5.1.1986, bytom Mútne 509 v cene 14 500,- EUR. Náklady na prevod znáša obec.

Prítomných 6 poslancov z celkového počtu 9.

Hlasovanie za kúpu pozemku v cene 14500 € (štrnášťtisícpäťsto euro):

Prítomní 6 poslancov z 9

ZA: 6/ p. J. Balek, p. A. Ďurana, p., p. M. Malák, p. Ľ. Mudroň, p. P. Straka, p. J. Jakubják  – poslanci OZ.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

 1. Odkúpenie pozemkov s vybudovanou komunikáciou na parcelách C-KN č. 1681/10, č. 1681/11,č. 1681/12, č. 1681/15 č. 1681/3 č. 1681/4 o celkovej výmere 657m2, v k.ú. Mútne od Vojtasa Tomáša, nar. 5.1.1986, bytom Mútne 509 v cene 7 000,- EUR. Náklady na prevod znáša obec.

Hlasovanie za kúpu pozemku v cene 7000 € (sedemtisíc euro):

Prítomní 6 poslancov z 9

ZA: 6/ p. J. Balek, p. A. Ďurana, p., p. M. Malák, p. Ľ. Mudroň, p. P. Straka, p. J. Jakubják  – poslanci OZ.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

 1. Záverečný účet obce Mútne  a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 bez výhrad
 2. Úpravu rozpočtu na rok 2017 pre ŠJ
 3. Úpravu rozpočtu na rok 2017 pre MŠ
 4. Úpravu rozpočtu na rok  2017 pre ZŠ
 5. Úpravu rozpočtu obce na rok 2017
 6. Zadanie, na zmenu územného plánu obce Mútne

 

 

 

C/ U k l a d á

 

1.   Komisií výstavby prerokovanie žiadosti o stanovenie ceny za odpredaj obecného pozemku pre žiadateľov Samuhel Mariána a Samuhel Jozef.

2.   Obecnému úradu zvolať do 10.06.2017 komisiu výstavby a komisiu verejného poriadku vo veci žiadosti Ľudovita Babečku, Mútne 115.

 

 

 

 

 

                                                                                      Marián Murín

                                                                                      Starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uznesenie č. 08/2016

U z n e s e n i e

Z  8. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 01.04.2016

 

Uznesenie číslo 8/2016

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

 

A/  B e r i e  n a   v e d o m i e

 

 

 1. Žiadosť o prevod miestnej komunikácie na obec – parcela E-KN č. 5983 v maximálnej možnej šírke.
 2. Žiadosť p. Emílie Tomašákovej, Mútne Dúľov 591 o inštaláciu verejného osvetlenia.
 3. Informáciu starostu obce o potrebe zriadiť zberný dvor z dôvodu platného zákona a potreby obce.
 4. Správu hlavného kontrolóra obce za rok 2015

 

B/ S ch v a ľ u j e

 

 1. Prijatie rozpočtového opatrenia č.1/2016
 2. Žiadosť p. Miroslava Tomašáka, Mútne 24, p. Jozefa Tomašáka, Mútne Dúľov 719 o vypracovanie zámennej zmluvy – parcela E- KN č. 7014/3.
 3. Odmenu p. Zdenkovi Rypákovi za vedenie futbalistov vo výške 250,- Eur.

 

 

C/ U k l a d á

 

1.   Obecnému úradu vypracovať GP a zmluvu o prevode vlastníckych práv na prístupovú cestu – parcela   E-KN č. 5983.

 

 


                                                                                      Marián Murín

                                                                                      Starosta obce

 

 

 
Uznesenie č. 09/2016

U z n e s e n i e

Z  9. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 24.06.2016

 

Uznesenie číslo 9/2016

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

 

A/  B e r i e  n a   v e d o m i e

 

 1. Plnenie uznesenia z minulého OZ.
 2. Žiadosť firmy ORANET o vydanie odporúčacieho stanoviska k zavedeniu optických káblov v obci Mútne.
 3. Ústne žiadosti poslancov na základe sťažnosti od občanov na vodičov autobusov SAD o zdržiavaní cestnej premávky a arogantnom obmedzovaní účastníkov cestnej premávky – vodičov a chodcov.

 

B/ S ch v a ľ u j e

 

 1. Úpravu rozpočtu Základnej školy na rok 2016 podľa predloženého návrhu.
 2. Úpravu rozpočtu Materskej školy na rok 2016 podľa predloženého návrhu.
 3. Úpravu rozpočtu Školskej jedálne na rok 2016 podľa predloženého návrhu.
 4. Záverečný účet obce Mútne za rok 2015 bez výhrad.
 5. Nadviazanie partnerskej spolupráce s obcami Bukovec a Huslenky z Českej republiky a obce Milowka z Poľskej republiky.
 6. Financovanie projektovej dokumentácie k cezhraničnej spolupráci.
 7. Rozpočtové opatrenie č. 2/2016
 8. Pôžičku vo výške 35 000,- € na dobu 3 mesiace od Urbáru Mútne pre Obec Mútne – prevádzka na prefinancovanie asfaltovania obecných ciest.
 9. Vrátenie dotácie za stravu od ÚPSVaR Námestovo vo výške 583,30 € z rozpočtu obce.
 10. Audítorske služby za rok 2015 od p. Hládeka Vladimíra, Kalinkovo

 

C/ Zamieta

 

 1. Ponuku na odber drobného stavebného odpadu od firmy MBM ARMO s.r.o..

 

 


                                                                                      Marián Murín

                                                                                      Starosta obce

 


 

 

 
Uznesenie č. 10/2016

U z n e s e n i e

Z  10. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa

12.09.2016

 

Uznesenie číslo 10/2016

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

A/  B e r i e  n a   v e d o m i e

 

 1. Prerokovanie protokolu z kontroly NKÚ a prijatie opatrení na odstránenie nedostatkov.
 2. Monitorovaciu správu plnenia rozpočtu za 1. Polrok 2016
 3. Sťažnosť p. Ľudovíta  Babečku, Mútne 115

 

B/ S ch v a ľ u j e

 

 1. Rozpočtové opatrenie č. 3/2016 – obec Mútne
 2. Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 – obec Mútne – prevádzka
 3. Úprava rozpočtu ZŠ Mútne na rok 2016
 4. Úprava rozpočtu ŠJ na rok 2016
 5. Úprava rozpočtu MŠ na rok 2016
 6. VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom

na území obce Mútne

 1. Štatút obce Mútne
 2. Finančný príspevok na plavecký výcvik žiakov 3. Ročníka ZŠ Mútne v sume 650 €.
 3. Prevod parciel podľa GP č. 209/2016, parc. C-KN č.1816/92 o výmere 1832 m2, parc. C-KN č. 1819/13 o výmere 91 m2, parc. C-KN č. 1819/14 o výmere 150m2 za účelom vybudovania miestnej komunikácie s podmienkou vynechať pozemok na spodnej hranici na spojovaciu cestu. Rozlohu   potrebnú na jej vybudovanie určí obecný úrad s komisiou výstavby.

 

C/ Doporučuje

 

 1. Obecné zastupiteľstvo doporučuje vzájomnú dohodu medzi p. Ľudovítom Babečkom , Mútne 115, Irenou Babečkovou, Mútne 116 a p. Jánom Vaterkom, Mútne 115, p. Margitou Vaterkovou, Mútne 114, alebo spor vyriešiť súdnou cestou.

 

D/ Ruší sa

 

1.   Štatút obce z 08.03.2002

 

                       

                                                                                                            Marián Murín

                                                                                                            Starosta obce

 

 

 

 

 

 
Uznesenie č. 11/2016

U z n e s e n i e

Z  11. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa

28.11.2016

 

Uznesenie číslo 11/2016

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

A/  B e r i e  n a   v e d o m i e

 

1.     Ústna žiadosť p. Marcela Rypáka

2.     Návrh VZN č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

3.     Sťažnosť p. Jána Kosmeľa, Mútne 83

4.     Žiadosť DHZo Mútne o zabezpečenie hasičskej techniky

 

B/ S ch v a ľ u j e

 1. Žiadosť o vydanie kladného stanoviska k výstavbe optickej siete v obci Mútne – firma Oranet, s.r.o. Novoť
 2. Predaj parcely E-KN č. 7014/3 o výmere 198 m2  v zmysle GP č. 307/2016.

Cena 1 €. (slovom 1 euro).

Predaj pozemku bol schválený v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predaj pozemku bol schválený z dôvodu hodného osobitného zreteľa – pozemok tvorí neoddeliteľný celok s pozemkami žiadateľa a zároveň je priľahlým pozemkom.

Prítomných 8 poslancov z celkového počtu 9.

Hlasovanie za odpredaj pozemku v cene 1 € (Jedno Euro):

Prítomní 8 poslancov z 9

ZA: 8/ p. J. Balek, p. A. Ďurana, p. A. Grzýb, p. M. Jozefjak, p. M. Kosmeľ, p. M. Malák, p. Ľ. Mudroň, p. P. Straka – poslanci OZ.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 1. Kúpa parcely C-KN č. 1585/2 o výmere 242 m2 a parcely C-KN č. 1551/2 o výmere 24 m2  v zmysle GP č. 307/2016 v cene 1€ (slovom jedno euro) za obidve parcely.

 

 

 

 

                       

                                                                                                            Marián Murín

                                                                                                            Starosta obce

 

 

 

 

 

 

 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalší > Koniec >>

Strana 5 z 13

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.