Pondelok 18 Jan 2021
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default style
 • blue style
 • red style
 • yellow style
Uznesenia obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 12/2016

U z n e s e n i e

Z  12. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa

21.12.2016

 

Uznesenie číslo 12/2016

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

A/  B e r i e  n a   v e d o m i e

 

1.                     Predpoklad programového rozpočtu obce na rok 2018 a 2019

2.                     Predpoklad programového rozpočtu ZŠ na rok 2018 a 2019

3.                     Predpoklad programového rozpočtu MŠ na rok 2018 a 2019

4.                     Predpoklad programového rozpočtu ŠJ na rok 2018 a 2019

5.                     Predpoklad rozpočtu Obec Mútne – prevádzka na rok 2018 a 2019

6.                     Žiadosť SZTŠ Dúľov o poskytnutie príspevku

 

B/ S ch v a ľ u j e

 

 1. Návrh programového rozpočtu obce na rok 2017
 2. Návrh programového rozpočtu ZŠ na rok 2017
 3. Návrh programového rozpočtu MŠ na rok 2017
 4. Návrh programového rozpočtu ŠJ na rok 2017
 5. Návrh rozpočtu Obec Mútne – prevádzka na rok 2017
 6. Rozpočtové opatrenie č. 2016/5 obec Mútne
 7. Úpravu rozpočtu ZŠ na rok 2016
 8. Úpravu rozpočtu MŠ na rok 2016
 9. Úpravu rozpočtu ŠJ na rok 2016
 10. Zmluvu o partnerskej spolupráci medzi obcou Mútne a dedinou Varzaľ v Rumunskej republike
 11. Pridelenie rezidentného parkovacieho miesta pred bytovým domom č. 688  o výmere 15 m2 za cenu 3 € mesačne pre p. Jána Juščáka.
 12. Prevod vlastníckych práv na obec pod miestnu komunikáciu podľa GP č. 37/2016

parc. C-KN č.1902/37 o výmere 10 m2, parc. C-KN č. 1902/38 o výmere 28 m2, parc. C-KN č. 1902/39 o výmere 107 m2, parc. C-KN č. 1905/55 o výmere 111 m2, parc. C-KN č.  1902/56 o výmere 56m2, parc. C-KN č. 1902/57 o výmere 4 m2, parc. C-KN č. 1902/60 o výmere 129m2, parc. C-KN č. 1902/61 o výmere 70 m2, parc. C-KN č. 1902/62 o výmere 30 m2, parc. C-KN č. 1902/63 o výmere 118 m2, parc. C-KN č. 1902/64 o výmere 5 m2, parc. C-KN č. 1902/65 o výmere 44 m2, parc. C-KN č. 1902/66 o výmere 432 m2, parc. C-KN č. 1925/2 o výmere 4 m2, parc. C-KN č. 2153/3 o výmere 38 m2. Cena 1 € pre účastníka. Náklady na prevod nehnuteľnosti znáša obec.

 1. Prevod vlastníckych práv na obec pod miestnu komunikáciu, parc. E- KN č. 1470/2 o výmere 329 m2, parcela E-KN č. 1470/3 o výmere 9 m2, parc. E-KN č. 1465/5 o výmere 67 m2, parc. E-KN č. 1464 o výmere 41m2. Cena 1€ pre účastníka. Náklady na prevod nehnuteľnosti znáša obec.
 2. Prevod vlastníckych práv na obec pod miestnu komunikáciu parc. E-KN č. 578/2 o výmere 42 m2, parc. E-KN č. 583/3 o výmere 32 m2, E- KN č.  562/2 o výmere 18 m2, parc. E-KN č. 563/3 o výmere 42 m2, parc. E-KN č. 579/2 o výmere 34 m2, parc. E-KN č. 581/2 o výmere 5 m2, parc. E-KN č. 689/2 o výmere 39 m2 , parc. E-KN č. 653/6 o výmere 11 m2, parc. E-KN č.580/2 o výmere 3 m2 . Cena 1€ pre účastníka. Náklady na prevod nehnuteľnosti znáša obec.
 3. Prevod vlastníckych práv na obec pod miestnu komunikáciu parc. C-KN č. 1820/24 o výmere 74 m2, parc. C-KN č. 1820/10 o výmere 177 m2, parc. E-KN č. 6047 o výmere 31 m2, E-KN č. 6048/2 o výmere 140 m2. Cena 1€ pre účastníka. Náklady na prevod nehnuteľností znáša obec.
 4. VZN č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.

 

C/ Z a m i e t a

 

1.     Žiadosť o súhlas k výstavbe dielne k spracovaniu dreva z dôvodu, že umiestnenie dielne je v rozpore so schváleným územným plánom.

 

D/ R u š í

 

1.   VZN č. 13/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.

 

 

 

 

 

                       

                                                                                                            Marián Murín

                                                                                                            Starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uznesenie č. 13/2017

U z n e s e n i e

Z  13. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 17.03.2017

 

Uznesenie číslo 13/2017

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

 

A/  B e r i e  n a   v e d o m i e

 

 1. Žiadosť p. Miroslava Dzureka, Mútne 92 o doplnenie obecného rozhlasu.
 2. Žiadosť p. Ján Babečka, Mútne Duľov 574 a p. Rafael Durčák, Mútne Duľov 572 o skvalitnenie prístupovej cesty.

 

 

B/ S ch v a ľ u j e

 

 1. Finančný príspevok na rekonštrukciu strechy kostola vo výške 10 000,- EUR.
 2. Zakúpenie troch zvonov – kostol, zvonica na dolnom cintoríne, zvonica na hornom cintoríne.
 3. Úpravu rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie č. 1/2017
 4. Úpravu rozpočtu na rok 2017 pre ŠJ
 5. Úpravu rozpočtu na rok 2017 pre MŠ
 6. Úpravu rozpočtu na rok  2017 pre ZŠ
 7. Dodatok č. 7 VZN obce Mútne č. 11/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Mútne.
 8. Príspevok 2 250 EUR na výmenný pobyt žiakov a učiteľov ZŠ Mútne do Číny.
 9. Prevod parcely C-KN č.2143/22 o výmere 102 m2 do vlastníctva obce Mútne pod miestnu komunikáciu. Cena 1 EURO (slovom jedno euro). Náklady na prevod nehnuteľnosti znáša kupujúci.
 10. Prevod parcely C-KN č. 1820/58 o výmere 161 m2 do vlastníctva obce Mútne pod miestnu komunikáciu. Cena 1 EURO (slovom jedno euro). Náklady na prevod nehnuteľnosti znáša kupujúci.
 11. Prevod parciel podľa GP č. 258/2015 do vlastníctva obce Mútne pod miestnu komunikáciu. Cena 1 EURO (slovom jedno euro) pre každého účastníka, a to:

parcela C-KN č. 1128/7 o výmere 21 m2, parc. C-KN č. 1128/8 o výmere 16 m2, parc. C-KN č. 1129/4 o výmere 39 m2, parc. C-KN č. 1130/4 o výmere 28 m2, parc. C-KN 1131/3 o výmere 56 m2, parc. C-KN č. 1131/4 o výmere 136 m2, parc. C-KN č. 1132/4 o výmere 69 m2, parc. C-KN č. 1132/5 o výmere 11 m2, parc. C-KN č. 1133/2 o výmere 205 m2, parc. C-KN č. 1133/3 o výmere 192 m2, parc. C-KN č. 1133/4 o výmere 71 m2, parc. C-KN č. 1816/62 o výmere 18 m2, parc. C-KN č. 1816/80 o výmere 122 m2.

 1. Prenájom pozemku pod Zberný dvor, parc. C-KN č. 2041/3 o výmere 378 m2, parc. C-KN č. 2030/70 o výmere 219 m2, parc. C-KN č. 2030/103 o výmere 25 m2. Cena nájmu 1 EURO ročne na základe nájomnej zmluvy.

13. Predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy v obci Mútne", realizovaného v rámci výzvy č. IROP-PO2-SC222-PZ-2016-13, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce;

-  zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;

-  zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci t.j. maximálne 4 980,91 EUR;
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.

 1. Prenájom parc. C-KN č. 560/1 pre Slovenský zväz ľadového hokeja za účelom výstavby športovej haly s ľadovou plochou.

 

C/ Z a m i e t a

 

1.   Žiadosť p. Paulíny Olašákovej, Mútne 545 o prejednanie poplatku za hrobové miesto.

 

 

 

 

 

                                                                                      Marián Murín

                                                                                      Starosta obce

 

 

 
Uznesenie č. 06/2015

U z n e s e n i e

Zo 6. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 09.10.2015

Uznesenie číslo 6/2015

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

A/ B e r i e  n a  v e d o m i e

 

1.                     Informáciu starostu obce o plnení uznesenia z 5. Zasadnutia OZ.

2.                     Monitorovaciu správu plnenia rozpočtu za I. polrok 2015.

 

B/ S ch v a ľ u j e

 

1.                     Úpravu rozpočtu ZŠ na rok 2015 podľa predloženého návrhu.

2.                     Úpravu rozpočtu MŠ na rok 2015 podľa predloženého návrhu.

3.                     Úpravu rozpočtu ŠJ na rok 2015 podľa predloženého návrhu.

4.                     Úpravu rozpočtu obce Mútne na rok 2015 podľa predloženého návrhu.

5.                     Spoluúčasť pre spoločný projekt nakladania s biologickými odpadmi – spoluúčasť 5% vo výške max. 6 000,- Eur (slovom šesťtisíc eur).

6.                     Finančný príspevok na plavecký výcvik pre žiakov 3. Ročníka ZŠ s MŠ Mútne vo výške 500,- Eur (slovom päťsto eur).

7.                     Finančný príspevok ZŠ s MŠ Mútne vo výške 2 000,- Eur (slovom dvetisíc eur)  pri príležitosti osláv 55. výročia vzniku ZŠ.

8.                     Poverenie pre starostu obce Mútne Mariána Murína na podpis zmluvy s obcou Beňadovo na spoločný vodovod za podmienok zaplatenia príspevku 15 000,- Eur        ( slovom pätnásťtisíc eur)  splatný do konca roka 2016 a za podmienok, že obec Beňadovo nebude mať majetkovú účasť v stavbách a zariadeniach vodovodu vybudovaných obcou Mútne.

 

 

C/ U k l a d á

 

1.                     Posúdiť žiadosť p. Augustína Vojtasa, Mútne č. 427  o odkúpenie časti parcely  E-KN č. 7017/7 o výmere 77m2.

 

                                                                 T: do budúceho OZ

                                                                 Z: komisia výstavby, životného prostredia,                                

                                                                     Pôdohospodárstva a dopravy       

 

 

 

 

 

                                                                                           Marián Murín

                                                                                                          Starosta obce   

 

 

 
Uznesenie č. 05/2015

U z n e s e n i e

Z 5. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 23.07.2015

Uznesenie číslo 5/2015

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

A/ B e r i e  n a  v e d o m i e

 

1.    Plnenie uznesenia zo 4. Zasadnutia OZ

 

B/ S ch v a ľ u j e

 

1.    Nákup zametacieho vozidla v prípade ak budú zabezpečené finančné zdroje z EÚ.

2.    Úpravu rozpočtu na zateplenie , prestrešenie balkónov, opravu balkónov a kanalizáciu – bytový dom č. 688 v sume 50 000,- Eur

3.    Úpravu rozpočtu na asfaltovanie miestnych komunikácií +110 000,- Eur

4.    Úpravu rozpočtu na výstavbu miestnych komunikácií + 21 500,- Eur.

5.    Zmluvu o zriadení vecného bremena  pre stavbu „Mútne – Vodovod za Jednotou“.

 

 

C/ U k l a d á

1.    Zabezpečiť dopravnú značku STOP na križovatke v Dúľove od Novotského Dúľova.

                                                                                        T: do 27.07.2015           

                                                                                         Z: Obecný úrad                  

2.    Zabezpečiť dopravnú značku STOP pri červenom kríži.

 

                                                                                        T: do 27.07.2015           

                                                                                         Z: Obecný úrad                  

 

D/ D o p o r u č u j e

 

1.    Vypracovať podmienky dodávky vody pre obec Beňadovo a zaradiť do programu rokovania na ďalších zastupiteľstvách.

 

 

E/ Z a m i e t a

 

1.    Predloženú dohodu o urovnaní vzťahov s obcou Beňadovo.

 

 

                                                                                           Marián Murín

                                                                                                          Starosta obce   

 

 

 
Uznesenie č. 07/2015

U z n e s e n i e

Zo 7. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 29.12.2015

 

Uznesenie číslo 7/2015

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

 

A/  B e r i e  n a   v e d o m i e

 

 1. Návrh programového rozpočtu na roky 2017 a 2018 obec Mútne.
 2. Návrh programového rozpočtu na roky 2017 a 2018 ZŠ Mútne.
 3. Návrh programového rozpočtu na roky 2017 a 2018 MŠ Mútne.
 4. Návrh programového rozpočtu na roky 2017 a 2018 ŠJ Mútne.
 5. Návrh programového rozpočtu na roky 2017 a 2018 obec Mútne – prevádzka.
 6. Žiadosť p. Mariána Iglarčíka, Mútne Dúľov 566.

 

B/ S ch v a ľ u j e

 1. Odpredaj parcely E- KN č. 7017/7 o výmere 77 m2 podľa GP č. 37048201-28/2012, čomu zodpovedá novovytvorená parcela C-KN č. 1009/4 p. Augustínovi Vojtasovi, nar. 29.04.1950, bytom Mútne č. 427 za 1 €. ( slovom Jedno Euro) s tým, že  náklady na prevod nehnuteľnosti znáša kupujúci.

 

Predaj pozemku bol schválený v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predaj pozemku bol schválený z dôvodu hodného osobitného zreteľa – pozemok tvorí neoddeliteľný celok s pozemkami žiadateľa a zároveň je priľahlým pozemkom.

Prítomných 8 poslancov z celkového počtu 9.

Hlasovanie za odpredaj pozemku v cene 1 € (Jedno Euro):

Prítomní 8 poslancov z 9

ZA: 8/ p. J. Balek, p. A. Ďurana, p. J. Jakubják, p. M. Jozefjak, p. M. Kosmeľ, p. M. Malák, p. Ľ. Mudroň, p. P. Straka – poslanci OZ.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

2.    Programový rozpočet obce Mútne na rok 2016.

3.    Programový rozpočet ZŠ na rok 2016.

4.    Programový rozpočet MŠ na rok 2016.

5.    Programový rozpočet ŠJ na rok 2016.

6.    Programový rozpočet na rok 2016 Obec Mútne – prevádzka.

7.    Úpravu rozpočtu ZŠ na rok 2015.

8.    Úpravu rozpočtu  MŠ na rok 2015.

9.    Úpravu rozpočtu ŠJ na rok 2015.

10. Úpravu rozpočtu obce Mútne na rok 2015.

11. Úpravu rozpočtu obce Mútne – prevádzka na rok 2015

12. Dodatok č. 7  VZN č. 6/2003 o nájme a výške nájmu nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve obce Mútne.

13. Dodatok č. 3 k VZN č. 13/2009 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

C/ Z a m i e t a

 

1.     Žiadosť p. Jána Babečku, Mútne - Duľov 574 a p. Rafaela Durčáka, Mútne -Duľov 572 o vyasfaltovanie prístupovej cesty z dôvodu, že pozemok cesty nie je majetkom obce Mútne.

 

           Hlasovanie za uznesenie zo 7. Zasadnutia OZ:

Prítomní 8 poslancov z 9

ZA: 8/ p. J. Balek, p. A. Ďurana, p. J. Jakubják, p. M. Jozefjak, p. M. Kosmeľ, p. M. Malák, p. Ľ. Mudroň, p. P. Straka – poslanci OZ.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

Uznesenie bolo prijaté  3/5 väčšinou poslancov v zmysle ust. § 9a odst. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa.

 

 


                                                                                                       Marián Murín

                                                                                                       Starosta obce    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalší > Koniec >>

Strana 6 z 13

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.