Pondelok 18 Jan 2021
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default style
 • blue style
 • red style
 • yellow style
Uznesenia obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 23/2014

U z n e s e n i e

Zo 23. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 8.08.2014

 

Uznesenie číslo 23/2014

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

 

A/  B e r i e  n a   v e d o m i e

 

 

 1. Kontrolu plnenia uznesenia z 22. OZ.
 2. Ústnu žiadosť zamestnankín Jednoty Mútne.

 

B/ S ch v a ľ u j e

 

 1. Zmenu rozpočtu obce Mútne na rok 2014 podľa prílohy.
 2. Zmenu rozpočtu ZŠ na rok 2014 podľa prílohy.
 3. Úver na prefinancovanie projektu rekonštrukcie verejného osvetlenia.
 4. Jeden volebný obvod pre komunálne voľby pre volebné obdobie 2014 - 2018 .
 5. Deväť poslancov Obecného zastupiteľstva obce Mútne na volebné obdobie rokov 2014 – 2018 .
 6. Rozsah výkonu funkcie obce Mútne na volebné obdobie 2014 — 2018 vo výške úväzku 1.0
 7. Zmluvu o budúcej nájomnej zmluve medzi obcou Mútne a správcom vodovodu OVS a.s. o nájme rozšírených úsekov vodovodu v obci Mútne

„Mútne – Dúľov Grúň“, „Mútne – prepojenie vodovodu Mútnik – stred obce“, „Mútne – vodovod za Jednotou“, „Mútne – vodovod Brišov“, „Mútne – vodovod smerok ku Dakna“.

 

C/ U k l a d á

 D/ D o p o r u č u j  e

 E/ Z a m i e t a

 

                                                                                                        Marián Murín

                                                                                                                    starosta obce

 

 

 
Uznesenie č. 22/2014

U z n e s e n i e

Z 22. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 14.04.2014

 

Uznesenie číslo 22/2014

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

 

A/  B e r i e  n a   v e d o m i e

1. Správu o hospodárení Obec Mútne-prevádzka za rok 2013.

2. Žiadosť o zriadenie pouličného osvetlenia Ján Babečka, Mútňanský Duľov 574.

 

 

B/ S ch v a ľ u j e

1.     Záverečný účet obce za rok 2013 bez výhrad.

2.     Úpravu rozpočtu obce na rok 2014 podľa prílohy.

3.     Vyňatie z PPF parcela C KN č. 1811/5, orná pôda o výmere 622 m2 a parcela C KN č. 1811/6 orná pôda o výmere 254 m2

4.     Vyňatie z PPF parcela C KN č. 1732/15 - TTP o výmere 491 m2 a parcela C KN č. 1732/18 -TTP o výmere 110m2.

5.     Žiadosť o poskytnutie príspevku pre SZTŠ Mútne - Duľov v sume 370,- Eur v zmysle schváleného rozpočtu na rok 2014.

6.     Zakúpenie 25-30 miestneho autobusu na základe prieskumu trhu a cenových ponúk pre príspevkovú organizáciu Obec Mútne-prevádzka v sume do 35 000,- Eur.

7.     Prevod parciel na Obec Mútne pod miestnu komunikáciu Druhá strana na základe geometrického plánu č. 66/2014, zo dňa 24.3.2014. Cena 1 Euro/účastník.

8.     Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na odpredaj parcely pod trafostanicu KN-C č. 1722/57 o výmere 18 m2 pre SSE-D, a.s. na základe geometrického plánu č. 66/2014 zo dňa 24.03.2014 v cene 1 Euro za 1m2.

9.     Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na parcelu KN C č. 1722/54 o výmere 134 m2 pre SSE-D, a.s., na základe geometrického plánu č. 66/2014 zo dňa 24.03.2014.

10.  Odmeny pre členov DHZ Mútne v celkovej výške 1 300,- Eur podľa zápisnice OZ.

 

 

C/ U k l a d á

1.     Odpovedať na žiadosť Ján Babečka, Mútne – Duľov 574.

                                                                                                      T: ihneď                                                                                                   

                                                                                                       Z:  OcÚ

2.     Pripraviť petíciu na urýchlené obsadenie miesta detského lekára v obci Mútne.

 

                                                                                                      T: ihneď                                                                                                  

                                                                                                       Z:  OcÚ

3.     Pripraviť petíciu na urýchlenú opravu a rekonštrukciu cesty III. triedy č. 52010 z obce Breza – Beňadovo-  Mútne - Oravské Veselé – Oravská Jasenica.

 

                                                                                                      T: ihneď                                                                                                  

                                                                                                       Z:  OcÚ

 

 

D/ D o p o r u č u j  e

 

 

E/ Z a m i e t a

1.     Žiadosť p. Jurčáková o zákaz trhového predaja.

2.     Žiadosť o súhlas Slovenská pošta, a.s. so zriadením ON LINE zberne TIPOS v prenajatých priestoroch Pošty Mútne.

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Marián Murín

                                                                                                                    starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uznesenie č. 21/2014

U z n e s e n i e

Z 21. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 03.02.2014

 

Uznesenie číslo 21/2014

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

 

A/  B e r i e  n a   v e d o m i e

 

 

 1. Informácie  starostu obce o plnení uznesenia 20/2013 z minulého OZ.
 2. Rozpočet MŠ na roky 2015 a 2016.
 3. Rozpočet ŠJ na roky 2015 a 2016.
 4. Rozpočet ZŠ na roky 2015 a 2016.
 5. Rozpočet Obce Mútne na roky 2015 a 2016.
 6. Rozpočet Obec Mútne- prevádzka na roky 2015 a 2016.
 7. Žiadosť DHZ Mútne o zakúpenie mikrobusu.

 

B/ S ch v a ľ u j e

 

 1. Rozpočet MŠ na rok 2014 podľa prílohy.
 2. Rozpočet ŠJ na rok 2014 podľa prílohy.
 3. Rozpočet ZŠ na rok 2014 podľa prílohy.
 4. Rozpočet Obce Mútne na rok 2014  podľa prílohy.
 5. Rozpočet Obec Mútne- prevádzka na rok 2014 podľa prílohy.
 6. Žiadosť p. Kukla Peter, Mútne 70 o výstavbu pouličného osvetlenia.
 7. Žiadosť stolnotenisového klubu o zakúpenie stolnotenisových stolov značky DONIC v počte 4 ks, v maximálnej sume 2 500,- €.
 8. Žiadosť floorballového klubu o zakúpenie mantinelov v maximálnej sume 7 000.- €.

 

C/ U k l a d á

 

 

 1. Urobiť prieskum trhu na kúpu 20-24 miestneho mikrobusu.           

   T: do budúceho OZ                                                                                                   

                                                                                                       Z:  OcÚ

D/ D o p o r u č u j e

 

E/ Z a m i e t a

 

 1. Žiadosť p. Miroslava Dzureka, Mútne 92 o prípojku vody.

 

 

                                                                                                                    Marián Murín

                                                                                                                    starosta obce

 

 

 
Uznesenie č. 18/2013

U z n e s e n i e

Z 18. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 19.07.2013

Uznesenie číslo 18/2013

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

A/  B e r i e  n a   v e d o m i e

 

1.  Žiadosť Štefan Kubaľa a manž. Helena Kubaľová, Mútne č. 105, o odkúpenie parc. E-KN  č. 7017/13 o výmere 166 m2.

 

B/ S c h v a ľ u j e

 

1.   Žiadosť Anton Matejasa a manž. Marty Matejasovej, Mútne 396, o odkúpenie parcely E-KN č. 7026/6 o výmere 72 m2 v cene 1 €. Náklady na prevod nehnuteľnosti znáša kupujúci.

2.     Žiadosť  Jozef Podstrelený, Mútne 531, o vyňatie z PPF, parcela C-KN 1783/2 o výmere 567 m2.

3.     Požiarny poriadok obce Mútne.

4.     Zriadenie Obecného hasičského zboru.

5.     Zámenu parciel s p. Serafínom Kšenzulákom, Mútne 198, kvôli vybudovaniu prejazdu za Supermarketom Jednota. Náklady s prevodom hradí obec.

6.     Vypracovanie štúdie cesty okolo p. Štefana Karliaka, Mútne 544, nad dolným cintorínom.

7.     Splátku za telocvičňu z kapitálových výdavkov vo výške 45 000 EUR, ktoré schválilo Ministerstvo školstva SR a Ministerstvo vnútra SR.

 

C/U k l a d á

 

1.  Prešetriť žiadosť p. Štefana Kubaľu a manž. Heleny Kubaľovej, Mútne 105, o odkúpenie parc. E-KN  č. 7017/13 o výmere 166 m2.

 

                                                                                               T: ihneď

                                                                                               Z:  komisia výstavby,       

                                                                                                     životného prostredia

                                                                                                     a pôdohospodárstva

 

2.   Rokovať s p. Romanom Jurčákom o odkúpení časti parcely pod miestnu komunikáciu.

 

                                                                                               T: ihneď

                                                                                               Z:  OcÚ

 


                                                                                                                    Marián Murín

                                                                                                                    starosta obce

 

 

 
Uznesenie č. 17/2013

U z n e s e n i e

zo 17. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 30. 04. 2013

 

Uznesenie číslo 17/2013

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

A/ B e r i e  na  v e d o m i e

 

1.      Žiadosti Martin Jurčák, Mútne, Mútňanská Píla 739; Jozef Tomašák, Mútne 90;  Jurčák Jozef ml., Mútne; Jurčák Peter, Mútne 783; Kapičák Ján, Mútne 789 o pouličné osvetlenie.

 

B/ S ch v a ľ u j e

 

1.      Vytvorenie maximálny počet parkovacích miest pri bytovom dome č. 688 Mútne pri realizácii MK okolo školy.

2.      Opraviť každoročne dve autobusové zastávky. V tomto roku: Nižný koniec pri cintoríne a v Dúľove.

3.      Odmenu správcovi cintorínov p. Karolovi Ďuranovi do 150 €/ netto/mesačne.

4.      Záverečný účet obce za rok 2012 bez výhrad.

5.       VZN č. 1/2013 o financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Mútne v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Mútne a financovaní o určení výšky dotácie na financovanie záujmového vzdelávania v  CVČ pôsobiacich  mimo územia obce Mútne

6.      Plat starostu obce  podľa zákona NR SR č. 154/2011 Z.z.

7.      Koncoročnú odmenu starostu obce vo výške 2 %  zo získaných mimorozpočtových prostriedkov pričom maximálna odmena je limitovaná zákonom. Určovať sa bude vždy na konci roka.

8.      Žiadosť Márie a Štefana Kovalčíka, Mútne 307 o vyňatie z PPF parc. KN-C  č. 1732/15 o výmere 563 m2 a parc. KN-C č. 1732/16 o výmere 38 m2.

9.      Odpredaj pozemku podľa žiadosti Štefana a Heleny Kudlovej, Mútne, Mútňanská píla 601,  parcela KN 2096/4  o výmere 277  m2 v cene 2,50 €/m2. Náklady na prevod nehnuteľnosti znáša kupujúci.

Predaj pozemku bol schválený v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predaj pozemku bol schválený z dôvodu hodného osobitného zreteľa – pozemky tvoria neoddeliteľný celok s pozemkami žiadateľa a zároveň sú  priľahlými pozemkami.

10.  Výstavbu betónového oplotenia medzi Obecným úradom Mútne a  rodinným  domom p. Daniely Kormanovej, Mútne 240.

 


C/ U k l a d á

 

1.      Upozorniť p. Jozefa Kapičáka, Mútne 300,  p. Františka Šurina, Mútne 245 a p. Jozefa Blažeňáka Mútne 499  na nebezpečné parkovanie autobusov a nákladných motorových vozidiel  na miestnych komunikáciách.  

T: ihneď

Z: pracovníci OcÚ

 

2.      Preveriť povinnosť občanov vlastniť smetnú nádobu v zmysle VZN č. 13/2009 § 33 ods. 1, písmeno

      b) pôvodca komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu je povinný užívať  zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci.

c) ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálneho odpadu v obci.

 

T: ihneď

Z: pracovníci OcÚ

 

3.      Žiadosť p. Štefana Karliaka, Mútne 544, 029 63  Mútne.

                                                                                               T: ihneď

                                                                                               Z:  komisia výstavby,       

                                                                                                     životného prostredia

                                                                                                     a pôdohospodárstva

 


                                                                                                          Marián Murín

                                                                                                          starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalší > Koniec >>

Strana 8 z 13

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.