Pondelok 18 Jan 2021
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • yellow style
Uznesenia obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 16/2013

U z n e s e n i e

zo 16. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 11.02. 2013

 

Uznesenie číslo 16/2013

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

A/ B e r i e   n a      v e d o m i e

 

1. Rozpočet ZŠ na roky 2014-2015.

2. Rozpočet MŠ na roky 2014-2015.

3. Rozpočet ŠJ na roky 2014-2015.

4. Rozpočet obce Mútne- prevádzka na roky 2014-2015.

5. Rozpočet obce Mútne na roky 2014-2015.

6. Žiadosť Jozef Babečka, Mútne Duľov 592 o pouličné osvetlenie.

7. Žiadosť DPZ Mútne

 

B/ S ch v a ľ u j e

 

1. Odpredaj pozemku podľa žiadosti Jozefa a Margity Holubjakovej, Mútne 78 parcela KN C  342/1 o výmere 197 m2  v cene 1 €. Poplatky s prevodom nehnuteľnosti znáša kupujúci.

2. Rozpočet ZŠ na rok 2013.

3. Rozpočet MŠ na rok 2013.

4. Rozpočet ŠJ na rok 2013.

5. Rozpočet Obec Mútne – prevádzka na rok 2013.

6. Rozpočet Obce Mútne na rok 2013.

7. Žiadosť Stanislava Sadláka, Mútne 228 o vyňatie z PPF parc. č. 1842/5 o výmere 165 m2  a parc. č. 1842/6 o výmere 249 m2.

8. Umiestnenie dopravnej značky zákaz vjazdu nákladným motorovým vozidlám nad 3,5 t okrem dopravnej obsluhy na miestnej komunikácii ku hornému cintorínu.

 

C/ U k l a d á

1. Opraviť vchodové dvere a odstrániť zápach z kanalizácie v celom bytovom dome – Mútne   č. 688.

                                                                                                         T: ihneď

                                                                                                         Z: pracovníci OcÚ

 

2. Zaoberať sa opravou balkónov v bytovom dome č. 688 Mútne  a parkovacími miestami pri tomto bytovom dome.

                                                                                                         T: ihneď

                                                                                                         Z: pracovníci OcÚ

 

3. Prerokovať podmienky práce a činnosti domového dôverníka a spôsob jeho odmeny.

T: ihneď

                                                                                                         Z: pracovníci OcÚ

 

 

4. Navrhnúť dodatočné osvetlenia na obecných komunikáciách v častiach, ktoré nie sú riešené v projekte rekonštrukcie verejného osvetlenia.

                                                                                                         T: máj 2013

                                                                                                         Z: komisia výstavby,

                                                                                                             životného prostredia

                                                                                                             a pôdohospodárstva

 

5. Doriešiť s DHZ Mútne  možnosti sušenia hadíc.

T: ihneď

                                                                                                         Z: pracovníci OcÚ

 

6. Preveriť stav autobusových zastávok.

                                                                                                         T: do budúceho OZ

                                                                                                         Z: komisia výstavby,

                                                                                                             životného prostredia

                                                                                                             a pôdohospodárstva

 

7. Upozorniť p. Jozefa Kapičáka, Mútne 300 na zákaz parkovania na miestnej komunikácii.

 

T: ihneď

                                                                                                         Z: pracovníci OcÚ

 

 

8. Zabezpečiť správcu obecných cintorínov.

T: ihneď

                                                                                                         Z: pracovníci OcÚ

 

 


 

                                                                                                                            Marián Murín

                                                                                                                             starosta obce

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uznesenie č. 15/2012

U z n e s e n i e

Z 15. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom,

konaného dňa 21.12. 2012

 

Uznesenie číslo 15/2012

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

A/ B e r i e   n a      v e d o m i e

 

1. Správu hlavného kontrolóra obce o prešetrení Zmluvy o pôžičke.

2. Správu hlavného kontrolóra obce o prešetrení mandátnej zmluvy č. 02-  11-Me.

3. Informáciu starostu obce o riešení s dostavbou 11. b.j.

4. Informáciu starostu obce o rekonštrukcii verejného osvetlenia

 

 

B/ S ch v a ľ u j e

 

1. Zmenu rozpočtu 2012 -  ZŠ Mútne

2. Zmenu rozpočtu 2012 – MŠ Mútne

3. Zmenu rozpočtu 2012 – ŠJ Mútne

4. Zmenu rozpočtu 2012 obec Mútne

5. Dodatok č. 1 VZN Obce Mútne č. 13/2009 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady.

6. Úver na dofinancovanie projektu OHZ do výšky 140.000,- € na 1 rok s možnosťou  predčasného splatenia.

7. Cenník prenájmu telocvične nasledovne:

 

Zimné obdobie od 1.10. – 30.4.

 

Pondelok - Štvrtok od 17.00 – 22.00    - 10 €/hodina

Piatok                      od 17.00 – 22.00    - 12 €/hodina

Sobota, Nedeľa       od  8.00  - 12.00     - 12 €/hodina

Sobota, Nedeľa       od 12.00 – 22.00    - 15 €/hodina

 

Tenis, Stolný tenis, bedminton – 12€/ hodina

 

Letné obdobie od 1.5. – 30.9.

Pondelok - Piatok   od 17.00 – 22.00    -   8 €/hodina

Sobota, Nedeľa       od   8.00  - 12.00     - 10 €/hodina

Sobota, Nedeľa       od 12.00 – 22.00     - 13 €/hodina

 

Turnaje 18€/ hodina – letné aj zimné obdobie

Pri zaplatení na celú letnú alebo zimnú sezónu 10% zľava.

 

 

8. Inventarizačnú komisiu v zložení : Anton Grzýb, Ing. Ladislav Šeliga, Marián Kosmeľ, Mgr. Miroslav Jozefiak, Ing. Ján Bugaj, Martina Bjaloňová

 

9. Prenájom telocvične Základnej škole s materskou školou Mútne za 1€ počas doby splácania.

 

 

C/ U k l a d á

 

1. Odpovedať na žiadosť p. Justíne Gustiňákovej, Žajovka 366, 029 62 Oravské Veselé  v znení: aby sa obrátila s touto žiadosťou na spracovateľa ROEP p. Brandysa.

 

                                                                                                         T: ihneď

                                                                                                         Z: pracovníci OcÚ

 

 

 

2. Prešetriť žiadosť p. Jozefa a Margity Holubjakovej, 029 63  Mútne 78.

 

                                                                                                         T: do budúceho OZ

                                                                                                         Z: komisia výstavby,

                                                                                                             životného prostredia

                                                                                                             a pôdohospodárstva

 

 

3. Odpovedať na žiadosť p. Michala a Jany Brišovej, 029 63  Mútne 318 v znení, že cesta musí spĺňať kritéria – šírka 6 m.

 

                                                                                                         T: ihneď

                                                                                                         Z: pracovníci OcÚ

 

4. Prešetriť žiadosť p. Dominika a Jany Triebľovej, 029 63 Mútňanská Píla 607.

 

                                                                                                   T: keď bude priaznivé počasie

                                                                                                   Z: komisia výstavby,

                                                                                                        životného prostredia

                                                                                                        a pôdohospodárstva

 

5. Odpovedať na žiadosť p. Jozefa Maláka podľa uznesenia č. 13/2012.

 

                                                                                                         T: ihneď

                                                                                                         Z: pracovníci OcÚ

 

D/ D o p o r u č u j e

 

1. Prejednať s vdp. Andrejom Barnášom parkovisko pri hornom cintoríne.

 

 

 

E/ Z a m i e t a

 

1. Žiadosť p. Márie Vnenkovej, 029 63 Mútne 260 a p. Karola Vnenka, 02963 Mútne 236.

o vrátenie parciel č.  1828/14, 1828/15 a 1828/16  

 

 

 

 

                                                                                                                            Marián Murín

                                                                                                                             starosta obce

 

 

 

 

 
Uznesenie č. 12/2012

 

Začaté OZ č. 12/2012 bolo zrušené kvôli odchodu dvoch poslancov a tým pádom bolo neuznášaniaschopné.

 

 
Uznesenie č. 14/2012

U z n e s e n i e

Zo 14. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 08.10.2012

Uznesenie číslo 14/2012

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

A/  B e r i e   n a v e d o m i e

1. Informáciu p. Mariána Murína, starostu obce, o plnení uznesení z 13. riadneho zasadnutia OZ.

2. Žiadosť Mgr. Michaely Holubjakovej, Mútne č. 791.

 

B/  S c h v a ľ u j e

 1. Vyradenie z evidencie zošrotovaním motorového vozidla:

a.)     KUKA voz  -    VIN: M2FC0031      IČM: M316410215           EČV: NO 299AO

b.)    LIAZ      -  VIN: TNL150261L2DA1544   IČM: M1.2A MS 640F   EČV: NO 694AM

2. Cintorínsky poriadok podľa predloženého návrhu (viď príloha) s platnosťou od 01.01.2013.

3. Úpravu rozpočtu obce na rok 2012 podľa predloženého návrhu.

4. Kúpu pozemku na základe kúpnej zmluvy pod MK Hušľa – Kuchtiak na základe geometrického plánu č. 187/2013 k. ú. Mútne zo dňa 24.09.2012 na parcelách podľa výkazu výmer (viď priložený GP) o výmere 4 736 m². Kúpna cena je 1 EUR  (jedno euro) pre každého dotknutého vlastníka uvedených parciel.

5. Kúpa pozemku na MK na základe žiadosti p. Kataríny Voborníkovej, Mútne č. 642, na základe geometrického plánu č. 176/2012 k. ú. Mútne zo dňa 07.09.2012 na parcelách čísla podľa výkazu výmer (viď priložený GP) o výmere 10 713 m².

6. Náklady na vybudovanie MK v bode 5, uhradiť p. Voborníkovej do konca roka 2013 a zároveň uvedené finančné prostriedky zahrnúť na základe predložených podkladov do rozpočtu obce na roky 2012/2013.

7. Na základe žiadosti p. Jána Bugaja, Mútne č. 9, Jána Kriša, Mútne č. 446, Júliu Zavodančíkovú, Mútne č.614, Johanu Jurčákovú, Mútne 642, Júliusa Tomašáka, Mútne č. 29, a ostatných vlastníkov, na prevod vlastníckeho práva pod MK na obec na základe geometrického plánu č. 152/2012 zo dňa 26.07.2012 na parcelách čísla podľa výkazu výmer (viď priložený GP). Kúpna cena je 1 EUR  (jedno euro) pre každého dotknutého vlastníka uvedených parciel.

8. Dopracovanie projektov na výstavbu kanalizácie v sume 15 000 – 20 000 EUR a po odovzdaní uvedeného projektu OVS vyplatí obci Mútne za celý projekt sumu 75 000 EUR.

9. Vyasfaltovanie miestnej komunikácie a parkoviska v okolí telocvične, stavbou 11 b. j., medzi ZŠ a MŠ s napojením na cestu smerom k Antonovi Rončákovi, Mútne č. 775, s prepojením na cestu k družstvu. Uvedené finančné prostriedky zahrnúť do rozpočtu obce na roky 2012 – 2013.

10. Člena Rady školy p. Martinu Bjaloňovú, pracovníčku obce na miesto vdp. Pavla Žmijovského.

 

C/  U k l a d á

 

1. Hlavnému kontrolórovi prešetriť správnosť „Zmluvy o pôžičke“ zo dňa 31.08.2011

a „Mandátnu zmluvu č. 02 – 11 Me“ zo  dňa 12.09.2012.

 

                                                                                              T: do budúceho OZ

                                                                                              Z: kontrolór obce

 

2. Obecnému úradu vypracovať alternatívne riešenie v zmysle uznesenia č. 6/2011 bodu c.) 1.

 

                                                                                              T: do budúceho OZ

                                                                                              Z: pracovníci OcÚ

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Marián Murín

                                                                                              starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 
Uznesenie č. 13/2012

U z n e s e n i e

Z 13. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 13.08.2012

 

Uznesenie číslo 13/2012

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

 

A/  B e r i e  n a   v e d o m i e

 

 

1. Návrh cintorínskeho poriadku obce Mútne

 

 

B/ S ch v a ľ u j e

 

1. Zmenu VZN č. 11/2008 podľa priloženého návrhu

2. Úpravu rozpočtu MŠ podľa priloženého návrhu

3. Úpravu rozpočtu ZŠ podľa priloženého návrhu

4. Vypracovanie projektu na prístavbu špeciálnej triedy pre hendikepované deti k MŠ.

5.  Žiadosť p. Zuzany Bohunskej, Kaukazská 16, 851 01  Bratislava o odpredaj pozemku, parc. E- KN , parc. č  7017/9 o výmere 55 m2  v cene  1 € . Náklady s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci.

Predaj pozemku bol schválený v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov . Predaj pozemku bol schválený z dôvodu hodného osobitného zreteľa – pozemky tvoria neoddeliteľný celok s pozemkami žiadateľa

a zároveň sú  priľahlými pozemkami.

 

Hlasovanie za odpredaj v cene 1   :

 

Prítomní: 8 z 9 poslancov OZ

 

Za 8/ p. J. Balek,  MUDr. R. Bernaťáková, Ing. R. Bielák, p. M. Briš, p. A. Grzýb, p. M. Kosmeľ, p. Ľ. Mudroň, p. M. Vlčáková, - poslanci OZ

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Hlasovanie za schválenie Uznesenia z 13. zasadnutia OZ bolo nasledovné:

 

Prítomní: 8 z 9 poslancov OZ

 

Za 8/ p. J. Balek,  MUDr. R. Bernaťáková, Ing. R. Bielák, p. M. Briš, p. A. Grzýb, p. M. Kosmeľ, p. Ľ. Mudroň, p. M. Vlčáková, - poslanci OZ

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

 

6. Žiadosť p. Mariána Bjalončíka, 029 63  Mútne 512 o odkúpenie pozemkov  C – KN parc. č. 1219/2 o výmere 73 m2 a C-KN parc. č. 1219/3 o výmere 13 m2    v cene 1 €. Náklady s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci.

 Predaj pozemku bol schválený v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov . Predaj pozemku bol schválený z dôvodu hodného osobitného zreteľa – pozemky tvoria neoddeliteľný celok s pozemkami žiadateľa a zároveň sú  priľahlými pozemkami.

 

Hlasovanie za odpredaj v cene 1  :

 

Prítomní: 8 z 9 poslancov OZ

 

Za 8/ p. J. Balek,  MUDr. R. Bernaťáková, Ing. R. Bielák, p. M. Briš, p. A. Grzýb, p. M. Kosmeľ, p. Ľ. Mudroň, p. M. Vlčáková, - poslanci OZ

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Hlasovanie za schválenie Uznesenia z 13. zasadnutia OZ bolo nasledovné:

 

Prítomní: 8 z 9 poslancov OZ

 

Za 8/ p. J. Balek,  MUDr. R. Bernaťáková, Ing. R. Bielák, p. M. Briš, p. A. Grzýb, p. M. Kosmeľ, p. Ľ. Mudroň, p. M. Vlčáková, - poslanci OZ

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

7. Žiadosť p. Antona Jurčáka, 029 63  Mútne 456o vyňatie z PPF , KN parc. č. 1745/3 o výmere 65 m2

 

C/ U k l a d á

 

1. Prejednať žiadosť ZUŠ I. Kolčáka Námestovo, pobočka Mútne o väčšiu miestnosť v priestoroch ZŠ Mútne.

 

                                                                                                         T: do budúceho OZ

                                                                                                         Z: komisia výstavby,

                                                                                                             životného prostredia

                                                                                                             a pôdohospodárstva

 

2. Upozorniť občanov prostredníctvom miestneho rozhlasu na zákaz voľného pobehovania psov po obci.

 

                                                                                                         T: ihneď

                                                                                                         Z: pracovníci OcÚ

 

3. Prejednať a pripomienkovať návrh koncepcie daného riešenia, ktorý predloží žiadateľ p.   Jozef Malák

 

                                                                                                         T: do budúceho OZ

                                                                                                         Z: pracovníci OcÚ

                                                                                                              v spolupráci         

                                                                                                              so žiadateľom

                                                                                                              a poslancami OZ

 

4. Predkladať raz za štvrťrok správu o kontrolnej činnosti obce.

                                                                                                          T: štvrťročne

                                                                                                         Z: kontrolór obce

 

5. Informáciu o situácii s motorovými vozidlami prevádzky.

 

                                                                                                         T: do budúceho OZ

                                                                                                         Z: prednosta OcÚ

 

 


 

                                                                                                                 Marián Murín

                                                                                                                  starosta obce

 


 

 

 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalší > Koniec >>

Strana 9 z 13

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.