Štvrtok 22 Aug 2019
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • yellow style
Uznesenia obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 11/2012

U z n e s e n i e

Z 11. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom,

konaného dňa 28.05. 2012

 

Uznesenie číslo 11/2012

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

A/ B e r i e   n a    v e d o m i e

 

1.            Informáciu o vyriešení bodu C/1 Ukladá nasledovne – Občania boli vyzvaní, aby nestavali   garáže v okolí bytoviek č.233, 234.

 

2.            Žiadosť p. Boženy Rábekovej, Mierová č. 1971/24, 026 01  Dolný Kubín o identifikáciu parciel.

 

3.             Žiadosť p. Angelíny Babečkovej, 029 63  Mútne Duľov 592 o výpis majetku z KN.

 

4.             Žiadosť p. Štefana Hušľu, 029 63  Mútne 79 a p. Jozefa Holubjaka, 029 63  Mútne 78 o prešetrenie prístupovej cesty

 


 

B/ S ch v a ľ u j e

 

1.            Záverečný účet obce Mútne za rok 2011 bez výhrad.

2.            Sobášnu miestnosť v priestoroch KD – veľká zasadačka.

         Úradný sobášny deň: sobota, okrem štátnych sviatkov, Veľkej noci, Vianočných                      sviatkov a Silvestra.

         Úradné hodiny: 12 00 – 15 00

3.            Žiadosť p. Jany a Pavla Forgáča,. 029 63  Mútne 413 o vyňatie pôdy z PPF, parcela č. 1722/28 o výmere 531 m2.

4.            Žiadosť p. Antona Brunika, 029 63  Mútne Duľov 720 o odpredaj pozemku, č parcely 2006/2 o výmere 301 m2  v cene 2,40 €/ m2 .

5.            Žiadosť AGRO Mútne, s.r.o., 029 63  Mútne 594 o odpredaj nehnuteľnosti na LV č. 2594, na základe výkazu výmer o výmere 9574 m2 v cene 2,- €/ m2  s dohodou o práve prejazdu a prechodu cez diely č. 611, 605, 606,607, 608, 606, 609, 618, 613,615, pre občanov Mútneho a vlastníkov pozemkov za riekou Mútňanka smerom na k.ú. Novoť denne počas denného svetla.

 

 


 

C/ U k l a d á

 

1.            Predvolať p. Jána Kuchtiaka, na prejednanie žiadosti p. Štefana Hušľu, 029 63  Mútne 79 a p. Jozefa Holubjaka, 029 63  Mútne 78.

 

                                                                                                         T: do budúceho OZ

                                                                                                      Z: komisia verejného    poriadku, kultúry,

                                                                                                           športu

                                                                                                           dopravy a školstva                                                                                          

                                                                                                               

 

 

2.            Odpovedať na upovedomenie p. Márie Vnenkovej, 029 63 Mútne 260 a p. Karola Vnenka, 02963 Mútne 236 vo veci stav. parciel č. 1828/14, 1828/15 a 1828/16 nasledovne: Po preverení skutkového stavu parcely č. 1828/14,1828/15 a 1828/16 uvedené na LV č. 894 sú vo vlastníctve obce Mútne a PK parcela č. 1006 nie je vo vlastníctve obce Mútne.

 

 

                                                                                                         T: do 15.06.2012

                                                                                                         Z: pracovníci OcÚ

 

 

 

3.            Prešetriť žiadosť p. Mariána Bjalončíka, 029 63  Mútne 512 o odkúpenie pozemkov

         C – KN parc. č. 1219/2 o výmere 73 m2 a C-KN parc. č. 1219/3 o výmere 13 m2

 

                                                                                                         T: do budúceho OZ

                                                                                                         Z: komisia výstavby,

                                                                                                             životného prostredia

                                                                                                             a pôdohospodárstva

 

4.    Napísať sťažnosť Okresnej správe ciest na zlý stav cesty č. 52010 medzi Oravským   Veselým a Brezou.

 

 

 

 

                                                                                                         T: ihneď

                                                                                                         Z: pracovníci OcÚ

 

 

D/ D o p o r u č u j e

 

1.     Podať novú žiadosť p. Jozefovi Malákovi, 029 63  Mútne 455 podať novú žiadosť   s víziou uceleného projektu.

 

 

 

E/ Z a m i e t a

 

1.   Žiadosť p. Jozefa Maláka, 029 63 Mútne 455 v pôvodnom znení zo dňa 06.02.2012

 

 

F/ Nedoporučuje

 

1. Výstavbu rodinného domu p. Tomáša Klusku a manž. Veroniky, 029 63  Mútne 175 z nasledovných dôvodov:

a) parcela KN č. 1846/5 sa nachádza mimo zastavaného územia obce Mútne

b) daná parcela sa nachádza na hranici zosuvového územia

c) v danej lokalite obec neplánuje výstavbu inžinierskych sietí a prístupovej cesty

 

 


                                                                                                                 Marián Murín

                                                                                                                  starosta obce

 

 

 

 
Uznesenie č. 10/2012

U z n e s e n i e

 

z 10. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 01.03.2012.

 

Uznesenie číslo 10/2012

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

 

A/      B e r i e    n a     v e d o m i e

 

1.      Informácie starostu obce ohľadom vybudovania kanalizácie obce.

 

 

B/               S ch v a ľ u j e

 

1.      Zrušenie uznesenia   č. 06/ 2003.

2.      Vybudovanie kanalizácie v obci do správy OVS.

 

 

C/               U k l a d á

 

 

 

D/               D o p o r u č u j e

 

 

 

 

E/      Z a m i e t a

 

 

 

 

 

                         Marián Murín

   starosta obce

 

 

 

 
Uznesenie č. 9/2012

U z n e s e n i e

Z 9. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 06.02. 2012

Uznesenie číslo 9/2011

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

A/ B e r i e   n a      v e d o m i e

 

1. Rozpočet ZŠ na roky 2013-2014

2. Rozpočet MŠ na roky 2013-2014

3. Rozpočet ŠJ na roky 2013- 2014

4. Rozpočet obec Mútne - prevádzka na roky 2013-2014

5. Rozpočet obec Mútne na roky 2013-2014

6. Informáciu od starostu obce p. Mariána Murína k výstavbe kanalizácie

7. Informáciu od starostu obce p. Mariána Murína o vysporiadanie miestnych 

    Komunikácií

8. Žiadosť p. Holubjakovej Kristíny, 029 63  Mútne 543 o prešetrenie stavieb garáži v okolí bytoviek č.      233 a 234.

9. Žiadosť TJ Družstevník Mútne o finančné ohodnotenie trénerov TJ Družstevník Mútne.

 

B/ S ch v a ľ u j e

 

 1.  Rozpočet ZŠ na rok 2012

 2.  Rozpočet MŠ na rok 2012

 3.  Rozpočet ŠJ na rok 2012

 4.  Rozpočet obec Mútne – prevádzka na rok 2012

 5.  Rozpočet obce Mútne na rok 2012

 6.  Vypracovanie variantov na výstavbu vysporiadania miestnych komunikácií

 7.  Zrušenie platnosti pôvodného štatútu krízového štábu obce Mútne

 8.  Návrh štatútu krízového štábu obce Mútne

 9.  Vytvorenie druhej špeciálnej triedy pre zdravotne postihnuté deti

10. Žiadosť p. Magdalény Kondelovej, Olbrachtová 709/1, Karviná Ráj o odkúpenie  pozemku podľa priloženého GP 37048201-168/2011 parcela č. 1158/3 o výmere 127 m2 vedená na LV 2756 v cene 1 €  a GP č. 37048201/167/2011 parcela č. 1225/3 o výmere 62 m2 vedená na LV 2756 v cene 1 €. Náklady na prevod nehnuteľnosti znáša kupujúci.

11. Vytvorenie úradnej tabule v digitálnej forme na internetovej stránke obce.

 

 

C/ U k l a d á

1. Prešetriť žiadosť p. Holubjakovej Kristíny, 029 63  Mútne 543 o výstavbe garáži v okolí bytoviek č.     233 a 234.

                                                                                                         T: do budúceho OZ

                                                                                                         Z: pracovníci OcÚ

 

2. Prešetriť žiadosť  p. Maláka Jozefa – MAJO, 029 63  Mútne 455 o schválenie zámeru výstavby  skladovej haly stavebnín.

                                                                                                         T: do budúceho OZ

                                                                                                         Z: komisia výstavby,

                                                                                                             životného prostredia

                                                                                                             a pôdohospodárstva

E/ Z a m i e t a

 

1. Žiadosť občanov so ZŤP o čiastočné poskytnutie úľavy od platenia daní za PDO.

2. Žiadosť p. Mareka Kapičáka s manželkou, 029 63  Mútne 14 o dobudovanie inžinierskych sieti.

3. Žiadosť Rozličný tovar – Jozef Kavoň, 029 63  Mútne 45 o zníženie poplatku za komunálny odpad.

                                                                                                                  Marián Murín

                                                                                                                  starosta obce

 

 
Uznesenie č. 8/2011

U z n e s e n i e

Z 8. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 19.12. 2011

 

Uznesenie číslo 8/2011

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

A/ B e r i e   n a      v e d o m i e

 

1.  Plnenie uznesenia z minulého OZ – informáciu p. starostu Mariána Murína

2.  Úpravu rozpočtu ZŠ na rok 2011

3.  Úpravu rozpočtu MŠ na rok 2011

4.  Úpravu rozpočtu ŠJ na rok  2011

5.  Úpravu rozpočtu obce Mútne na r. 2011

6.  Informáciu p. Mariána Murína, starostu obce, ohľadom výstavby kanalizácie v obci Mútne.

7.  Žiadosť p. Mareka Sekeráša a p. Janky Sekerášovej, 029 63  Mútne 507 o vybudovanie    miestnej komunikácie.

8.  Žiadosť p. Miroslava Briša  a p. Emílie Brišovej, 029 63  Mútne 179

                 p. Pavla Šurina  a p. Márie Šurinovej, 029 63  Mútne 683

                 p. Milana Brišša a  p. Janky Briššovej, 029 63  Mútne 671

                 p. Ľudovíta Mullera a p. Zuzany Mullerovej, 029 63  Mútne 174

                 p. Jozefa Blažeňáka a p. Anny Blažeňákovej, 029 63  Mútne 184

                 p. Tomáša Hewa   a p. Eriky Hewovej, 029 63  Mútne 79

o zabezpečenie odhŕňania snehu počas zimného obdobia na miestnej komunikácii.

 

B/ S ch v a ľ u j e

 

1. Úpravu rozpočtu ZŠ na rok 2011 podľa priloženého návrhu.

2. Úpravu rozpočtu MŠ na rok 2011 podľa priloženého návrhu

3. Úpravu rozpočtu ŠJ na rok 2011 podľa priloženého návrhu.

4. Úpravu rozpočtu obce na rok 2011 podľa priloženého návrhu.

5. Žiadosť p. Pavla Straku,  029 63  Mútne 145 o vyňatie pozemku  z PPF, parcela C-KN 927  o výmere 999 m2 .

6. Žiadosť Zariadenia pre seniorov a domov sociálnych služieb Novoť o poskytnutie  finančného príspevku v sume 50 €.

 

C/ U k l a d á

 

1. Komisii výstavby, životného prostredia a pôdohospodárstva prešetriť žiadosť p. Magdalény 

    Kondelovej, Olbrachtová 708/1, Karviná Ráj o odkúpenie pozemku parc. č. 1158/3    o výmere 127 m2, parcela č. 1225/3 o výmere 62 m2.

 

 

                                                                                                         T: do budúceho OZ

                                                                                                         Z: komisia výstavby,

                                                                                                             životného prostredia

                                                                                                             a pôdohospodárstva

 

 

2. Obecnému úradu odpovedať na žiadosť p. Mareka Sekeráša a p. Janky Sekerášovej,

 029 63  Mútne 507 o vybudovanie miestnej komunikácie nasledovne: S vybudovaním danej komunikácie sa bude uvažovať v rozpočte obce na ďalšie obdobia.

 

                                                                                                         T: ihneď

                                                                                                         Z: pracovníci OcÚ

 

 

3. Upozorniť písomne p. Bernaťáka Serafína na zákaz parkovania auta na krajnici miestnej komunikácie z dôvodu sťaženia údržby MK v zimnom období. Zároveň urobiť kontrolu uvedeného problému v obci a následne upozorniť aj ostatných. Na základe upozornenia poslancov menovite: p. Blaženiak Jozef, p. Malák Jozef, p. Samuhel Rudolf, p. Šurin František.

 

 

                                                                                                         T: ihneď

                                                                                                         Z: pracovníci OcÚ

 

E/ Z a m i e t a

 

1. Žiadosť p. Jozefa Mroceka, 029 63  Mútne 273 z dôvodu, že výstavbou zvodidiel by došlo k zúženiu miestnej komunikácie a tým ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

 

 

                                                                                                                  Marián Murín

                                                                                                                  starosta obce

 

 

 
Uznesenie č. 7/2011

U z n e s e n i e

Zo 7. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 17.10. 2011

 

Uznesenie číslo 7/2011

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

A/ B e r i e   n a      v e d o m i e

 

1.      Plnenie uznesenia z minulého OZ – informáciu p. starostu Mariána Murína

 

2.    Dôvodovú správu k návrhu Územného plánu obce Mútne ako i k návrhu VZN obce Mútne    o záväzných častiach územného plánu obce Mútne.

 

3.    Informáciu p. Mariána Murína, starostu obce o stave výstavby záchytov prameňov.

 

4.    Informáciu starostu obce p. Mariána Murína  o programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce – príprava zmien a doplnkov.

 

5.    Žiadosť p. Lukáša Briša, 029 63  Mútne 12,  o vybudovanie vodovodnej prípojky k rodinnému domu.

 

6.    Ústnu žiadosť p. Laceka Petra a Kataríny Lacekovej, 029 63 Mútne 267   o vybudovanie  vodovodnej prípojky.

 

7.    Ústnu žiadosť p. M. Holubjaka, F. Kubašáka, A. Brišša a P. Vojtasa , 029 63  Mútne , o sprejazdnenie  miestnej komunikácie medzi ich rodinnými domami pre zimnú údržbu.

 

B/ S ch v a ľ u j e

 

1. Územný plán obce Mútne

 

2. VZN obce Mútne podľa predloženého návrhu o záväzných častiach Územného plánu obce Mútne.

 

1.    Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPŽP-PO4-11-3 pre Operačný program Životné prostredie (viď príloha č.1).

 

2.    Inventarizačnú komisiu v zložení: p. Marián Kosmeľ, p. Grzýb Anton.

 

3.    Žiadosť p. Petra Laceka  a Kataríny Lacekovej, 029 63  Mútne 267 o vyňatie z PPF, parcela č. 1820/35 o výmere 257 m2.

 

4.    Žiadosť p. Mareka Veselovského, 029 63  Mútne 277 o vyňatie z PPF, parcela č. 1828/49 o výmere 441 m2.

 

5.    Žiadosť p. Ľudovíta Vojtasa, 029 63  Mútne 509, o vyňatie z PPF, parcela č. 1809/17 o výmere 1098 m2.

 

6.      Žiadosť p. Miroslava Dzureka , 029 63  Mútne 92, o vyňatie z PPF, parcela č. 362/2 o výmere 182 m2 a parcela č. 1875/2 o výmere 432 m2.

 

7.        Žiadosť p. Tarčoň, p. Hrkľa, p. Dikorasa, 029 63  Mútne, o opravu miestnej komunikácie.

 

10. Žiadosť p. Michaely Holubjakovej, 029 63  Mútne 233 o vybudovanie vodovodu  k

 stavebnému pozemku.

 

11. Vykonanie finančného auditu za účtovný rok 2010 oprávneným audítorom v zmysle   platných predpisov.

 

 

C/ U k l a d á

 

1.        Obecnému úradu riadiť urbanisticko – architektonický rozvoj územia obce podľa schválených dokumentov, t.j. Územný plán a VZN k územnému plánu.

 

                                                                                                         T: ihneď

                                                                                                         Z: pracovníci OcÚ

 

2.      Komisii životného prostredia a poslanec Ing. Roman Bielák urobiť prieskum od   podobných prevádzkovateľov kanalizácií a ČOV o nákladoch a efektivite vybudovania a prevádzkovania ČOV a kanalizácie v obci Mútne.  

 

                                                                                                         T: do budúceho OZ

                                                                                                         Z: komisia výstavby,

                                                                                                             životného prostredia

                                                                                                             a pôdohospodárstva

                                                                                                             poslanec Ing. R.Bielák       

 

 

3.      Odpovedať na žiadosť p. Lukáša Briša, 029 63  Mútne 12, že vybudovanie vodovodnej prípojky bude zahrnuté do rozpočtu obce Mútne na rok 2012.

 

                                                                                                        T: ihneď

                                                                                                        Z: pracovníci OcÚ

 

 

4.      Odpovedať na ústnu žiadosť p. Laceka Petra a Kataríny Lacekovej, 029 63  Mútne 267, že vybudovanie vodovodnej prípojky bude zahrnuté do rozpočtu na rok 2012.

 

                                                                                                        T: ihneď

                                                                                                        Z: pracovníci OcÚ

 

D/ D o p o r u č u j e

 

 

E/ Z a m i e t a

 

 

F/ K o n š t a t u j e , ž e

 

1.    Návrh územného plánu obce Mútne vrátane jeho záväzných častí bol prerokovaný v súlade so Zákonom č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov ako i v súlade s vyhláškou

     č. 55/2001 Z.z.

 

2.    Návrh územného plánu obce Mútne vrátane návrhu jeho záväzných častí bol zverejnený na uplatnenie pripomienok zo strany fyzických a právnických osôb podľa platnej legislatívy.

 

3.    Do návrhu Územného plánu obce Mútne, vrátané návrhu jeho záväzných častí boli zahrnuté podľa vyhodnotenia pripomienkového konania všetky obcou akceptované pripomienky.

 

4.    Krajský stavebný úrad v Žiline, odbor územného plánovania vydal k návrhu ÚP obce Mútne ako i k návrhu VZN o záväzných častiach ÚP obce Mútne kladné stanovisko.

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Marián Murín

                                                                                                                  starosta obce

 

 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalší > Koniec >>

Strana 9 z 13

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.