Štvrtok 04 Jún 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • yellow style
Uznesenia obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 24
 

U z n e s e n i e

z 24. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 24.09.2010.

 

Uznesenie   číslo 24/2010

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

A/      B e r i e    n a     v e d o m i e

 

1.                Plnenie uznesenia z minulého OZ  -   informáciu p. starostky Mgr. Márie Juríčkovej.

2.                Predložený návrh VZN 15/2010 – „ Prevádzkový poriadok cintorína“  a presúva ho na prerokovanie na nasledujúce OZ.

3.                Žiadosti 64, 65, 66/2010 AGRO MÚTNE s.r.o., 029 63 Mútne 594, o vyjadrenie sa k trvalému odňatiu pôdy z poľnohospodárskej pôdy - parc. č. C-KN č. 1667/6, o výmere 498 m², parc. č. C-KN č. 1667/7, o výmere 484 m², parc. č. C-KN č. 1667/3, o výmere 545 m², parc. č. C-KN č. 1667/4, o výmere 477 m², parc. č. C-KN č. 1667/5, o výmere 400 m².

4.                Žiadosť ZŠ s MŠ Mútne,  o vyplatenie finančných prostriedkov z prídelu podielových daní.

 

B/               S ch v a ľ u j e

 

1.                Žiadosť p. Miroslava Jozefiaka, 029 63 Mútne 295, o vyňatie pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu - parc. č. C-KN č. 675/3, o výmere 499 m².

2.                Počet poslancov – 9,  ktorí budú zvolení vo  voľbách  do orgánov samosprávy obce, na volebné obdobie 2010-2014.

3.                Jeden volebný obvod pre voľby do orgánov samosprávy obce, na volebné obdobie 2010-2014.

C/               U k l a d á

 

1.                  Opätovne vyzvať obec Beňadovo, aby pristúpila k plneniu povinnosti voči obci Mútne, ktoré vyplývajú zo Zmluvy o pridružení č. 2/99, bod č. 5, zo dňa 22.12.1999. Upozorniť na možnosť súdneho vymáhania.

                                                                                     T: ihneď

                                                                                     Z: pracovníci OcÚ

2.                  Zaoberať sa žiadosťami č. 64, 65, 66/2010, AGRO MÚTNE, s.r.o., 029 63 Mútne 594, o vyjadrenie k trvalému odňatiu pôdy z poľnohospodárskej pôdy.

                                                                                     T: ihneď

  Z: komisia výstavby, životného    prostredia a pôdohospodárstva

D/               D o p o r u č u j e

 

1.                  Mgr. M. Juríčkovej, starostke obce, odpovedať na žiadosť o vyplatenie finančných prostriedkov od ZŠ s MŠ.

 

E/      Z a m i e t a

 

Mgr. Mária Juríčková

                 starostka obce

 

 
Uznesenie číslo 22/2010
 

U z n e s e n i e

z 22. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 23.04.2010.

 

Uznesenie   číslo 22/2010

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

 

A/      B e r i e    n a     v e d o m i e

 

1.                Plnenie uznesenia z minulého OZ  -   informáciu p. starostky Mgr. Márie Juríčkovej.

2.                Správu kontrolóra obce za rok 2009.

3.                Informáciu p. starostky Mgr. Márie Juríčkovej o podaní žaloby na Obec Oravské Veselé, z dôvodu neoprávneného zápisu prerušovacích komôr č. 1 – 4, v podiele 1:1, na LV č. 1034, obce Oravské Veselé. Dôvodom je nerešpektovanie spolufinancovania výstavby objektov -  ½ obcou Mútne a ½ obcou Oravské Veselé (viď notárska zápisnica).

 

B/               S ch v a ľ u j e

 

 

1.                Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Mútne na roky 2010-2015 s výhľadom do roku 2018 

2.                Žiadosť Mgr. Michaely Holubjakovej, 029 63 Mútne, na vybudovanie provizórnej miestnej komunikácie, v šírke 3m, po stavebný pozemok žiadateľa.

3.                Žiadosť p. Jána Triebľa a manželky Evy, 029 63 Beňadovo 59, na vybudovanie provizórnej miestnej komunikácie, v šírke 3m, po stavebný pozemok žiadateľa.

4.                Prenájom priestorov zasadačky a miestnosti vedľa nej, pre neziskovú organizáciu Život a Nádej bezplatne, špecifikované zmluvou.

 

C/               U k l a d á

 

1.                  Prešetriť žiadosť p. Štefana Müllera, 029 63 Mútne 535.

                                                                                                              T: do 15.05.2010

                                                                                                              Z: komisia výstavby,

    ŽP a pôdohospodárstva

. 

2.                  Písomne odpovedať žiadateľke p. Agneši Šurinovej, 029 63 Mútne 81, že obecný úrad Mútne nie je kompetentný riešiť usporiadanie majetku.

 

3.                  Prešetriť žiadosť p. Stanislava Šurina, 029 63 Mútne 763.

                                                                                          T: do budúceho OZ

                                                                                           Z: komisia výstavby,

                                                                                          ŽP a pôdohospodárstva

 

4.                  Prešetriť žiadosť – sťažnosť p. Pavlíny Holubjákovej, 029 63 Mútne 526.

T: do budúceho OZ

Z: komisia výstavby,

ŽP a pôdohospodárstva

 

 

D/               D o p o r u č u j e

 

 

 

E/      Z a m i e t a

 

 

 

 

 

                    Mgr. Mária Juríčková

                                                                  starostka obce

 

 

  
 
Uznesenie č. 21/2010
 

U z n e s e n i e

z 21. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 19.02.2010.

 

Uznesenie   číslo 21/2010

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

 

A/      B e r i e    n a     v e d o m i e

 

1.                  Plnenie uznesenia z minulého OZ  -   informáciu p. starostky Mgr. Márie Juríčkovej.

2.                  Stanovisko kontrolóra obce k programovému rozpočtu ZŠ, MŠ a Jedálne pri ZŠ s MŠ.

3.                  Stanovisko kontrolóra obce k programovému rozpočtu obce.

4.                  Programový rozpočet ZŠ, MŠ a Jedálne pri ZŠ s MŠ na roky 2011 – 2012.

5.                  Programový rozpočet Obce Mútne na roky 2011 – 2012.

6.                  Stanovisko finančnej komisie k navrhovaným programovým rozpočtom Obce Mútne, PO Obec Mútne - prevádzka a ZŠ s MŠ    a Jedálne pri ZŠ s MŠ.

7.                  Oznámenie Štefana Buláka, 029 63 Mútne č. 661, vo veci vypúšťania odpadu na pozemky.

8.                  Programový rozpočet PO Obec Mútne – prevádzka na roky 2011 – 2012.

 

B/               S ch v a ľ u j e

 

1.                Programový rozpočet ZŠ s MŠ a Jedálne pri ZŠ s MŠ na rok 2010.

2.                Programový rozpočet Obce Mútne na rok 2010.

3.                Návrh VZN Obce Mútne č. 14/2010 o určení postupu, podmienok a výške úhrady pri poskytovaní sociálnych služieb obce Mútne.

4.                Žiadosť p. Babečku Františka a manželky Henriety, 029 63 Mútne 257, o vyňatie pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu - parc. č. C-KN č. 678/1, trvalé trávnaté porasty o výmere 824 m² a parc. č. C-KN č. 679, orná pôda o výmere 441 m².

5.                Žiadosť p. Triebelovej Evy, 029 63 Mútne 473, o vyňatie pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu - parc. č. C-KN č. 1828/56, o výmere 1000 m².

6.                Žiadosť o finančný príspevok Slovenského zväzu technických športov vo výške 200 €.

7.                Programový rozpočet PO Obec Mútne – prevádzka na rok 2010.

 

C/               U k l a d á

 

1.                  Písomne vyzvať vedenie ZŠ s MŠ Mútne, na odstránenie závad vyplývajúcich z oznámenia p. Štefana Buláka, 029 63 Mútne č. 661.

Zároveň v termíne do 15.03.2010, písomne, informovať vedenie obce o prijatých       opatreniach k predmetnej veci.

2.                  Finančnej komisii – pripraviť podklady k plneniu uznesenia č. E2 z OZ 1/2006

3.                  Kontrolórovi obce – pripraviť správu o výsledkoch kontroly za rok 2009.

4.                  Upraviť zmluvy o nájme nebytových priestorov dodatkom k zmluve – úprava článku V. – Výška a splatnosť nájomného. Zálohy na nájomné a zálohy na spotrebovanú elektrickú energiu sa budú platiť po vyfakturovaní štvrťročne.                                                                      

 

D/               D o p o r u č u j e

 

 

 

E/      Z a m i e t a

 

1.                Žiadosť pani Jurčákovej Johany, Mútňanská Píla 642, 02 93 Mútne, o zníženie nájmu nebytových priestorov Darčekovej predajne.

2.                Žiadosť o finančný príspevok neziskovej organizácie Kvapka Trstená, z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

 

 

 

 

 

                    Mgr. Mária Juríčková

                                                                  starostka obce

 

 

 

 
Uznesenie číslo 20/2009
 

U z n e s e n i e

z 20. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 11.12.2009.

 

Uznesenie číslo 20/2009

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

A/        B e r i e    n a     v e d o m i e

1.                  Plnenie uznesenia z minulého OZ  -   informáciu p. starostky Mgr. Márie Juríčkovej.

2.                  Informáciu p. starostky Mgr. Márie Juríčkovej o schválení žiadostí o nenávratný finančný príspevok na projekt ,,Regenerácia centra obce Mútne´´ v celkovej výške 455 832,78 €. Z toho nenávratný finančný príspevok je 433041,14 € a spolufinancovanie 22 791,64 €.

3.                  Informáciu  starostky obce o pridelení finančných prostriedkoch vo výške 8 320 € na výmenu dverí v interiéri KD.

4.                  Žiadosť neziskovej organizácie Kvapka Trstená.

5.                  Diskusné príspevky podľa zápisnice.

 

B/        S ch v a ľ u j e

1.                  VZN Obce Mútne č. 13/2009 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady.

2.                  Zmeny a doplnky č. 4, VZN Obce Mútne č. 11/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Mútne.

3.                  Žiadosť p. Mariána Hutku, 029 63 Mútne 307, o vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu - parc. č. 1734/15, 1734/16, o výmere 821 m².

4.                  Finančný príspevok vo výške 33 € na základe žiadostí základnej organizácie Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Základná organizácia č. 65, 029 01 Námestovo. 

5.                  Finančný príspevok vo výške 50 € na základe žiadosti Spojenej školy internátnej, M. Urbana 160/45, 029 01  Námestovo.

6.                  Finančný príspevok vo výške 33 € na základe žiadosti Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb pre dospelých, 029  55  Novoť 976.

7.                  Žiadosť p. Ondreka Štefana a Martiny, Mútne Duľov 584, 029 63 Mútne, o vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu - parc. č. 1983/4, o výmere 726 m².

8.                  Žiadosť p. Michaely Holubjakovej, 029 63 Mútne 233, o vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu - parc. č. 1844/7, 1848/8, o výmere 651 m².

9.                  Prenájom priestorov za javiskom pre hudobnú skupinu, na základe žiadosti Zuzany Vaterkovej, 029 63 Mútne 212 a spol. s nasledovnými podmienkami: služby - elektrina, 1 € mesačne, skúšobná doba 3 mesiace.

 

 

C/        U k l a d á

1.  Zaoberať sa ústnou žiadosťou p. Jurčákovej Johany, Mútňanská Píla 642, 029 63 Mútne, o zníženie nájmu nebytových priestorov Darčekovej predajne, v súvislosti so schváleným VZN Obce Mútne č. 6/2003 o podmienkach a výške nájmu a podnájmu nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve obce Mútne.

 

                                                                      T: Budúce OZ

                                                                      Z: Finančná komisia

 

2.                  Prešetriť žiadosť neziskovej organizácie Kvapka Trstená.

 

                                                                                   T: Budúce OZ

                                                                       Z: Finančná komisia a komisia školstva

 

D/        D o p o r u č u j e

E/        Z a m i e t a

 

1.                  Odpredaj pozemkov v areáli Materskej školy na základe žiadosti p. Antona Kapičáka, 029 63 Mútne 689 a p. Milana Blaženca, 029 63 Mútne 228.

2.                  Žiadosť o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie výherných automatov pre firmu DOXX a.s. Žilina.

 

 

 

 

                    Mgr. Mária Juríčková

      starostka obce

 
Uznesenie číslo 19/2009
 

U z n e s e n i e

z 19. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 25.9.2009 .

 

Uznesenie   číslo 19/2009

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

 

A/      B e r i e    n a     v e d o m i e

 

1.                              Plnenie uznesenia z minulého OZ  -   informáciu p. starostky Mgr. Márie Juríčkovej.

2.                              Plnenie rozpočtu ZŠ s MŠ a Jedálne pri ZŠsMŠ Mútne k mesiacu 9/2009.

3.                  Informáciu  starostky obce o schválených mimorozpočtových finančných prostriedkoch v sume cca 454 000 € (13,6 mil. Sk,-) na stavbu  „Rekonštrukciu ZŠ s MŠ Mútne“.

4.                              Plnenie rozpočtu Obce Mútne k 21.9.2009.

5.                  Žiadosť p. Veselovského Štefana a manž. Marty, Mútne 284 

            p.  Jána Triebľa a manž. Evy, Beňadovo 59.

6.                  Žiadosť p. Ondreja Bugaja a manželky Emílie, Mútne 179.

7.                  Poďakovanie za poskytnutie finančného príspevku Spišskej katolíckej charity, Námestovo. 

 

 

B/               S ch v a ľ u j e

 

1.                  Úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ a Jedálne pri ZŠsMŠ Mútne podľa návrhu finančnej komisie.

2.                  Dodatok č. 3, VZN č. 11/2008 – na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy za pobyt dieťaťa  prispieva zákonný zástupca dieťaťa príspevok  vo výške 6 €/mesačne.

3.                  Zakúpenie kamerového systému na zabezpečenie objektu kultúrneho domu.

4.                  Úpravu rozpočtu Obce Mútne podľa návrhu predloženého finančnej komisií.

5.                  a) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci  výzvy

ROP-4.2-2009/01 ROP za účelom realizácie projektu „Modernizácie hasičskej zbrojnice“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce;  

b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadostí o NFP;  

c) financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt.

 

 

C/               U k l a d á

 

1.           Prešetriť žiadosť p. Antona Kapičáka, Mútne 689 a Milana Blaženca, Mútne č. 228 o odpredaj pozemku.

                                                           T: ihneď

                                                           Z: komisia výstavby, ŽP a pôdohospodárstva


 

2.           Odpovedať na žiadosť p. Veselovského Štefana a manž. Marty, Mútne 284    a p.  Jána Triebľa a manž. Evy, Beňadovo 59 nasledovne: „Obecné zastupiteľstvo  sa uvedenou žiadosťou bude  zaoberať pri tvorbe rozpočtu na rok 2010, s prihliadnutím na priority potrieb občanov obce.“

                                                          T: ihneď

                                                           Z: pracovníci ocú

 

3.           Odpovedať na žiadosť p. Ondreja Bugaja a manželky Emílie, Mútne 179,

nasledovne: „Osvetlením uvedenej ulice sa bude obecné zastupiteľstvo zaoberať až keď  Stredoslovenská energetika Žilina skolauduje svoju stavbu - rozvody NN siete.“

                                                            T: ihneď

                                                            Z: pracovníci ocú

 

 

 

4.                  Upozorniť p.  Kamila Olberta, Múne 299,  na zákaz vytvárania nelegálnej skládky       v časti obce Druhá strana – Urvisko,  (nad cintorínom). 

                                                           T: ihneď

                                                            Z: pracovníci ocú

 

 

D/               D o p o r u č u j e

 

 

 

E/        Z a m i e t a

 

 

 

 

 

Mgr. Mária Juríčková

                             starostka obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 
<< Začiatok < Predchádzajúce 11 12 13 Ďalší > Koniec >>

Strana 12 z 13

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.