ČO ROBIŤ V PRÍPADE VÍCHRICE A SNEHOVEJ KALAMITY Tlač
Napísal užívateľ Administrator   
Pondelok, 14 Január 2019 10:32
V súvislosti so vznikom mimoriadnej udalosti – snehovej kalamity na území obce a pôsobenia jej následkov na život, zdravie a majetok, obec podľa § 15 ods. 1, písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

dňa 14/1/2019 o 10.00 h  na území obce mimoriadnu situáciu.
 
 ČO ROBIŤ V PRÍPADE VÍCHRICE A SNEHOVEJ KALAMITY
- Keď nemusíte nevychádzajte z domu, nepoužívať vozidlá pokiaľ to nie je nevyhnutné
- Nezdržiavajte sa na voľných plochách, neparkovať vozidla dlhodobo na cestách.
- Nezdržujte sa pri labilných prekážkach
- Zatvorte a zabezpečte okná a dvere
- Odložte z dvorov voľne položené predmety
- Nepúšťajte von deti
- Zabezpečte domáce zvieratá
- Neparkujte pod stromami a chatrnými budovami


Všeobecné zásady činnosti pri ohrození :
Uvedomiť si, že najväčšiu hodnotu má ľudský život a zdravie a až potom záchrana majetku a životného prostredia.
Pamätať na sebaochranu, poskytnutie prvej pomoci a vzájomnej pomoci v tiesni.
Rešpektovať informácie poskytované prostredníctvom rozhlasu, televízie a miestneho rozhlasu.
Nerozširovať poplašné a neoverené správy.
Nepodceňovať vzniknutú situáciu a zachovať rozvahu.
Netelefonovať zbytočne, aby ste počas mimoriadnej situácie nepreťažovali telefónnu sieť.
Pomáhať ostatným, najmä starým, chorým a bezvládnym ľuďom, postarať sa o deti.
Dodržiavať pokyny záchranných zložiek, pracovníkov civilnej ochrany, ďalších orgánov štátnej správy a samosprávy.
LAST_UPDATED2