Utorok 19 Mar 2019
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • yellow style
Samospráva obce
Pozvánka
P O Z V Á N K A

Na základe rozhodnutia starostu podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov z v o l á v a m  zasadnutie obecného zastupiteľstva v Mútnom, ktoré sa uskutoční dňa


6. februára 2012 (v pondelok), o 16,00 hod. v zasadačke kultúrneho domu v Mútnom.


P R O G R A M

1.    Otvorenie zasadnutia
2.    Plnenie uznesenia z minulého OZ
3.    Rozpočet obce Mútne
4.    Rozpočet ZŠ
5.    Rozpočet MŠ
6.    Rozpočet Školská jedáleň
7.    Rozpočet Obec Mútne - Prevádzka
8.    Výstavba kanalizácie
9.    Vysporiadanie miestnych komunikácií
10.    Štatút krízového štábu obce Mútne
11.    Vytvorenie špeciálnej triedy pre zdravotne postihnuté deti
12.    Interpelácia poslancov
13.    Rôzne (žiadosti občanov)
14.    Diskusia
15.    Návrh na uznesenie OZ
16.    ZáverV Mútnom, dňa 1.2.2011


    Marián Murín
    starosta obce


 
Pozvánka

P O Z V Á N K A

 

Na základe rozhodnutia starostu podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov z v o l á v a m  zasadnutie obecného zastupiteľstva v Mútnom, ktoré sa uskutoční dňa

17. októbra 2011 (v pondelok), o 16,00 hod. v zasadačke kultúrneho domu v Mútnom.

 

P R O G R A M

 

1.            Otvorenie zasadnutia

2.            Plnenie uznesenia z minulého OZ

3.            Schválenie Územného plánu obce Mútne

4.            Schválenie VZN o záväzných častiach Územného plánu obce Mútne

5.            Výstavba záchytov prameňov

6.            Prerokovanie výstavby kanalizácie v obci Mútne

7.            Schválenie spolufinancovania pre Zberný dvor

8.            Voľba členov inventarizačnej komisie

9.            Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce – zmeny a pripomienky

10.       Interpelácia poslancov

11.       Rôzne (žiadosti občanov)

12.       Diskusia

13.       Návrh na uznesenie OZ

14.       Záver

 

 

V Mútnom, dňa 10.10.2011

                                                                                                                              Marián Murín

                                                                                                                              starosta obce

 

 

 


 
Pozvánka

P O Z V Á N K A

 

Na základe rozhodnutia starostu podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov z v o l á v a m  zasadnutie obecného zastupiteľstva v Mútnom, ktoré sa uskutoční dňa


 

19. decembra 2011 (v pondelok), o 16,00 hod. v zasadačke kultúrneho domu v Mútnom.

P R O G R A M

1.            Otvorenie zasadnutia

2.            Plnenie uznesenia z minulého OZ

3.            Zmena rozpočtu

4.            Prerokovanie výstavby kanalizácie v obci Mútne

5.            Interpelácia poslancov

6.            Rôzne (žiadosti občanov)

7.            Diskusia

8.            Návrh na uznesenie OZ

9.            Záver

 

V Mútnom, dňa 12.12.2011


                                                                                                                              Marián Murín

                                                                                                                              starosta obce

 

 


 

 


 
Verejná súťaž

Verejný obstarávateľ :      Obec Mútne č. 194, 029 63 Mútne

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

v zmysle v zmysle §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

 a zmene a doplnení niektorých zákonov

(ďalej len „ZVO“)

 

VEC : Výzva na na predloženie cenovej ponuky – zákazka s nízkou hodnotou

 

V súlade s §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov – zákazka s nízkou hodnotou si Vás dovoľujeme vyzvať na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky:

- Vyhotovenie a dodanie projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konanie s rozpočtom a výkazom výmer na realizáciu stavby zberného dvora v obci Mútne s pracovným názvom: ,,Výstavba zberného dvora v obci Mútne“, ktorá bude súčasťou žiadosti o NFP v rámci výzvy v rámci výzvy Operačného programu kvalita životného prostredia, Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov; Aktivita B. Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, výzva č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10 – Triedený zber komunálnych odpadov.

 

Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že pred predložením ponuky je vhodné vykonať obhliadku. Ak záujemca prejaví záujem o vykonanie obhliadky stavby, táto sa uskutoční v dňoch od 18.05.2016 do 27.05.2016, na základe dohody s prednostom OcÚ, Ing. Jánom Bugajom, tel. č.: 0902 991 051, e-mail: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:                     Obec Mútne

IČO:                        00314668

Sídlo:                       029 63  Mútne 194

Kontaktná osoba:     Ing. Ján Bugaj

Telefón:                   043/5597320

Mobil:                     0902991051

Elektronická pošta:   Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

Internetová adresa:   www.mutne.sk

 

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:

                                    Ing. Ján Bugaj

Telefón :                            0902991051

E- mail :                             Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

 

Kontaktná osoba vo veciach predmetu zákazky:

                                    Ing. Ján Bugaj

Telefón :                            0902991051

E- mail :                             Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

 

2.  Predmet zákazky

Vyhotovenie a dodanie projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konanie s rozpočtom a výkazom výmer na realizáciu stavby zberného dvora v obci Mútne s pracovným názvom: ,,Výstavba zberného dvora v obci Mútne“, ktorá bude súčasťou žiadosti o NFP v rámci výzvy v rámci výzvy Operačného programu kvalita životného prostredia, Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov; Aktivita B. Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, výzva č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10 – Triedený zber komunálnych odpadov.

Kompletná výzva je zverejnená na: http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/10-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-zamerana-na-triedeny-zber-komunalnych-odpadov-a-mechanicko-biologicku-uprava-komunalnych-odpadov/

 

3. Spoločný slovník obstarávania (CPV):

Hlavný predmet : 71320000-7 Inžinierske projektovanie.

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky:

10 883,33 € bez DPH

 

5. Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je vyhotovenie a dodanie projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konanie s rozpočtom a výkazom výmer na realizáciu stavby zberného dvora v obci Mútne s pracovným názvom: ,,Výstavba zberného dvora v obci Mútne“, ktorá bude súčasťou žiadosti o NFP v rámci výzvy v rámci výzvy Operačného programu kvalita životného prostredia, Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov; Aktivita B. Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, výzva č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10 – Triedený zber komunálnych odpadov. Pred začatím projektových prác zhotoviteľ zrealizuje kompletné zameranie skutkového stavu celého objektu vrátane všetkých existujúcich sietí a prípojok do objektu.

Kompletná výzva je zverejnená na: http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/10-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-zamerana-na-triedeny-zber-komunalnych-odpadov-a-mechanicko-biologicku-uprava-komunalnych-odpadov/

 

Dokumentácia musí obsahovať :

·       Požiadavky na spracovanie dokumentácie a formát: textová časť dokumentácie vo formáte .doc, výkresová časť dokumentácie vo formáte .pdf, .dwg a .dgn., výkaz výmer a rozpočet vo formáte .xls.

·       Počet vyhotovení dokumentácie: 6 vyhotovení v papierovej forme, 2 x elektronické vyhotovenie (CD alebo DVD)

·       Rozsah a obsah projektovej dokumentácie vyplýva z vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Bude spracovaný v zmysle "Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností" (UNIKA), v mierke 1:500, 1:100, 1:50,1:25.

 

Predpokladaný rozsah stavebných prác:

·      Komplexné riešenie spevnených plôch s odvodením

·      Výstavba oplotenia a osvetlenia areálu

·      Strojné vybavenie

·      Stavebné úpravy objektu

 

6. Požadujeme aby stanovená cena bola vyčíslená v nasledovnej štruktúre:

Navrhovaná cena predmetu  zákazky musí byť stanovená podľa § 3  zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, ako navrhovaná zmluvná cena bez DPH, sadzba DPH a výška DPH, navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. V prípade, ak spoločnosť nie je platcom DPH, túto skutočnosť uvedie do svojej ponuky. Cena bude vychádzať zo Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA. Uvedená cena bude slúžiť na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky.

 

7. Zdroj finančných prostriedkov:

Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa a neskôr v prípade úspešnosti žiadosti o poskytnutie NFP bude prefinancovaný zo zdrojov Kohézneho fondu, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ vyžaduje minimálne 30-dňovú lehotu splatnosti predložených faktúr. Úhrada faktúr bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných predpisov.

 

8. Miesto a termín realizácie:

Miesto poskytnutia služby: Obec Mútne

Dodanie služby: do 20.06.2016

 

9. Typ zmluvného vzťahu:

Na uskutočnenie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva.

 

10. Náklady na ponuku:

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku na verejného obstarávateľa.

 

11. Obsah ponuky (podmienky účasti a cenová ponuka):

Ponuka uchádzačov musí obsahovať:

1. cenová ponuka spracovaná podľa  prílohy č. 1 výzvy Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk

2. zoznam minimálne 5 referencií o spracovaní podobných energetických auditov pre budovy  slúžiace verjnosti. V referencii uchádzač uvedie odberateľa, predmet plnenia, cenu, rok dodania, kontaktnú osobu odberateľa a kontakt na ňu.

3. čestné vyhlásenie uchádzača, že nie je v likvidácii, konkurze a že si riadne plní všetky odvodové povinnosti.

4. relevantný doklad o tom, že uchádzač môže poskytovať službu (výpis z obchodného registra, živnostenského registra, osvedčenie..). (Kópia dokladu o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky - Predloženie dokladu o oprávnení poskytovať službu § 26 ods. 2 písm. e) zákona v predmete zákazky (výpis z obchodného alebo výpis zo živnostenského registra) alebo kópia potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1  zákona, ku dňu podpisu zmluvy).

 

12.  Miesto a lehota na predkladanie ponuky:

11.1 Predkladanie ponuky doručením listinnou formou alebo osobným doručením. Uchádzač predloží ponuku v jednom vyhotovení v uzatvorenom a označenom obale. Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:

11.2 Adresu obstarávateľa uvedenú vo výzve,

11.3 Adresu uchádzača,

11.4 Označenie heslom súťaže „Projektová dokumentácia–zberný dvor“ - NEOTVÁRAŤ!

11.5 Stránkové hodiny v podateľni verejného obstarávateľa (pre osobné doručenie) sú v pracovné dni  pondelok – piatok  od 7,30 hod. do 15.30 hod.

11.6 Lehota, v ktorej je potrebné doručiť cenovú ponuku: do 30. mája 2016  (pondelok) do 10,00 hod. ( rozhodujúcim termínom je doručenie verejnému obstarávateľovi, nie podanie na doručenie).

 

13. Vyhodnotenie ponúk:

Ponuky budú vyhodnotené podľa kritéria „Cena“, v sídle obstarávateľa uvedenom v bode č. 1 bez účasti uchádzačov.

Úspešný bude ten uchádzač, ktorého ponuka bude obsahovať najnižšiu cenu celkom za zákazku v EUR.

 

14. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:

Všetkým uchádzačom, ktorí predložia cenovú ponuku bude zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk prostredníctvom elektronickej pošty. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade zmeny okolností neprijať žiadnu ponuku.

 

15. Použitie elektronickej aukcie:

Nie.

 

16. Doplňujúce informácie:

Zákazka nie je vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vylúčiť uchádzača, ktorý nebude spĺňať podmienky účasti, ale aj iné podmienky, ktoré vyplývajú z výzvy na predkladanie ponúk.

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup:

·       ak ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní,

·       nebola predložená ani jedna ponuka,

·       ani jedna predložená ponuka nezodpovedá určeným požiadavkám,

·       ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie,

·       ak celková suma ponuky je príliš vysoká

 

V Mútnom, 17.05.2016

Marián Murín

starosta obce Mútne

  Kompletná výzva s prílohami:

 

 
Úradné hodiny obecného úradu a kontakty
Pondelok    7.30 - 15.30
Utorok       7.30 - 17.00
Streda       7.30 - 15.30
Štvrtok      7.30 - 15.30
Piatok       7.30 - 14.00
obedňajšia prestávka: 30 minút v časovom rozmedzí 11.00-12.30hod.
 

Adresa:

Obec Mútne
Mútne 194
029 63 Mútne 

IČO: 00314668, DIČ: 2020571696

Telefón:

043/5597 320

043/5597 115

Fax:  043/5521 420

e-mail: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

 

qrcode

  Účtovníčka:

p. Martina Bjaloňová

tel.: 0902 991 061

fax: 043/5521 420

 

  Dane a poplatky, evidencia obyvateľstva:

Bc. Terezia Zavodančíkova

tel.:  0902 991 062

 

  Matrika:

Mgr. Viera Boleková

 tel.:  0902 991 063

 

  Prednosta:

Ing. Ján Bugaj

 tel.:  0902 991 051

 

Prevádzka:

Jozef Vojtas - vodič, oprava, údržba ciest

 tel.:  0902 991 064

Peter Jurčák - vodič, oprava, údržba ciest

 tel.:  0902 991 068

Ľubo Bolek - oprava, správca cintorínov

 tel.:  0902 991 066

 

 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 8 Ďalší > Koniec >>

Strana 7 z 8

Hlavné menu

Návštevnosť


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.