Štvrtok 04 Jún 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • yellow style
Samospráva obce
Dedina roka 2013
Dedina roka 2013
dedina_roka
OBEC Mútne sa zapojila do súťaže DEDINA ROKA 2013. 
V súťaži sa hodnotia rôzne kategórie(dedina ako partner, hostiteľ, pospolitosť, hospodár ..., o ktorých rozhoduje odborná komisia tejto súťaže na základe prihlášky a návštevy obce tejto komisie.
AJ vy môžete rozhodnúť kto získa titul DEDINA ROKA 2013 v internetovom hlasovaní. Stačí keď navštívite stránku:
a na pravej strane pod banerom Súťaž DEDINA ROKA 2013, kliknete na Mútne.
Za Váš hlas Vám ďakujeme. 
Prostredníctvom tejto súťaže pomôžeme obci sa zviditeľniť a môžeme získať finančné prostriedky na obnovu našej dediny.
Ešte raz Vám všetkým srdečne ďakujeme.
 
Rekonštrukcia verejného osvetlenia Obce Mútne

Rekonštrukcia verejného osvetlenia Obce Mútne

 

Názov projektu: Rekonštrukcia verejného osvetlenia Obce Mútne

Kód projektu: 25120220318

Miesto realizácie: Obec Mútne

Číslo výzvy: KaHR-22VS-1001

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os 2: Energetika

Opatrenie 2.2: Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

Celkové investičné výdavky: 260 340,- €

Celkové oprávnené výdavky: 260 340,- €

Poskytnutý nenávratný finančný príspevok: 247 323,- €; t. j. 95 %

Spolufinancovanie Obce Mútne: 5 %

 

Cieľ projektu:

Cieľom projektu bola rekonštrukcia a modernizácia kompletnej sústavy verejného osvetlenia v Obci Mútne vzhľadom na jej vek a technický stav.

 

Špecifické ciele:

- Výmena existujúcich svietidiel za nové s nižším príkonom, lepšími svetelno - technickými parametrami

- Zníženie nákladov na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia

 

Aktivity projektu:

- Demontáž pôvodných svietidiel

- Montáž nových svietidiel

- Zavedenie systému riadenia a monitoringu

- Odskúšanie nového verejného osvetlenia a revízna správa

- Riadenie projektu

- Publicita a informovanosť

 

 

ODKAZY NA INTERNETOVÉ STRÁNKY
Riadiaci orgán: http://www.mhsr.sk/
Operačný program: http://www.mhsr.sk/operacny-program-konkurencieschopnost-a-hospodarsky-rast--op-kahr--6118/127803s

www.economy.gov.sk

 

www.siea.sk

 

 

 
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy v obci Mútne

 Projekt:

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej

školy v obci Mútne

 

je realizovaný s finančnou podporou Európskej úniePrijímateľ: Obec Mútne 

Kód projektu: 302021I904 

 

 Hlavný cieľ projektu:

 

 Zvýšenie kvality vzdelávania žiakov v základnej škole v obci Mútne prostredníctvom vybudovania a dovybavenia odborných učební, zabezpečujúcich

teoretické a praktické vyučovanie žiakov. Tieto učebne budú slúžiť ako nástroj rozvoja kľúčových teoretických a praktických kompetencií žiakov v súlade s

požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a aktuálnymi potrebami trhu práce v území. Realizáciou projektu dôjde k investícii do vzdelania, zlepšeniu

zručností žiakov a zároveň vývoju vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry na základnej školy, čo priamo prispieva k vyváženému a udržateľnému

územnému rozvoju a umožňuje ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám v súlade s globálnym a špecifickým cieľom IROP.

 

 Hlavný cieľ projektu bude naplnený prostredníctvom nasledovných aktivít:

1. Obstaranie vybavenia biologicko-chemickej učebne pre zabezpečenie zvyšovania teoretických a praktických zručností žiakov;

2. Zlepšenie materiálno-technického vybavenia učebne fyziky pomôckami pre zabezpečenie zvyšovania teoretických a praktických zručností žiakov;

3. Zlepšenie technického vybavenia polytechnickej učebne pomôckami pre zabezpečenie zvyšovania teoretických a praktických zručností žiakov;

4. Obstaranie vybavenia IKT učebne pre zabezpečenie zvyšovania teoretických a praktických zručností žiakov;

 

 Začiatok realizácie: 01/2020 Koniec realizácie: 09/2020

 

 

Celkové oprávnené výdavky: 102 974,04 EUR

Nenávratný finančný príspevok: 97 825,33 EUR

Výška finančnej podpory z EÚ: 87 527,93 EUR 

 

 www.mpsr.skwww.mutne.sk

 

 
Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v Mútnom

 Projekt:

Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy

 v Mútnom

 

je realizovaný s finančnou podporou Európskej úniePrijímateľ: Obec Mútne 

Kód projektu: 302021V648 


 Hlavný cieľ projektu:

 

 Hlavným cieľom predkladaného projektu je zvýšenie zaškolenosti detí materských škôl a zabezpečenie kvalitného predprimárneho vzdelania prispievajúceho k zvládnutiu povinnej školskej dochádzky.

Hlavný cieľ projektu dosiahneme realizáciou nasledovných špecifických cieľov:
  • rozšíriť existujúcu kapacitu materskej školy Mútne (ďalej len “MŠ”) prístavbou a stavebnými úpravami existujúceho pavilónu a prístavby,
  • obstarať materiálno-technické vybavenie MŠ,
  • zvýšiť energetickú hospodárnosť budov MŠ.
Uvedené špecifické ciele budú naplnené prostredníctvom realizácie troch hlavných aktivít projektu v súlade s výzvou:
Aktivita 1 - Rozširovanie existujúcej kapacity MŠ prístavbou a stavebnými úpravami existujúceho pavilónu a prístavby - b) rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov;
Aktivita 2 – Obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ - e) obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl.
Aktivita 3 - Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov MŠ - f) zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl.
Podporné aktivity - riadenie projektu a zabezpečenie informovania verejnosti o podpore jeho spolufinancovania z EŠIF a ŠR bude obec financovať z vlastných zdrojov, mimo oprávnených a neoprávnených výdavkov predkladaného projektu.
Cieľovou skupinou sú deti, ktoré spadajú pod stupeň predprimárneho vzdelávania. 
Miestom realizácie projektu je Základná škola s materskou školou, Mútne 224, 029 63 Mútne. Realizáciou projektu sa zvýši kapacita MŠ o 44 miest a skvalitnia sa podmienky predprimáreho vzdelávania v MŠ. Taktiež sa zosúladia normy pre počet detí v MŠ určené zákonom č. 245/2008 Z. z. a zvýši sa energetická hospodárnosť budov MŠ.

 

 Začiatok realizácie: 03/2020 Koniec realizácie: 08/2021

 

 

Celkové oprávnené výdavky: 401 400,00 EUR

Nenávratný finančný príspevok: 381 330,00 EUR

Výška finančnej podpory z EÚ: 341 190,00 EUR 

 

 www.mpsr.skwww.mutne.sk

 

 
Výveska

 

 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalší > Koniec >>

Strana 7 z 11

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.