Utorok 25 Jún 2019
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • yellow style
Uznesenia obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 18/2013

U z n e s e n i e

Z 18. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 19.07.2013

Uznesenie číslo 18/2013

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

A/  B e r i e  n a   v e d o m i e

 

1.  Žiadosť Štefan Kubaľa a manž. Helena Kubaľová, Mútne č. 105, o odkúpenie parc. E-KN  č. 7017/13 o výmere 166 m2.

 

B/ S c h v a ľ u j e

 

1.   Žiadosť Anton Matejasa a manž. Marty Matejasovej, Mútne 396, o odkúpenie parcely E-KN č. 7026/6 o výmere 72 m2 v cene 1 €. Náklady na prevod nehnuteľnosti znáša kupujúci.

2.     Žiadosť  Jozef Podstrelený, Mútne 531, o vyňatie z PPF, parcela C-KN 1783/2 o výmere 567 m2.

3.     Požiarny poriadok obce Mútne.

4.     Zriadenie Obecného hasičského zboru.

5.     Zámenu parciel s p. Serafínom Kšenzulákom, Mútne 198, kvôli vybudovaniu prejazdu za Supermarketom Jednota. Náklady s prevodom hradí obec.

6.     Vypracovanie štúdie cesty okolo p. Štefana Karliaka, Mútne 544, nad dolným cintorínom.

7.     Splátku za telocvičňu z kapitálových výdavkov vo výške 45 000 EUR, ktoré schválilo Ministerstvo školstva SR a Ministerstvo vnútra SR.

 

C/U k l a d á

 

1.  Prešetriť žiadosť p. Štefana Kubaľu a manž. Heleny Kubaľovej, Mútne 105, o odkúpenie parc. E-KN  č. 7017/13 o výmere 166 m2.

 

                                                                                               T: ihneď

                                                                                               Z:  komisia výstavby,       

                                                                                                     životného prostredia

                                                                                                     a pôdohospodárstva

 

2.   Rokovať s p. Romanom Jurčákom o odkúpení časti parcely pod miestnu komunikáciu.

 

                                                                                               T: ihneď

                                                                                               Z:  OcÚ

 


                                                                                                                    Marián Murín

                                                                                                                    starosta obce

 

 

 
Uznesenie č. 17/2013

U z n e s e n i e

zo 17. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 30. 04. 2013

 

Uznesenie číslo 17/2013

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

A/ B e r i e  na  v e d o m i e

 

1.      Žiadosti Martin Jurčák, Mútne, Mútňanská Píla 739; Jozef Tomašák, Mútne 90;  Jurčák Jozef ml., Mútne; Jurčák Peter, Mútne 783; Kapičák Ján, Mútne 789 o pouličné osvetlenie.

 

B/ S ch v a ľ u j e

 

1.      Vytvorenie maximálny počet parkovacích miest pri bytovom dome č. 688 Mútne pri realizácii MK okolo školy.

2.      Opraviť každoročne dve autobusové zastávky. V tomto roku: Nižný koniec pri cintoríne a v Dúľove.

3.      Odmenu správcovi cintorínov p. Karolovi Ďuranovi do 150 €/ netto/mesačne.

4.      Záverečný účet obce za rok 2012 bez výhrad.

5.       VZN č. 1/2013 o financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Mútne v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Mútne a financovaní o určení výšky dotácie na financovanie záujmového vzdelávania v  CVČ pôsobiacich  mimo územia obce Mútne

6.      Plat starostu obce  podľa zákona NR SR č. 154/2011 Z.z.

7.      Koncoročnú odmenu starostu obce vo výške 2 %  zo získaných mimorozpočtových prostriedkov pričom maximálna odmena je limitovaná zákonom. Určovať sa bude vždy na konci roka.

8.      Žiadosť Márie a Štefana Kovalčíka, Mútne 307 o vyňatie z PPF parc. KN-C  č. 1732/15 o výmere 563 m2 a parc. KN-C č. 1732/16 o výmere 38 m2.

9.      Odpredaj pozemku podľa žiadosti Štefana a Heleny Kudlovej, Mútne, Mútňanská píla 601,  parcela KN 2096/4  o výmere 277  m2 v cene 2,50 €/m2. Náklady na prevod nehnuteľnosti znáša kupujúci.

Predaj pozemku bol schválený v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predaj pozemku bol schválený z dôvodu hodného osobitného zreteľa – pozemky tvoria neoddeliteľný celok s pozemkami žiadateľa a zároveň sú  priľahlými pozemkami.

10.  Výstavbu betónového oplotenia medzi Obecným úradom Mútne a  rodinným  domom p. Daniely Kormanovej, Mútne 240.

 


C/ U k l a d á

 

1.      Upozorniť p. Jozefa Kapičáka, Mútne 300,  p. Františka Šurina, Mútne 245 a p. Jozefa Blažeňáka Mútne 499  na nebezpečné parkovanie autobusov a nákladných motorových vozidiel  na miestnych komunikáciách.  

T: ihneď

Z: pracovníci OcÚ

 

2.      Preveriť povinnosť občanov vlastniť smetnú nádobu v zmysle VZN č. 13/2009 § 33 ods. 1, písmeno

      b) pôvodca komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu je povinný užívať  zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci.

c) ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálneho odpadu v obci.

 

T: ihneď

Z: pracovníci OcÚ

 

3.      Žiadosť p. Štefana Karliaka, Mútne 544, 029 63  Mútne.

                                                                                               T: ihneď

                                                                                               Z:  komisia výstavby,       

                                                                                                     životného prostredia

                                                                                                     a pôdohospodárstva

 


                                                                                                          Marián Murín

                                                                                                          starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uznesenie č. 16/2013

U z n e s e n i e

zo 16. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 11.02. 2013

 

Uznesenie číslo 16/2013

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

A/ B e r i e   n a      v e d o m i e

 

1. Rozpočet ZŠ na roky 2014-2015.

2. Rozpočet MŠ na roky 2014-2015.

3. Rozpočet ŠJ na roky 2014-2015.

4. Rozpočet obce Mútne- prevádzka na roky 2014-2015.

5. Rozpočet obce Mútne na roky 2014-2015.

6. Žiadosť Jozef Babečka, Mútne Duľov 592 o pouličné osvetlenie.

7. Žiadosť DPZ Mútne

 

B/ S ch v a ľ u j e

 

1. Odpredaj pozemku podľa žiadosti Jozefa a Margity Holubjakovej, Mútne 78 parcela KN C  342/1 o výmere 197 m2  v cene 1 €. Poplatky s prevodom nehnuteľnosti znáša kupujúci.

2. Rozpočet ZŠ na rok 2013.

3. Rozpočet MŠ na rok 2013.

4. Rozpočet ŠJ na rok 2013.

5. Rozpočet Obec Mútne – prevádzka na rok 2013.

6. Rozpočet Obce Mútne na rok 2013.

7. Žiadosť Stanislava Sadláka, Mútne 228 o vyňatie z PPF parc. č. 1842/5 o výmere 165 m2  a parc. č. 1842/6 o výmere 249 m2.

8. Umiestnenie dopravnej značky zákaz vjazdu nákladným motorovým vozidlám nad 3,5 t okrem dopravnej obsluhy na miestnej komunikácii ku hornému cintorínu.

 

C/ U k l a d á

1. Opraviť vchodové dvere a odstrániť zápach z kanalizácie v celom bytovom dome – Mútne   č. 688.

                                                                                                         T: ihneď

                                                                                                         Z: pracovníci OcÚ

 

2. Zaoberať sa opravou balkónov v bytovom dome č. 688 Mútne  a parkovacími miestami pri tomto bytovom dome.

                                                                                                         T: ihneď

                                                                                                         Z: pracovníci OcÚ

 

3. Prerokovať podmienky práce a činnosti domového dôverníka a spôsob jeho odmeny.

T: ihneď

                                                                                                         Z: pracovníci OcÚ

 

 

4. Navrhnúť dodatočné osvetlenia na obecných komunikáciách v častiach, ktoré nie sú riešené v projekte rekonštrukcie verejného osvetlenia.

                                                                                                         T: máj 2013

                                                                                                         Z: komisia výstavby,

                                                                                                             životného prostredia

                                                                                                             a pôdohospodárstva

 

5. Doriešiť s DHZ Mútne  možnosti sušenia hadíc.

T: ihneď

                                                                                                         Z: pracovníci OcÚ

 

6. Preveriť stav autobusových zastávok.

                                                                                                         T: do budúceho OZ

                                                                                                         Z: komisia výstavby,

                                                                                                             životného prostredia

                                                                                                             a pôdohospodárstva

 

7. Upozorniť p. Jozefa Kapičáka, Mútne 300 na zákaz parkovania na miestnej komunikácii.

 

T: ihneď

                                                                                                         Z: pracovníci OcÚ

 

 

8. Zabezpečiť správcu obecných cintorínov.

T: ihneď

                                                                                                         Z: pracovníci OcÚ

 

 


 

                                                                                                                            Marián Murín

                                                                                                                             starosta obce

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uznesenie č. 15/2012

U z n e s e n i e

Z 15. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom,

konaného dňa 21.12. 2012

 

Uznesenie číslo 15/2012

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

A/ B e r i e   n a      v e d o m i e

 

1. Správu hlavného kontrolóra obce o prešetrení Zmluvy o pôžičke.

2. Správu hlavného kontrolóra obce o prešetrení mandátnej zmluvy č. 02-  11-Me.

3. Informáciu starostu obce o riešení s dostavbou 11. b.j.

4. Informáciu starostu obce o rekonštrukcii verejného osvetlenia

 

 

B/ S ch v a ľ u j e

 

1. Zmenu rozpočtu 2012 -  ZŠ Mútne

2. Zmenu rozpočtu 2012 – MŠ Mútne

3. Zmenu rozpočtu 2012 – ŠJ Mútne

4. Zmenu rozpočtu 2012 obec Mútne

5. Dodatok č. 1 VZN Obce Mútne č. 13/2009 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady.

6. Úver na dofinancovanie projektu OHZ do výšky 140.000,- € na 1 rok s možnosťou  predčasného splatenia.

7. Cenník prenájmu telocvične nasledovne:

 

Zimné obdobie od 1.10. – 30.4.

 

Pondelok - Štvrtok od 17.00 – 22.00    - 10 €/hodina

Piatok                      od 17.00 – 22.00    - 12 €/hodina

Sobota, Nedeľa       od  8.00  - 12.00     - 12 €/hodina

Sobota, Nedeľa       od 12.00 – 22.00    - 15 €/hodina

 

Tenis, Stolný tenis, bedminton – 12€/ hodina

 

Letné obdobie od 1.5. – 30.9.

Pondelok - Piatok   od 17.00 – 22.00    -   8 €/hodina

Sobota, Nedeľa       od   8.00  - 12.00     - 10 €/hodina

Sobota, Nedeľa       od 12.00 – 22.00     - 13 €/hodina

 

Turnaje 18€/ hodina – letné aj zimné obdobie

Pri zaplatení na celú letnú alebo zimnú sezónu 10% zľava.

 

 

8. Inventarizačnú komisiu v zložení : Anton Grzýb, Ing. Ladislav Šeliga, Marián Kosmeľ, Mgr. Miroslav Jozefiak, Ing. Ján Bugaj, Martina Bjaloňová

 

9. Prenájom telocvične Základnej škole s materskou školou Mútne za 1€ počas doby splácania.

 

 

C/ U k l a d á

 

1. Odpovedať na žiadosť p. Justíne Gustiňákovej, Žajovka 366, 029 62 Oravské Veselé  v znení: aby sa obrátila s touto žiadosťou na spracovateľa ROEP p. Brandysa.

 

                                                                                                         T: ihneď

                                                                                                         Z: pracovníci OcÚ

 

 

 

2. Prešetriť žiadosť p. Jozefa a Margity Holubjakovej, 029 63  Mútne 78.

 

                                                                                                         T: do budúceho OZ

                                                                                                         Z: komisia výstavby,

                                                                                                             životného prostredia

                                                                                                             a pôdohospodárstva

 

 

3. Odpovedať na žiadosť p. Michala a Jany Brišovej, 029 63  Mútne 318 v znení, že cesta musí spĺňať kritéria – šírka 6 m.

 

                                                                                                         T: ihneď

                                                                                                         Z: pracovníci OcÚ

 

4. Prešetriť žiadosť p. Dominika a Jany Triebľovej, 029 63 Mútňanská Píla 607.

 

                                                                                                   T: keď bude priaznivé počasie

                                                                                                   Z: komisia výstavby,

                                                                                                        životného prostredia

                                                                                                        a pôdohospodárstva

 

5. Odpovedať na žiadosť p. Jozefa Maláka podľa uznesenia č. 13/2012.

 

                                                                                                         T: ihneď

                                                                                                         Z: pracovníci OcÚ

 

D/ D o p o r u č u j e

 

1. Prejednať s vdp. Andrejom Barnášom parkovisko pri hornom cintoríne.

 

 

 

E/ Z a m i e t a

 

1. Žiadosť p. Márie Vnenkovej, 029 63 Mútne 260 a p. Karola Vnenka, 02963 Mútne 236.

o vrátenie parciel č.  1828/14, 1828/15 a 1828/16  

 

 

 

 

                                                                                                                            Marián Murín

                                                                                                                             starosta obce

 

 

 

 

 
Uznesenie č. 12/2012

 

Začaté OZ č. 12/2012 bolo zrušené kvôli odchodu dvoch poslancov a tým pádom bolo neuznášaniaschopné.

 

 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalší > Koniec >>

Strana 7 z 12

Hlavné menu

Návštevnosť


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.