Nedeľa 21 Júl 2019
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • yellow style
Uznesenia obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 3/2011

U z n e s e n i e

z 3. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 07.02.2011.

Uznesenie číslo 3/2011

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

A/        B e r i e    n a     v e d o m i e

1.                Interpeláciu p. M. Vlčákovej, doriešiť pracovno-právny vzťah funkcie prednostu obce.

B/        S ch v a ľ u j e

1.                Body programu Pozvánky č. 4, 5, 6 a 10 presunúť na budúce OZ.

2.                Opravu Uznesenia 2/2011 z 2. zasadnutia OZ nasledovne:

Doplniť:

-          v bode B/ Z r i a ď u j e, d/ komisiu na oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosti majetkových pomerov

-          v bode C/ V o l í, Členov komisie, d / na oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosti majetkových pomerov - p. Jána Baleka, Ing. Romana Bieláka, Mgr. Miroslava Jozefiaka – poslancov OZ.

Vypustiť:

F/ U k l a d á, bod 2,  p. M. Murínovi, verejnému funkcionárovi, predložiť oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov v zmysle zákona 357/2004, čl. 7. Oznámenie predložiť p. J. Balekovi, Ing. R. Bielákovi, Mgr. M. Jozefiakovi – poslancom OZ.

3.                V Rokovacom poriadku, v štvrtej časti, § 16, v bode č. 1 doplniť:

Poslanec môže v diskusii podať k prerokúvanej veci pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy, ktoré musia byť vyhotovené písomne a riadne sformulované alebo ústne do zápisnice.

4.              V Rokovacom poriadku v štvrtej časti, § 25, doplniť bod č. 4 nasledovne:

  4) Overená zápisnica sa zverejní na internetovej stránke do 15 dní od konania

  OZ.     

5.                Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Mútne s uvedenými zmenami.                                      

6.                Zásady odmeňovania poslancov OZ obce Mútne a členov orgánov, zriadených obecným zastupiteľstvom.

7.                Výberové konanie na kontrolóra obce.

8.                Prenájom pozemku pod výstavbu telocvične za podmienok uvedených v prílohe zápisnice.

9.                 Rekonštrukciu sociálnych zariadení a priestorov pre lekárov v KD za javiskom.

10.            Odmeny pre členov Dobrovoľného hasičského zboru Mútne za r. 2010 nasledovne:

-          predsedovi DHZ -  odmena vo výške 150 €

-          veliteľovi DHZ -  odmena vo výške 150 €

-          strojníkom DHZ – odmena vo výške 150 €

-          preventivárovi DHZ – odmena vo výške 100 €

-          pokladníkovi DHZ – odmena vo výške 100 €

11.           Finančný dar, pri príležitosti životného jubilea 70 rokov života, pre p. Ondreja Budaya  vo výške 150 € a pre p. Štefana Kozaňáka vo výške 150 €.

12.           Spolufinancovanie projektu „Kamerový systém“ vo výške 20% z celkových nákladov a vypracovanie projektovej dokumentácie k uvedenému projektu.

13.           Zahrnúť do rozpočtu na r. 2011 preplatenie odstupného pre bývalú starostku obce Mgr. M. Juríčkovú v zmysle platných predpisov.

14.           Finančný príspevok vo výške 50 €, na základe žiadosti Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb Novoť č. 976.

15.           Žiadosť p. Antona Holubjaka, 029 63 Mútne 350, o vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu - parc. č. 1734/11, 1734/12, v k. ú. Mútne.

16.           Žiadosť p. Petra Kuklu ml., 029 63 Mútne 170, o vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu - parc. č. 1845/27, v k. ú. Mútne.

17.           Žiadosť p. Petra Vaterku, 029 63 Mútne 621, o vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu - parc. č. 1843/5, o výmere 418 m².

18.           Žiadosť p. Tomáša Ďurčáka s manželkou, 029 63 Mútne 582, o vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu - parc. č. 1984/4, o výmere 805 m².

 

C/        U k l a d á

1.                  Upraviť „Štatút obce“ podľa pripomienok poslancov OZ.

                                                                                     T: do budúceho OZ

                                                                                      Z: pracovníci OcÚ

2.                  Ponúknuť voľné priestory, na prevádzku kaderníctva, na základe žiadosti v nasledovnom poradí

                                              1) p. Františkovi Kubašákovi

                                     2) p. Marte Jozefiakovej

                                                                                     T: ihneď

                                                                                     Z: pracovníci OcÚ

 

3.                  Prešetriť žiadosť p. Petra Kuklu st., 029 63 Mútne 170 a spol., o opravu miestnej komunikácie na tzv. Partizánskej ulici.

                                                                                      T: do budúceho OZ

                                                                                             Z: komisia výstavby,   

                                                                                             životného prostredia a

                                                                                             pôdohospodárstva

4.                  Prešetriť žiadosť p. Ľubomíra Rejdugu, 029 63 Mútne 595, o odpredaj pozemku, parc. č. 1244/2, o výmere 417 m² a parc. č. 17053/23, o výmere 23 m².

 

                                                                                       T: do budúceho OZ

                                                                                              Z: komisia výstavby,   

                                                                                              životného prostredia a

                                                                                              pôdohospodárstva

 

5.                  Prešetriť žiadosť p. Petra Ondreka s manželkou, 029 63 Mútne 56, o odpredaj pozemku, parc. č. 1265/4, o výmere 40 m², parc. č. 2096/2, o výmere 133 m² a parc. č. 2096/3, o výmere 25m².

                                                                                          T: do budúceho OZ

                                                                                           Z: komisia výstavby,   

                                                                                           životného prostredia a

                                                                                           pôdohospodárstva

D/        D o p o r u č u j e

 

E/      Z a m i e t a

1.                  Žiadosť Mgr. Márie Juríčkovej, 029 63 Mútne 370, o preplatenie nevyčerpanej dovolenky.

                         Marián Murín

                                                                                                   starosta obce

 Zápisnica z 3. zasadnutia:

 
Uznesenie č. 4/2011

U z n e s e n i e

z 4. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 21.03.2011.

Uznesenie číslo 4/2011

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 


A/           B e r i e    n a     v e d o m i e

 

1.                Plnenie uznesenia z minulého OZ  -   informáciu p. starostu Mariána Murína.

2.                Programový rozpočet ZŠ, MŠ a Školskej jedálne pri ZŠ s MŠ na roky 2012 – 2013.

3.                Programový rozpočet Obce Mútne na roky 2012 – 2013.

4.                Stanovisko finančnej komisie k navrhovaným programovým rozpočtom ZŠ, MŠ, Školskej jedálne a Obce Mútne.

 

 

B/           S ch v a ľ u j e

 

1.                Žiadosť p. Petra Ondreka s manželkou, 029 63 Mútne 56, o odpredaj pozemku, parc. č. 1265/4, o výmere 40 m², parc. č. 2096/2, o výmere 133 m² a parc. č. 2096/3, o výmere 25m², v cene 2,50€/1m2.

2.                Žiadosť p. Ľubomíra Rejdugu, 029 63 Mútne 595, o odpredaj pozemku, parc. č. 1244/2, o výmere 417 m² a parc. č. 17053/23, o výmere 23 m², v cene 3€/1m2.

3.                Odpredávanie obecných pozemkov pod bývalou železnicou v rozpätí od 1 € do 3 € za 1m², po posúdení komisiou výstavby, životného prostredia  a pôdohospodárstva.

4.                Programový rozpočet ZŠ na rok 2011.

5.                Programový rozpočet MŠ na rok 2011.

6.                Programový rozpočet Školskej jedálne na rok 2011.

7.                Programový rozpočet Obce Mútne na rok 2011.

8.                Príspevok pre novorodencov vo výške 100 €, za uvedených podmienok:

- jeden z rodičov má trvalý pobyt v obci Mútne minimálne 2 roky a dieťa bude taktiež 

  prihlásené na trvalý pobyt v obci Mútne,

- záväzky voči obci musia byť vysporiadané.

9.                Príspevok pre dôchodcov vo výške 20 €, za týchto podmienok:

- dôchodcovia majú trvalý pobyt v obci Mútne minimálne 5 rokov,

- v danom kalendárnom roku dovŕšia ženy vek 60 rokov a muži vek 62 rokov,

- záväzky voči obci musia byť vysporiadané.

  Uvedený príspevok nepodlieha dedičskému konaniu.

 

10.           Žiadosť p. Mariána Bjalončíka, 029 63 Mútne 512, o vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu - parc. č. 1738/27 o výmere 321 m2 a parc. č.1738/28 o výmere 365m2, v k. ú. Mútne.

11.           Žiadosť p. Jána Bugaja s manž., 029 63 Mútne 9, o vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu - parc. č. 5181 o výmere 934 m2 a parc. č. 5182 o výmere 565 m2, v k. ú. Mútne.

12.           Žiadosť Slovenského zväzu technických športov, 029 63 Mútne Duľov, o poskytnutie finančného príspevku vo výške 370 €.

13.           Žiadosť neziskovej organizácie KVAPKA, so sídlom Západ 1056/24, 028 01 Trstená, o vydanie stanoviska k realizácii projektu individuálneho programu rozvoja osobnosti dieťaťa.

14.           Presun termínu OZ zo 07.04.2011 na 02.05.2011.

 

 

C/           U k l a d á

 

1.                Vypracovať zmeny VZN č. 6/2003 o poplatkoch podľa návrhu uvedeného v zápisnici zo štvrtého riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva v  Mútnom, konaného dňa 21.03.2011 v Mútnom.

 

                                                                                     T: do budúceho OZ

                                                                                     Z: pracovníci OcÚ

 

 

2.                Prešetriť žiadosť p. M. Holubjakovej, 029 63 Mútne 233, o vybudovanie miestnej komunikácie.

 

                                                                                      T: do budúceho OZ

                                                                                             Z: komisia výstavby,    

                                                                                             životného prostredia a

                                                                                             pôdohospodárstva

 

3.                Prešetriť žiadosť p. L. Briša s manželkou, 029 63 Mútne 12 a p. M. Vnenkovej s manželom, 029 63 Mútne 102, o návoz cesty.

                                                                                      T: do budúceho OZ

                                                                                       Z: komisia výstavby,    

                                                                                       životného prostredia a

                                                                                       pôdohospodárstva

 

4.                Prešetriť žiadosť p. Pavla Forgáča s manž., 029 63 Mútne 473,  o provizórne vybudovanie MK.

 

                                                                                      T: do budúceho OZ

                                                                                       Z: komisia výstavby,    

                                                                                       životného prostredia a

                                                                                       pôdohospodárstva

 

D/           D o p o r u č u j e

E/      Z a m i e t a

 

1.                Žiadosť p. Petra Kuklu st., 029 63 Mútne 170 a spol., o opravu miestnej komunikácie na tzv. Partizánskej ulici.

 

                         Marián Murín   

  starosta obce

 

 Zápisnica z 4. zasadnutia:


 
Uznesenie č. 5/2011

U z n e s e n i e

z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 2.05.2011.

Uznesenie číslo 5/2011

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

A/      B e r i e    n a     v e d o m i e

 

1.         Plnenie uznesenia z minulého OZ – informáciu p. starostu Mariána Murína

2.         Informáciu o kladnom vybavení žiadosti p. Michaely Holubjakovej, 029 63 Mútne č.  

             233, o vybudovanie miestnej komunikácie .

 

B/      S ch v a ľ u j e

 

1.                 Žiadosť p. Serafína Olašáka, 029 63 Mútne č. 507, o odpredaj pozemku.

2.                 Žiadosť p. Tomáša Briša, 029 63 Mútne č. 12, o vyspravenie miestnej komunikácie.

3.                 Žiadosť p. Janky Březíkovej a manž., 029 63 Mútne č. 777, o vybudovanie miestnej komunikácie.

4.                 Žiadosť p. Pavla Forgáča s manž., 029 63 Mútne č. 473, o vybudovanie miestnej komunikácie, v termíne  II. polrok r. 2011 až I. polrok r. 2012 z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

5.                 Žiadosť p. Jána Triebla, 029 63 Mútne 473, o vybudovanie vodovodu, tak ako je to uvedené v zápisnici z 5. OZ.

6.                 Zmeny a doplnky k VZN č. 6 o podmienkach a výške nájmu a nebytových priestorov  

            a pozemkov vo vlastníctve obce Mútne, tak ako je to uvedené v prílohe zápisnice.

7.                 Poplatok za prenájom domov smútku na cintorínoch obce Mútne pre občanov, ktorí   

            nemajú  trvalý pobyt v obci, poplatok vo výške 25 €/1 deň.

8.                 Žiadosť o finančný príspevok pre Klub Slovenských turistov Mútne vo výške 170 €.

 

C/    U k l a d á

 

D/    D o p o r u č u j e

 

 

E/      Z a m i e t a

 

1.          Žiadosť p. Ľubomíra. Kozaňáka, 029 63 Mútne č. 678 a spol. o začlenenie prístupovej 

     cesty.

2.          Žiadosť p. Lukáša Briša, 029 63 Mútne č. 12 a p. Margity Vnenkovej, 029 63 Mútne  

     č. 102, o návoz cesty.

 

                         Marián Murín

 

 

 

 

 Zápisnica z 5. zasadnutia:


 
Uznesenie č. 6/2011

 

U z n e s e n i e

zo 6 . riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 15.08.2011

 

Uznesenie číslo 6/2011

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

 

A/  B e r i e  n a   v e d o m i e

 

 

1.  Plnenie uznesenia z minulého OZ – informáciu p. starostu Mariána Murína.

 

2. Informáciu starostu obce, p. Mariána Murína, o neuhradených faktúrach za asfaltovanie  a výstavbu ciest z roku 2009.

 

3. Informáciu starostu obce, p. Mariána Murína, o neschválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok na kanalizáciu a čistiareň odpadových vôd. Informáciu starostu obce a ďalších možnostiach výstavby kanalizácie a čistiarne odpadových vôd a nevýhodnosti realizovať túto výstavbu samostatne z dôvodu spolufinancovania a prevádzkovania.

 

B/ S ch v a ľ u j e

 

1. Záverečný účet obce Mútne za rok 2010.

 

2. Hlavného kontrolóra obce Mútne, Ing. Ladislava Šeligu, 029 63  Mútne 395.

 

3.  Pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce na 4 hodiny/týždeň.

 

4. Dodatok  VZN č.11/2008  o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Mútne v zmysle predloženého návrhu p. Márie Pňačekovej, vedúcej ŠJ.

 

5. Pozastavenie výstavby bytového domu 11 b. j. z dôvodu zväčšovania možných škôd.

 

6. Výrobu tabuliek „ Zákaz sypať smeti“ v počte 20 ks.

 

7. Žiadosť p. Martina Briša s manž. , 029 63  Mútne 12, o vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu – parc. č.  110/3 o výmere 116 m2, parc. č. 110/4 o výmere 541 m2, parc. č. 110/5 o výmere 46 m2.

 

 

C/ U k l a d á

 

1. Zabezpečiť vypracovanie alternatívnych riešení na využitie rozostavanej stavby – bytový dom 11 b. j. s finančnou analýzou nákladov.

 

                                                                                                  T: do budúceho OZ

                                                                                                  Z: pracovníci OcÚ

 

2. Zapracovať zmenu do VZN Obce Mútne č. 13/2009 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady - povinnosť vlastniť kuka nádobu.

 

T: do budúceho OZ

Z: pracovníci OcÚ

 

 

3.Prerokovať žiadosť p. Petra Laceka s manž. ,  029 63  Mútne 267, o vyňatie pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu v k.ú. Mútne, parc. č.  1820/35 o výmere 257 m2.

 

        T: do budúceho OZ

        Z: komisia výstavby,

                                                                                                       životného prostredia

                                                                                                       a pôdohospodárstva

 

D/ D o p o r u č u j  e

 

 

E/ Z a m i e t a

 

1. Žiadosť p. Tomašáka Jozefa, 029 63 Mútne Dúľov 719, o opravu prístupovej cesty a vyčistenia a spevnenia brehu potoka .

2. Žiadosť p. Ľudovíta Vojtasa, 029 63  Mútne 509, o odpredaj pozemku, parc. č.  C KN 1207/6 o výmere 17 m2.

3. Žiadosť p. Kataríny Voborníkovej, p. Márie Kriššovej, p. Antona  Jurčák a p. Serafína                            Jurčáka. 029 63 Mútne, o prevod parciel C – KN 923/4 o výmere 610 m2, C-KN 1727/13 o výmere 647 m2.

4. Žiadosť AGRO MÚTNE, s.r.o., 029 63  Mútne 594, o odpredaj nehnuteľnosti  zapísaných na LV č. 2594 k. ú. Mútne v častiach podľa GP č. 66/2006.

 

 

                         Marián Murín

                                                                  starosta obce

 

Zápisnica

 
Pozvánka

P O Z V Á N K A

 

Na základe rozhodnutia starostu podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov z v o l á v a m  zasadnutie obecného zastupiteľstva v Mútnom, ktoré sa uskutoční dňa

 

 

 

2. mája 2011 (v pondelok), o 16,00 hod. v kinosále kultúrneho domu v Mútnom.

 

 

 

 

P R O G R A M

 

 

1.            Otvorenie zasadnutia

2.            Plnenie uznesenia z minulého OZ

3.            Schválenie zmeny a doplnkov č.6 vo VZN obce Mútne č. 6/2003

4.            Interpelácia poslancov

5.            Rôzne (žiadosti občanov)

6.            Diskusia

7.            Návrh na uznesenie OZ

8.            Záver

 

V Mútnom, dňa 26.04.2011

 

                                                                                                                              Marián Murín

                                                                                                                              starosta obce

 

 

 

 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalší > Koniec >>

Strana 10 z 13

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.