Streda 28 Júl 2021
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • yellow style
Oznam
Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na pozíciu odborný referent spoločného stavebného úradu. Úradu pod ktorý spadá aj stavebná agenda obce Mútne.
 

Obec Zákamenné, Námestie J. Vojtaššáka 1002/12, 02956 Zákamenné, zastúpená starostom obce
Mgr. Petrom Klimčíkom

Vyhlasuje


V súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. O výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na pozíciu odborný referent spoločného stavebného úradu
Názov funkcie: referent spoločného stavebného úradu
Mzda: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. Z. + osobný príplatok v závislosti od skúsenosti uchádzača
Miesto výkonu práce: Spoločný obecný úrad Zákamenné, Hattalova 1087, 02901 Námestovo
Pracovný úväzok: 7,5 hod.
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie stavebného alebo právnického smeru
Požadovaná prax: výhodou, nie je podmienkou
Predpokladaný nástup: 01.07.2021


Pracovná náplň:
 Zabezpečovanie komplexne všetkých činností na úseku stavebného poriadku vymedzeného zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení noviel a doplnkov a súvisiacich vykonávacích predpisov,
 Vykonávanie samostatnej odbornej činnosti na úseku štátnej stavebnej správy, vedenie rokovaní, miestnych šetrení, pripravovanie úplných návrhov rozhodnutí.
 Samostatná odborná práca pri výkone štátneho stavebného dohľadu - zabezpečovanie výkonu štátneho stavebného dohľadu, navrhovanie spôsobu na odstránenie zistených závad a navrhovanie opatrení.
 Prejednávanie a postihy v priestupkových konaniach a v konaniach o správnych deliktoch v zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona a súvisiacich právnych predpisov.
 Vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie.


Ďalšie požiadavky :
• občianska bezúhonnosť
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
• osobné a morálne predpoklady, zodpovednosť, samostatnosť
• znalosť legislatívy v oblasti náplne práce
• práca s PC(Word, Excel, Outlook,...)
• zdravotná spôsobilosť
• vodičský preukaz skupiny B


Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
• profesijný štruktúrovaný životopis
• motivačný list
• overené kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
• výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
• súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov


Dátum a miesto podania žiadosti o zaradenie do výberového konania:
Uchádzači o pracovnú pozíciu doručia svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi osobne na Obecný úrad v Zákamenné, alebo poštou na adresu: Obecný úrad Zákamenné, Námestie J. Vojtaššáka 1002/12, 02956 Zákamenné najneskôr do 11. 06. 2021 v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie - referent stavebného úradu“.


Kontakt pre poskytnutie informácií:
Mgr. Peter Klimčík, starosta obce Zákamenné
Mobil: 0918142215, email: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript
Zákamenné 11. mája 2021

 

 

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.