Štvrtok 17 Jún 2021
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • yellow style
Uznesenia obecného zastupiteľstva
Zasadanie OZ číslo 13/2021

Uznesenie č. 1 zo dňa 15.03.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.     Berie na vedomie vyjadrenie obce ku kontrole NKU, prečítaním vyjadrenia obce prednostom obecného úradu. (v prílohe)

 

Hlasovanie:

ZA: 9/ A. Balek, J.Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek, P. Straka.

PROTI: 0
ZDRŽAL: 0.  

 

Uznesenie je prijaté

 

                                                                                     Marián Murín, v r.

                                                                                        starosta obce

 

Uznesenie č. 2 zo dňa 15.03.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.     Berie na vedomie vyjadrenie kontrolóra obce, prečítaním vyjadrenia kontrolóra obce prednostom obecného úradu. (v prílohe)

 

Hlasovanie:

ZA: 9/ A. Balek, J.Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek, P. Straka.

PROTI: 0
ZDRŽAL: 0.  

 

 

Uznesenie je prijaté

 

                                                                                     Marián Murín, v r.

                                                                                        starosta obce

Uznesenie č. 3 zo dňa 15.03.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

1.     Schvaľuje prevod parciel E-KN č.1114/1,1099,1097,1090/1 a 1090/2 pod cintorín od predávajúcich v sume 20€/m2 na základe budúcich kúpnych zmlúv so súhlasom predávajúcich.

 

Hlasovanie:

ZA: 9/ A. Balek, J.Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek, P. Straka

PROTI: 0
ZDRŽAL: 0

 

Uznesenie je prijaté

 

                                                                                     Marián Murín, v r.

                                                                                        starosta obce

 

Uznesenie č. 4 zo dňa 15.03.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

1.     Schvaľuje prevod finančných prostriedkov v sume 30 000,- Eur z položky obecne prospešné stavby na projekt „Krížová cesta na Chlapskom grúni“, za účelom začatia, vypracovania projektových dokumentácií, ostatných prác a výstavby a za účelom zhromaždenia písomných súhlasov od vlastníkov, ktorých sa bude projekt výstavby týkať.

 

Hlasovanie:

ZA: 5/ A. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, P. Straka

PROTI: 3/ J. Balek, M. Malák, A. Pjontek

ZDRŽAL: 1/ M. Krišš

 

Uznesenie je prijaté

 

                                                                                     Marián Murín, v r.

                                                                                       starosta obce

 

Uznesenie č. 5 zo dňa 15.03.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.     Schvaľuje prevod finančných prostriedkov v sume 7000,- Eur z položky obecne prospešné stavby na projektovú dokumentáciu projektu vyhliadková veža na Chlapskom grúni.

 

Hlasovanie:

ZA: 9/ A. Balek, J.Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek, P. Straka

PROTI: 0
ZDRŽAL: 0

 

 

Uznesenie je prijaté

 

                                                                                     Marián Murín, v r.

                                                                                        starosta obce

 

Uznesenie č. 6 zo dňa 15.03.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.     Ukladá komisii výstavby, životného prostredia a pôdohospodárstva do budúceho OZ pripraviť správu o stave a možnosti riešenia rekonštrukcie domu smútku pri kostole.

 

Hlasovanie:

ZA: 9/ A. Balek, J.Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek, P. Straka

PROTI: 0
ZDRŽAL: 0

Uznesenie je prijaté

 

                                                                                     Marián Murín, v r.

                                                                                        starosta obce

Uznesenie č. 7 zo dňa 15.03.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.     Schvaľuje prevod finančných prostriedkov v sume 25 000,- Eur na vybudovanie chodníka od reštaurácie na Rínku dolu dedinou v smere Smondek.

 

Hlasovanie:

ZA: 9/ A. Balek, J.Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek, P. Straka

PROTI: 0
ZDRŽAL: 0

 

Uznesenie je prijaté

 

                                                                                     Marián Murín, v r.

                                                                                        starosta obce

 

Uznesenie č. 8 zo dňa 15.03.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.     Poveruje obecný úrad Mútne pripraviť podklady k voľbe kontrolóra obce do budúceho OZ..

 

Hlasovanie:

ZA: 9/ A. Balek, J.Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek, P. Straka

PROTI: 0
ZDRŽAL: 0

 

Uznesenie je prijaté

 

 

                                                                                     Marián Murín, v r.

                                                                                        starosta obce

Uznesenie č. 9 zo dňa 15.03.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.     Schvaľuje žiadosť Tibora Kosmeľa a Petra Kondelu o predĺženie obecnej komunikácie na parcele C–KN 1681/15 z dôvodu výstavby rodinných domov.

 

Hlasovanie:

ZA: 9/ A. Balek, J.Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek, P. Straka

PROTI: 0
ZDRŽAL: 0

 

Uznesenie je prijaté

 

                                                                                     Marián Murín, v r.

                                                                                        starosta obce

 

Uznesenie č. 10 zo dňa 15.03.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.     Schvaľuje žiadosť hokejového klubu HK Mútne o finančný príspevok vo výške
1 500,- Eur na nákup dresov a štucni.

 

Hlasovanie:

ZA: 9/ A. Balek, J.Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek, P. Straka

PROTI: 0
ZDRŽAL: 0

 

Uznesenie je prijaté

 

 

                                                                                     Marián Murín, v r.

                                                                                        starosta obce

Uznesenie č. 11 zo dňa 15.03.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.     Schvaľuje poslanca OZ Antona Baleka ako nového člena komisie Oznámenia funkcií, zamestnanosť, činnosti a majetkových pomerov.

 

Hlasovanie:

ZA: 9/ A. Balek, J.Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek, P. Straka

PROTI: 0
ZDRŽAL: 0

 

 

Uznesenie je prijaté

 

 

                                                                                     Marián Murín, v r.

                                                                                        starosta obce

 

Uznesenie č. 12 zo dňa 15.03.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.     Schvaľuje dôstojného p. Mgr. Richarda Juríka za člena rady školy.

 

Hlasovanie:

ZA: 9/ A. Balek, J.Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek, P. Straka

PROTI: 0
ZDRŽAL: 0

 

Uznesenie je prijaté

 

                                                                                     Marián Murín, v r.

                                                                                        starosta obce

Uznesenie č. 13 zo dňa 15.03.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.     Schvaľuje zrušenie uznesenia č.21 z 11.zasadnutia OZ, konaného dňa 01.02.2021.

 

Hlasovanie:

ZA: 9/ A. Balek, J.Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek, P. Straka

PROTI: 0
ZDRŽAL: 0

 

Uznesenie je prijaté

 

                                                                                     Marián Murín, v r.

                                                                                        starosta obce

 

Uznesenie č. 14 zo dňa 15.03.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.     Schvaľuje pracovnú skupinu v zložení Ing. Ján Bugaj, Ing. Anton Kapičák, Marián Krišš a Miloš Malák k vytvoreniu novej internetovej stránky a mobilnej aplikácie obce. 

 

Hlasovanie:

ZA: 9/ A. Balek, J.Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek, P. Straka

PROTI: 0
ZDRŽAL: 0

 

Uznesenie je prijaté

 

 

 

                                                                                     Marián Murín, v r.

                                                                                        starosta obce

 

 


 

 

 

 
Zasadanie OZ číslo 14/2021

 

Uznesenie č. 1 zo dňa 03.05.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.      Schvaľuje zmenu programu v bode č. 5, a to: Zrušenie uznesenia č. 14 OZ zo dňa 01.02.2021

 

 

Hlasovanie:

 

ZA: 8/ A. Balek, J. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                      Marián Murín, v.r.

                                                                                                      Starosta obce

 

 

 

Uznesenie č. 2 zo dňa 03.05.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

1.      Schvaľuje program 14. riadneho zasadnutia OZ so schválenou zmenou.

 

 

Hlasovanie:

 

ZA: 8/ A. Balek, J. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                       Marián Murín, v.r.

                                                                                                       Starosta obce

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 3 zo dňa 03.05.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.      Schvaľuje rekonštrukciu domu smútku bez odbúravania rohu budovy.

 

 

Hlasovanie:

 

ZA: 5/ J. Balek, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek.

PROTI: 3/ A. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb

ZDRŽAL: 0

 

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                      Marián Murín, v.r.

                                                                                                       Starosta obce

 

 

 

Uznesenie č. 4 zo dňa 03.05.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

1.      Zamieta návrh na zrušenie uznesenia č. 14 zo dňa 1.2.2021 o odvolaní hlavného kontrolóra obce.

 

Hlasovanie:

 

ZA: 5/ J. Balek, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek.

PROTI: 3/ A. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb

ZDRŽAL: 0

 

 

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                      Marián Murín

                                                                                                       Starosta obce

 

 

 

 

Uznesenie č. 5 zo dňa 03.05.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

1. S CH V A Ľ U J E

kúpu nehnuteľnosti podľa GP č. 88/2021 zo dňa 12.3.2021 vyhotoveného Ing. Petrom Nečasom, Geodetické práce, Jozef Brandys, Cyrila a Metoda 3296/6, Námestovo. Úradne overenou Správou katastra Námestovo pod č. 300/2021 zo dňa 18.3.2021, zodpovedajúcim novovytvoreným parcelám registra C-KN:

1688/52 TTP  o výmere  4 m2 z parcely C-KN 1688/18 TTP o výmere 445 m2, evidovaná na LV č. 2575 od predávajúceho Kubaľa Jaroslav, narodený 5.5.1965

1688/53 TTP  o výmere  3 m2 z parcely C-KN 1688/21 TTP o výmere 1915 m2, evidovaná na LV č. 4794 od predávajúcich  Triebeľ Peter r. Triebeľ, narodený 10.09.1968 a Janka Triebeľová r. Kosmeľová, narodená 26.02.1972

1688/54 TTP  o výmere  2 m2 z parcely C-KN 1688/24 TTP o výmere 1687 m2, evidovaná na LV č.  4805 od predávajúcej Pitáková Kristína r. Kosmeľová, narodená 14.6.1966

1688/55 TTP  o výmere  3 m2 z parcely C-KN 1688/27 TTP o výmere 950 m2, evidovaná na LV č. 4797 od predávajúceho Matejas Jozef r. Matejas, narodený 14.03.1958

1688/56 TTP  o výmere  3 m2 z parcely C-KN 1688/30 TTP o výmere 2434 m2, evidovaná na LV č. 4803 od predávajúcich Kapičák Juraj r. Kapičák, narodený 3.6.1984 a Oľga Kapičáková r. Rafajová, narodená 31.12.1989

1688/57 TTP  o výmere  1 m2 z parcely C-KN 1688/42 TTP o výmere 1300 m2, evidovaná na LV č. 4798 od predávajúceho Kapičák Jozef r. Kapičák, narodený 26.10.1982

1688/58 TTP  o výmere  2 m2 z parcely C-KN 1688/41 TTP o výmere 894 m2, evidovaná na LV č. 4860 od predávajúceho Rafaj Štefan r. Rafaj, narodený 1411.1985

1688/59 TTP  o výmere  2 m2 z parcely C-KN 1688/38 TTP o výmere 1300 m2, evidovaná na LV č. 4724 od predávajúcich Čiernik Richard r. Čiernik, narodený 14.11.1977 a Katarína Čierniková r. Kapičáková, narodená 01.05.1981

1688/60 TTP  o výmere  2 m2 z parcely C-KN 1688/37 TTP o výmere 893 m2, evidovaná na LV č. 3719 od predávajúcich Matejas Jozef r. Matejas, narodený 31.10.1979

1688/61 TTP  o výmere  2 m2 z parcely C-KN 1688/35 TTP o výmere 1300 m2, evidovaná na LV č. 4795  od predávajúceho Kapičák Dominik r. Kapičák, narodený 26.3.1986 a Zuzana Kapičáková r. Kondelová, narodená 26.03.1990

1722/131 TTP  o výmere  3 m2 z parcely C-KN 1722/95 TTP o výmere 906 m2, evidovaná na LV č. 4778  od predávajúcej Balková Johana r. Balková, narodená 9.6.1959

E-KN 6887/1 o výmere 1 508 m2, E-KN 6886/1 o výmere 1 197 m2, evidované na LV č. 4831 od predávajúcich :

1.      Kapičáková Terézia, r. Kosmeľová, nar. 20.03.1958 , podiel 397/3456

2.      Matejas Jozef, r. Matejas, nar. 31.10.1979, podiel 282/1728

3.      Kapičák Jozef, r. Kapičák, nar. 17.06.1955 a Terézia Kapičáková, r. Kosmeľová, nar. 20.03.1958, podiel 581/1728

4.      Kubaľa Filip, r. Kubaľa, nar. 27.05.1995, podiel 769/3456

5.      Smolárová Alena, r. Rafajová, nar. 01.11.1991, podiel 141/1728

6.      Rafaj Štefan, r. Rafaj, nar. 14.11.1985, podiel 141/1728

 

Kúpna cena za prevádzané nehnuteľnosti je 1€ pre každého predávajúceho.     

 

ZA: 8/ A. Balek, J. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                      Marián Murín, v.r.

                                                                                                       Starosta obce

 

 

Uznesenie č. 6 zo dňa 03.05.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

B/ S CH V A Ľ U J E

1.      kúpu nehnuteľnosti zapísané na LV č.  3707  k.ú. Mútne, pod A, parcely registra C-KN č. 1820/37 TTP o výmere 469 m2 pod  B 2 na meno Lukašáková Mária r. Obalová, narodená 06.02.1957 v 1/1-ine a to len tú časť, ktorá podľa GP č. 99/2021 zo dňa 22.3.2021 vyhotoveného Ing. Petrom Nečasom, Geodetické práce, Jozef Brandys, Cyrila a Metoda 3296/6, Námestovo úradne overenou Správou katastra Námestovo pod č. 344/2021 zo dňa 14.4.2021, zodpovedajúcej novovytvorenej parcele registra C-KN parc.č.  1820/90 TTP  o výmere  54 m2,  predmetom prevodu je 1/1 úč. k celku

 

ďalej

 

schvaľuje kúpu nehnuteľnosti zapísané na LV č.   5247  k.ú. Mútne, pod A, parcely registra C-KN č. 1820/66 TTP o výmere 1262 m2, pod B 1 na meno Kosmeľ Štefan r. Kosmeľ, narodený 26.05.1965,  v 1/1-ine a to len tú časť, ktorá podľa GP č. 99/2021 zo dňa 22.3.2021 vyhotoveného Ing. Petrom Nečasom, Geodetické práce, Jozef Brandys, Cyrila a Metoda 3296/6, Námestovo úradne overenou Správou katastra Námestovo pod č. 344/2021 zo dňa 14.4.2021, zodpovedajúcej novovytvorenej parcele registra C-KN parc.č.  1820/91 TTP  o výmere  56 m2,  predmetom prevodu je 1/1 úč. k celku            

 

ďalej

 

schvaľuje kúpu nehnuteľnosti zapísané na LV č.   689  k.u. Mútne, pod A, parcely registra C-KN č. 1820/69 TTP o výmere 314 m2, pod B 1 na meno Holubjak Anton, narodený 31.05.1963 a Božena Holubjaková r. Kosmelová, narodená 18.11.1963 v 1/1-ine a to len tú časť, ktorá podľa GP č. 99/2021 zo dňa 22.3.2021 vyhotoveného Ing. Petrom Nečasom, Geodetické práce, Jozef Brandys, Cyrila a Metoda 3296/6, Námestovo úradne overenou Správou katastra Námestovo pod č. 344/2021 zo dňa 14.4.2021, zodpovedajúcej novovytvorenej parcele registra C-KN parc.č.  1820/92 TTP  o výmere  3 m2,  predmetom prevodu je 1/1 úč. k celku      

 

Kúpna cena za prevádzané nehnuteľnosti je 1€ pre každého predávajúceho.     

Hlasovanie:

 

ZA: 8/ A. Balek, J. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                       Marián Murín, v.r.

                                                                                                       Starosta obce

 

 

 

Uznesenie č. 7 zo dňa 03.05.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

B/ S CH V A Ľ U J E

kúpu parciel registra „C" evidované na katastrálnej mape:

1827/52 orná pôda  o výmere  10 m2, evidovaná na LV č. 5151 od predávajúcich

Veselovský Dominik r. Veselovský, 04.03.1986, Podiel: 1/3

Tisoň Ľudovít r. Tisoň, nar. 25.05.1954, Podiel: 1/15

Kudlová Helena r. Tisoňová, nar. 07.03.1962, Podiel: 1/15

Hutko Juraj r. Hutko, nar. 10.04.1989, Podiel: 1/15

Hutko Martin r. Hutko, nar. 17.09.1987, Podiel: 1/15

Hutko Tomáš r. Hutko, nar. 26.01.1995, Podiel: 1/15

Jaňák Jozef r. Jaňák, nar. 16.05.1991, Podiel: 1/16

Jaňák Jozef r. Jaňák, nar. 10.01.1957, Podiel 13/48

 

ďalej

1827/53 orná pôda  o výmere  41 m2, evidovaná na LV č. 5154 od predávajúcich

 

Veselovský Dominik r. Veselovský, 04.03.1986, Podiel: 1/3

Bielaková Margita r. Rypáková, nar. 03.06.1956, Podiel: 5/36

Bakošová Iveta r. Rypáková, nar. 12.05.1971, Podiel: 1/36

Vojtasová Helena r. Rypáková, nar. 06.04.1968, Podiel: 1/6

Tisoň Ľudovít r. Tisoň, nar. 25.05.1954, Podiel: 1/18

Kudlová Helena r. Tisoňová, nar. 07.03.1962, Podiel: 1/18

Hutko Juraj r. Hutko, nar. 10.04.1989, Podiel: 1/18

Hutko Martin r. Hutko, nar. 17.09.1987, Podiel: 1/18

Hutko Tomáš r. Hutko, nar. 26.01.1995, Podiel: 1/18

Jaňák Jozef r. Jaňák, nar. 16.05.1991, Podiel: 1/18

 

ďalej

1827/54 orná pôda  o výmere  40 m2, evidovaná na LV č. 5155 od predávajúcich

 

Hutko Juraj r. Hutko, nar. 10.04.1989, Podiel: 1/6

Tisoň Ľudovít r. Tisoň, nar. 25.05.1954, Podiel: 1/6

Kudlová Helena r. Tisoňová, nar. 07.03.1962, Podiel: 1/6

Hutko Martin r. Hutko, nar. 17.09.1987, Podiel: 1/6

Hutko Tomáš r. Hutko, nar. 26.01.1995, Podiel: 1/6

Jaňák Jozef r. Jaňák, nar. 16.05.1991, Podiel: 1/6

 

ďalej

 

1827/55 orná pôda  o výmere  70 m2, evidovaná na LV č. 5152 od predávajúcich

 

Tisoň Ľudovít r. Tisoň, nar. 25.05.1954, Podiel: 848

Kudlová Helena r. Tisoňová, nar. 07.03.1962, Podiel: 8/48

Hutko Marek r. Hutko, nar. 08.07.1983, Podiel: 3/48

Hutko Marián r. Hutko, nar. 24.05.1984, Podiel: 3/48

Kovalčíková Mária r. Hutková, nar. 15.03.1988, Podiel: 3/48

Hutko Juraj r. Hutko, nar. 10.04.1989, Podiel: 3/48

Jaňák Jozef r. Jaňák, nar. 10.01.1957, Podiel 4/48

Hutko Milan r. Hutko, nar. 01.03.1963, Podiel: 12/48

Jaňák Jozef r. Jaňák, nar. 16.05.1991, Podiel: 4/48

 

ďalej

1827/46 orná pôda  o výmere  66 m2 a 1827/47 orná pôda  o výmere  34 m2, evidované na LV č. 4853 od predávajúcich

 

MATUŠÁKOVÁ Zuzana r. Hutková, nar. 19.04.1972, Podiel: 4/16

LABDÍKOVÁ Mária r. Hutková, nar. 04.06.1960, Podiel: 4/16

RYPAKOVÁ Emília r. Hutková, nar. 27.11.1966, Podiel: 4/16

Hutko Marián r. Hutko, nar. 24.05.1984, Podiel: 1/16

Kovalčíková Mária r. Hutková, nar. 15.03.1988, Podiel: 1/16

Hutko Juraj r. Hutko, nar. 10.04.1989, Podiel: 1/16

Kapičáková Helena r. Bernaťáková, nar. 26.02.1958, Podiel: 1/16

 

 

kúpu parciel registra „E“ evidované na mape určeného operátu:

1522/1 ostatná plocha  o výmere  370 m2, evidovaná na LV č. 5153 od predávajúcich

 

Tisoň Ľudovít r. Tisoň, nar. 25.05.1954, Podiel: 10/48

Kudlová Helena r. Tisoňová, nar. 07.03.1962, Podiel: 10/48

RYPAKOVÁ Emília r. Hutková, nar. 27.11.1966, Podiel: 3/48

Brišáková Oľga r. Blahutová, nar. 05.08.1956,Podiel: 6/48

Veselovský Jozef r. Veselovský, nar. 14.12.1959, Podiel: 3/48

Bielaková Margita r. Rypáková, nar. 03.06.1956, Podiel: 5/288

Tomašáková Marta r. Rypáková, nar. 01.01.1967, Podiel: 1/288

Kšendzulák Karol r. Kšendzulák, nar. 13.06.1957, Podiel: 1/48

Vojtasová Helena r. Rypáková, nar. 06.04.1968, Podiel: 1/48

Jaňák Jozef r. Jaňák, nar. 10.01.1957, Podiel 5/48

Hutko Milan r. Hutko, nar. 01.03.1963, Podiel: 3/48

Jaňák Jozef r. Jaňák, nar. 16.05.1991, Podiel: 5/48

 

ďalej

1523 orná pôda  o výmere 102 m2, evidovaná na LV č. 2114 od predávajúcich

 

Tisoň Ľudovít r. Tisoň, nar. 25.05.1954, Podiel: 1/3

Kudlová Helena r. Tisoňová, nar. 07.03.1962, Podiel: 1/3

Jaňák Jozef r. Jaňák, nar. 10.01.1957, Podiel 1/3

 

Hlasovanie:

ZA: 8/ A. Balek, J. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

 

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                       Marián Murín, v.r.

                                                                                                       Starosta obce

 

  

Uznesenie č. 8 zo dňa 03.05.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.      Navrhuje, aby OcÚ Mútne požiadal SPF o prevod vlastníctva parciel: C KN č. 1420/1, 1420/2, 1667/36, 1668/3, 1357,1359 do vlastníctva obce Mútne z SPF.

 

 

Hlasovanie:

 

ZA: 8/ A. Balek, J. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                      Marián Murín, v.r.

                                                                                                       Starosta obce

 

 

Uznesenie č. 9 zo dňa 03.05.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.      Schvaľuje žiadosť p. Evy Bugajovej o vybudovanie verejného vodovodu a prístupovej komunikácie k parcele č.1819/3, za podmienky uloženia vecného bremena za účelom otáčania sa obecnej techniky a vývozu PDO, kým nebude vybudovaná cesta ďalej, prípadne zokruhovaná.

 

 

Hlasovanie:

 

ZA: 8/ A. Balek, J. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                      Marián Murín, v.r.

                                                                                                       Starosta obce

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 10 zo dňa 03.05.2021

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.      Berie na vedomie žiadosť p. Jozefa Olašáka.

2.      Odporúča príslušnej komisii v spolupráci s OcÚ túto žiadosť prerokovať so žiadateľom.

 

 

Hlasovanie:

 

ZA: 8/ A. Balek, J. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

 

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                      Marián Murín, v.r.

                                                                                                       Starosta obce

 

 

Uznesenie č. 11 zo dňa 03.05.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.      Berie na vedomie žiadosť p. Milana Floreka, o riešenie situácie na parc. 4201.

2.      Odporúča príslušnej komisii v spolupráci s OcÚ prejednať túto žiadosť s dotknutými občanmi a žiadateľom.

 

Hlasovanie:

 

ZA: 8/ A. Balek, J. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                      Marián Murín, v.r.

                                                                                                       Starosta obce

 

Uznesenie č. 12 zo dňa 03.05.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.      Berie na vedomie žiadosť poslanca A. Pjonteka o vysvetlenie žiadosti p. Miroslava Jozefiaka.

 

Hlasovanie:

 

ZA: 8/ A. Balek, J. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

Uznesenie je prijaté.

                                                                                              

 

                                                                                                        Marián Murín, v.r.

                                                                                                        Starosta obce

 

 

Uznesenie č. 13 zo dňa 01.02.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.      Schvaľuje návrh A. Pjonteka, aby každé potrebné vyjadrenie obce k prevodu pozemkov a nehnuteľnosti od SPF a SR podliehalo schválením OZ.

 

Hlasovanie:

 

ZA: 7/ J. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                      Marián Murín

                                                                                                      Starosta obce

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 14 zo dňa 03.05.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.      Navrhuje aby OcÚ vypracoval predbežný návrh malých pozemkových úprav v lokalitách okolo cesty ZŠ – Agro, okolo cesty V. Sekula – Holubjak.

 

ZA: 7/ J. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

 

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                      Marián Murín, v.r.

                                                                                                       Starosta obce

 

 

 

 

  

 
Zasadanie OZ číslo 11/2021 - neaktuálne
Uznesenie č. 1 zo dňa 01.02.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.      Berie na vedomie protokol z kontroly NKÚ.

2.      Berie na vedomie informáciu  Ing. Jána Bugaja o prijatých opatreniach.

 

 

Hlasovanie:

 

ZA: 9/ J. Balek, A. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek, P. Straka.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                      Marián Murín,v.r.

                                                                                                      Starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 3 zo dňa 01.02.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.      Berie na vedomie monitorovaciu správu za I. polrok 2020. (v prílohe)

 

 

Hlasovanie:

 

ZA: 9/ J. Balek, A. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek, P. Straka.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                      Marián Murín, v.r.

                                                                                                       Starosta obce

 

Uznesenie č. 4 zo dňa 01.02.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.      Schvaľuje zmenu  v návrhu rozpočte na rok 2021 a to:

Položky v rozpočte: Krížová cesta vo výške 30 000,- Eur

                                 Rozhľadňa vo výške 30 000,- Eur

                                 Rekonštrukcia domu smútku vo výške 20 000,- Eur

Presunúť na položku obecné prospešné stavby vo výške 80 000,- Eur.

Položky uvoľniť po schválení OZ.

2.      Schvaľuje programový rozpočet obce na rok 2021 s predloženou zmenou.

3.      Berie na vedomie rozpočet obce na rok 2022 a 2023.

Hlasovanie:

 

ZA: 8/ J. Balek, A. Balek, Ing. J. Blažeňák, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek, P. Straka.

PROTI: 1/A. Grzýb

ZDRŽAL: 0

 

 

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                      Marián Murín, v.r.

                                                                                                       Starosta obce

 

Uznesenie č. 5 zo dňa 01.02.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.      Schvaľuje návrh Ing. A Kapičáka, aby financovanie z rozpočtu na športovú činnosť sa vyplácalo štvrťročne dopredu.

 

Hlasovanie za návrh Ing. A. Kapičáka:

 

ZA: 6/ A. Balek, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek, J. Balek.

PROTI: 1/ A. Grzýb,

      ZDRŽAL:2/ Ing. J. Blažeňák, P. Straka.

 

                                                                                                      Marián Murín, v.r.

                                                                                                       Starosta obce

 

 

 

Uznesenie č. 6 zo dňa 01.02.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.      Schvaľuje  rozpočet ZŠ na rok 2021.

2.      Berie na vedomie rozpočet ZŠ na roky 2022 a 2023.

 

Hlasovanie:

 

ZA: 9/ J. Balek, A. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek, P. Straka.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                      Marián Murín, v.r.

                                                                                                       Starosta obce

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 7 zo dňa 01.02.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.      Schvaľuje návrh rozpočtu ŠJ na rok 2021.

2.      Berie na vedomie návrhy rozpočtu ŠJ na roky 2022 a 2023.

 

Hlasovanie:

 

ZA: 9/ J. Balek, A. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek, P. Straka.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                      Marián Murín, v.r.

                                                                                                       Starosta obce

 

 

 

Uznesenie č. 8 zo dňa 01.02.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.      Schvaľuje návrh rozpočtu MŠ na rok 2021.

2.      Berie na vedomie návrhy rozpočtu MŠ na roky 2022 a 2023.

 

Hlasovanie:

 

ZA: 9/ J. Balek, A. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek, P. Straka.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                      Marián Murín, v.r.

                                                                                                       Starosta obce

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 9 zo dňa 01.02.2021

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.      Schvaľuje návrh rozpočtu ŠKD na rok 2021.

2.      Berie na vedomie návrhy rozpočtu ŠKD na roky 2022 a 2023.

 

Hlasovanie:

 

ZA: 9/ J. Balek, A. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek, P. Straka.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                      Marián Murín, v.r.

                                                                                                       Starosta obce

 

 

 

 

Uznesenie č. 10 zo dňa 01.02.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.      Schvaľuje návrh rozpočtu Obec Mútne - prevádzka na rok 2021.

2.      Berie na vedomie návrhy rozpočtu Obec Mútne - prevádzka na roky 2022 a 2023.

 

Hlasovanie:

 

ZA: 9/ J. Balek, A. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek, P. Straka.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                      Marián Murín, v.r.

                                                                                                       Starosta obce

 

 

 

Uznesenie č. 11 zo dňa 01.02.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.      Schvaľuje prevod parcely C-KN č. 2159, E-KN č. 152/2, C-KN č. 1880/11, C-KN č. C-KN č. 1880/14 pod miestnu komunikáciu na obec Mútne v cene 1Euro – účastník,  náklady na prevod znáša kupujúci.

 

Hlasovanie:

 

ZA: 9/ J. Balek, A. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek, P. Straka.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                        Marián Murín, v.r.

                                                                                                        Starosta obce

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 12 zo dňa 01.02.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.      Schvaľuje zmluvu so Stredoslovenská distribučná, a.s. o zriadení vecného bremena v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a.s. na pozemku

Parc. KN-C č. 1640/29, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 272 m2, v rozsahu dielu č. 1 o výmere 1m2, 

Parc. KN-C č. 1640/32, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 107 m2, v rozsahu dielu č. 2 o výmere 2 m2,

Parc. KN-C č. 1646/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6 m2, v rozsahu dielu č. 4 o výmere 6 m2,

Parc. KN-C č. 1646/8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6 m2, v rozsahu dielu č. 5 o výmere 6 m2,

Parc. KN-C č. 1646/10, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 79 m2,v rozsahu dielu č.6 o výmere 78 m2 ,

Parc. KN-C č. 1646/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 343 m2, v rozsahu dielu č. 3 o výmere 81 m2,

Vyznačenom GP č. 40971805-50/2018.

 

Hlasovanie:

 

ZA: 9/ J. Balek, A. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek, P. Straka.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                      Marián Murín, v.r.

                                                                                                      Starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 13 zo dňa 01.02.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.      Ukladá: Komisii verejného poriadku prešetriť žiadosť p. Rudolfa Kapičáka a podať správu OZ o riešení sporu do budúceho OZ.

 

Hlasovanie:

 

ZA: 9/ J. Balek, A. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek, P. Straka.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                      Marián Murín, v.r.

                                                                                                       Starosta obce

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 15 zo dňa 01.02.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.      Neschvaľuje návrh poslanca A. Pjonteka na zníženie platu starostu obce.

 

Hlasovanie:

 

ZA: 2/ M. Malák, A. Pjontek.

PROTI: 5/ A. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, P. Straka, Ing. A. Kapičák

ZDRŽAL: 2/ J. Balek, M. Krišš

 

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                      Marián Murín, v.r.

                                                                                                       Starosta obce

 

 

Uznesenie č. 16 zo dňa 01.02.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.      Schvaľuje prevod parcely E-KN č. 6241/1 a C-KN č. 1816/79 pod miestnu komunikáciu  na obec Mútne  v cene 1Euro – účastník . Náklady na prevod znáša kupujúci.

 

Hlasovanie:

 

ZA: 7/ J. Balek, A. Balek, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek, P. Straka.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 2/ A. Grzýb, Ing. J. Blažeňák

 

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                      Marián Murín, v.r.

                                                                                                       Starosta obce

 

 

 

 

Uznesenie č. 17 zo dňa 01.02.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.      Berie na vedomie žiadosť p. Mariána Samuhela o násyp cesty k futbalovému  ihrisku v miestnej časti Duľov.

 

Hlasovanie:

 

 

ZA: 9/ J. Balek, A. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek, P. Straka.

PROTI: 0

ZDRŽAL:

 

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                      Marián Murín, v.r.

                                                                                                       Starosta obce

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 18 zo dňa 01.02.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.      Schvaľuje  zámenu parciel podľa GP č. 75/2020 .(v prílohe)

 

Hlasovanie:

 

ZA: 9/ J. Balek, A. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek, P. Straka.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                      Marián Murín, v.r.

                                                                                                       Starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 19 zo dňa 01.02.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.      Schvaľuje prevod parcely C-KN č. 1822/44, C-KN č. 1822/58, C-KN č. 1822/59, C-KN č. 1822/60 a C-KN č. 1822/61 pod miestnu komunikáciu na obec Mútne v cene 1Euro – účastník .

2.      Schvaľuje výstavbu miestnej komunikácie za rodinný dom Jackulík Lukáš.

 

Hlasovanie:

 

ZA: 9/ J. Balek, A. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek, P. Straka.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                      Marián Murín, v.r.

                                                                                                       Starosta obce

 

 

 

Uznesenie č. 20 zo dňa 01.02.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.      Berie na vedomie žiadosť o vrátenie parcely E-KN č. 7017/20.

2.      Navrhuje, aby obecný úrad zverejnil vypracoval a zverejnil zámer o odpredaji majetku na úradnej tabuli.

 

Hlasovanie:

 

ZA: 9/ J. Balek, A. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek, P. Straka.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                      Marián Murín, v.r.

                                                                                                       Starosta obce

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 22 zo dňa 01.02.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.      Navrhuje, aby Obecný úrad požiadal Agro Beňadovo o odpredaj parcely 6957/13 do vlastníctva obce Mútne.

Termín: priebežne

 

Hlasovanie:

 

ZA: 8/ J. Balek, A. Balek, Ing. J. Blažeňák, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek, P. Straka.

PROTI: 1/Grzýb

ZDRŽAL: 0

 

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                      Marián Murín, v.r.

                                                                                                       Starosta obce

 

 

 

Uznesenie č. 23 zo dňa 01.02.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.      Ukladá : Komisii výstavby, životného prostredia a pôdohospodárstva vytipovať a pripraviť návrhy na majetkové vysporiadanie pozemkov pod cestami, ktoré slúžia ako miestne komunikácie a nie sú majetkom obce, ako aj pozemkov priľahlých k týmto cestám.

 

Hlasovanie:

 

ZA: 8/ J. Balek, A. Balek, Ing. J. Blažeňák, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek, P. Straka.

PROTI: 1/Grzýb

ZDRŽAL: 0

 

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                      Marián Murín, v.r.

                                                                                                       Starosta obce

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 24 zo dňa 01.02.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.      Berie na vedomie vzdanie sa poslanca Jána Baleka v komisii oznámenia funkcií, zamestnanosti, činností a majetkových pomerov.

 

Hlasovanie:

 

ZA: 9/ J. Balek, A. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb,  Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek, P. Straka.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                      Marián Murín, v.r.

                                                                                                       Starosta obce

 

 

 

 

 
 
Zasadanie OZ číslo 10/2020

 

Uznesenie č. 10/2020 zo dňa 19.10.2020

Obecné zastupiteľstvo Mútne uznesením č. 10/2020 berie na vedomie Stanovisko Hlavného kontrolóra Obce Mútne k dodržaniu podmienok pre prijatie návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií Slovenskej republiky vo výške 67 325 Eur na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020.

 

Hlasovanie:

Počet poslancov OZ: 9

Počet prítomných poslancov na OZ:9

ZA: 9 / A. Balek, J. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek, P. Straka.

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0 NEHLASOVAL: 0

 

Uznesenie je prijaté.

 

Uznesenie č. 11/2020 zo dňa 19.10.2020

Obecné zastupiteľstvo Mútne uznesením č. 11/2020

 

a/S c h v a ľ u j e: prijatie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív poskytnutej Ministerstvom financií Slovenskej republiky pre Obec Mútne vo výške 67 325 Eur  na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020,

 

b/S p l n o m o c ň u j e: starostu obce Mútne k podpisu zmluvy o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci medzi Ministerstvom financií a Obcou Mútne a dokumentov potrebných k čerpaniu návratnej finančnej výpomoci.

 

Odôvodnenie: Uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 494/2020 zo dňa 12.8.2020 bol prijatý návrh na poskytnutie návratných finančných výpomocí obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020. V roku 2020 zásadným spôsobom negatívne ovplyvnila hospodárenie a celkovú finančnú situáciu územnej samosprávy pandémia spôsobená ochorením COVID-19 (ďalej len „pandémia“), a to predovšetkým znížením príjmov zapríčinené výpadkom dane z príjmov fyzických osôb. Výpadok dane z príjmov fyzických osôb oproti schválenému rozpočtu verejnej správy na rok 2020 predstavuje podľa prognózy Ministerstva financií Slovenskej republiky za jún 2020   sumu 52 075 000 Eur. Pre Obec Mútne tento výpadok predstavuje 67 325 Eur. Bezúročná návratná finančná výpomoc určená na financovanie výkonu samosprávnych pôsobností bude poskytnutá na základe žiadosti samosprávneho celku (obce) maximálne do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 (podľa prognózy Ministerstva financií Slovenskej republiky z júna 2020) so sedemročnou splatnosťou v rovnomerných ročných splátkach, pričom prvá splátka bude uhradená v roku 2024. Dôvodom odkladu splátok ako aj ich rozloženie v čase je konsolidácia príjmov na výkon samosprávnych pôsobností negatívne ovplyvnených pandémiou. S cieľom podpory ekonomiky Slovenskej republiky významne negatívne ovplyvnenej pandémiou v roku 2020 sú prostriedky z návratnej finančnej výpomoci určené na krytie výdavkov na výkon samosprávnych pôsobností obce a vyššie územné celky povinné použiť do konca roka 2020. Prijaté prostriedky z návratných finančných výpomoci možno použiť na kompenzáciu výdavkov vyčerpaných subjektom územnej samosprávy v priebehu roka 2020. Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci je podmienené finančnou disciplínou subjektu územnej samosprávy, a preto nemôže byť poskytnutá subjektu územnej samosprávy, ktorý je v ozdravnom režime, nútenej správe alebo nespĺňa podmienku dodržania limitu dlhu a dlhovej služby. Poskytnutím bezúročnej návratnej finančnej výpomoci s odkladom splácania istiny dochádza k poskytnutiu výhody, ktorá by mohla viesť k narušeniu hospodárskej súťaže medzi členskými štátmi, a preto môžu obce a vyššie územné celky použiť návratnú finančnú výpomoc len na financovanie výkonu samosprávnych pôsobností a na účely, ktoré spĺňajú tieto podmienky a) financovanie činnosti/projektu nehospodárskeho charakteru, b) prípadne o sprievodné hospodárske činnosti (stanovenie základných pravidiel k prístupu definovania doplnkového využívania infraštruktúry vychádza z ods. 207 Oznámenia Komisie o pojme štátna pomoc uvedenom v odseku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (2016/C 262/01)), c) financovanie činnosti/projektu lokálneho charakteru, v prípade ktorého nehrozí (ani potenciálne) narušenie hospodárskej súťaže medzi členskými štátmi. Odpustenie sumy splátok poskytnutej návratnej finančnej výpomoci, ktorým dochádza k zníženiu štátnych finančných aktív, je možné len na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky podľa § 13 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Sumarizácia základných podmienok návratnej finančnej výpomoci:

Veriteľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky Dlžník: Obec Mútne Objem: 67 325 Eur Účel: Financovanie výkonu samosprávnych pôsobností Obce Mútne Čerpanie: 2020

Splatnosť: 2027 Splácanie: rovnomerné ročné splátky počnúc rokom 2024, posledná splátka v r. 2027 Úroková sadzba. 0 % (bezúročná) Zabezpečenie: bez zabezpečenia

 

Plnenie podmienok poskytnutia návratnej finančnej výpomoci:

Návratnú finančnú výpomoc v zmysle schváleného Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 494/2020 zo dňa 12.8.2020 môže obec prijať, len ak a) celková suma dlhu samosprávneho celku – obce, neprekročí 50 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov v príslušnom rozpočtovom roku neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku samosprávnemu celku z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu. Zároveň pre prijatie návratných zdrojov financovania musia byť dodržané podmienky § 17 ods. 6 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Stav dlhu Mútne k 30.6.2020 je v celkovej výške 375 723,81 Eur. Bežné príjmy Obce Mútne k 31.12.2019 boli v objeme 2 281 426,51 Eur. Stav dlhu Obce Mútne v zmysle § 17 ods. 6 Zákona č. 583/2004 Z. z. je 375 723,81 Eur a predstavuje 16,47 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

 

Hlasovanie:

Počet poslancov OZ: 9

Počet prítomných poslancov na OZ: 9

ZA: 9 / A. Balek, J. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek, P. Straka.

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA:

NEHLASOVAL: 0 

Uznesenie je prijaté.

 

Uznesenie č. 12/2020 zo dňa 19.10.2020

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uznesením č. 12/2020 schvaľuje asfaltovanie cesty na Chlapský grúň.

 

Hlasovanie:

Počet poslancov OZ: 9

Počet prítomných poslancov na OZ: 9

ZA: 8 / A. Balek, J. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák,  P. Straka.

PROTI: 1/ A. Pjontek

ZDRŽAL SA HLASOVANIA:

NEHLASOVAL: 0 

Uznesenie je prijaté.

 

 

 

 

 

                                                                                                      Marián Murín

                                                                                                      Starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
Zasadanie OZ číslo 9/2020

 

Uznesenie č. 1 zo dňa 23.6.2020

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

1.        Berie na vedomie správu hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2019.

2.        Schvaľuje záverečný účet obce za rok 2019 s výhradami.

 

Hlasovanie za schválenie záverečného účtu s výhradami:

 

ZA: 8/ A. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek, P. Straka.

PROTI: 0

      ZDRŽAL: 0

 

 

                                                                                                       Marián Murín

                                                                                                       Starosta obce

 

 

 

 

Uznesenie č. 2 zo dňa 23.06.2020

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

1.                  Vydáva súhlasné záväzné stanovisko k dokumentácii pre územné rozhodnutie projektu kanalizácie „Mútne, Oravské Veselé – kanalizácia“

 

Hlasovanie:

 

ZA: 8/ A. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek, P. Straka.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

 

                                                                                                       Marián Murín

                                                                                                       Starosta obce

 

 

Uznesenie č. 3 zo dňa 23.06.2020

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

1.                  Schvaľuje dodatok č. 1 k VZN č. 1/2016

 

Hlasovanie za schválenie:

ZA: 8/ A. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek, P. Straka.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

 

 

                                                                                                       Marián Murín

                                                                                                       Starosta obce

 

 

 

 

 

Uznesenie  č. 4 zo dňa 23.06.2020

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.        Zamieta žiadosť o verejné osvetlenie – Jaňák Jozef, Mútne 7.

 

Hlasovanie za zamietnutie žiadosti:

 

ZA: 8/ A. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek, P. Straka.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

 

                                                                                                      Marián Murín

                                                                                                       Starosta obce

 

 

 

 

Uznesenie č. 5 zo dňa 23.06.2020

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

1.        Berie na vedomie žiadosť o vybudovanie k miestnej komunikácii – Dominik Ďurana.

2.        Berie na vedomie žiadosť Terézie Ganobjakovej o zámenu pozemkov.

 

 

 

                                                                                                      Marián Murín

                                                                                                       Starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 6 zo dňa 23.06.2020

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

1.    Schvaľuje prevod pozemkov na obec pod MK a to:

 

 

Nehnuteľnosť zapísaná na LV 3666 v k.ú. Mútne, pozemok

KN-C p.č. 2144/3 o výmere 11m2 zastavaná plocha a nádvorie,

KN-C p.č. 2144/4 o výmere 1m2 zastavaná plocha a nádvorie,

pod B2 na meno Rafaj Štefan rod. Rafaj v podiele 1/1 – účasti,

 

Nehnuteľnosť zapísaná na LV 3632 v k.ú. Mútne, pozemok

KN-C p.č. 2144/2 o výmere 27m2 zastavaná plocha a nádvorie,

pod B1 na meno Briš Lukáš rod. Briš a Janka Brišová rod. Ivanová v podiele 1/1 – účasti,

 

Nehnuteľnosť zapísaná na LV 3896 v k.ú. Mútne, pozemok

KN-E p.č. 5680 o výmere 69m2 orná pôda,

KN-E p.č. 5682 o výmere 16m2 orná pôda,

pod B3 na meno Vnenková Margita rod. Vojtasová v podiele 1/1 – účasti,

 

Nehnuteľnosť zapísaná na LV 2492 v k.ú. Mútne, pozemok

KN-E p.č. 5681 o výmere 14m2 orná pôda,

pod B2 na meno Kosmeľ Jozef rod. Kosmeľ v podiele 1/1 – účasti,

 

Hlasovanie za schválenie prevodu pozemkov:

ZA: 8/ A. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek, P. Straka.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

 

                                                                                                      Marián Murín

                                                                                                       Starosta obce

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 7 zo dňa 23.06.2020

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

 

1.      Schvaľuje prevod pozemkov  pod MK v časti obce Dúľov od:

 

Jozefjaková Justína rod. Jozefjaková, nar. 09.11.1947, Mútne 159,

Majcherová Johana rod. Jurkuľáková, nar. 24.01.1950, Ľ. Štúra 734/39, Námestovo,

Babečková Janka rod. Michliková, nar. 01.10.1938, Mútne 585,

Ďurčák Jozef rod. Ďurčák, nar. 21.01.1957, Mútne 553,

Ďurčák Július rod. Ďurčák, nar. 08.12.1963, Mútne 582,

Majdová Angela rod. Mullerová, nar. 11.03.1970, Beňadovo 54,

Vlčáková Janka rod. Mullerová, nar. 15.12.1979, Novoť 250,

Michlik Jozef rod. Michlik, nar. 27.01.1963, Mútne 589,

Brodec Lukáš rod. Brodec, nar. 17.01.1991, Novoť 179,

 Brodecová Magdaléna rod. Durčáková, nar. 18.08.1990, Mútne 582,

Ďurčák Albín rod. Ďurčák, nar. 25.11.1953, Breza 4

 Brandys Daniel rod. Brandys, nar. 13.07.1988, Mútne 563

 Brandýsová Veronika rod. Vlčáková, nar. 25.03.1991, Novoť 283

 Ďurčák Tomáš rod. Ďurčák, nar. 26.08.1987, Mútne 723,

 Ďurčáková Katarína rod. Dullová, nar. 21.5.1988, Mútne 723,

 Majcher Róbert rod. Majcher, nar. 20.02.1972, Ľ. Štúra 734/39, Námestovo

 Durčák Adrián rod. Durčák, nar. 06.11.1996, Mútne 572,

 Kadučáková Adriana rod. Majcherová, nar. 28.01.1981, Ľ. Štúra 734/39, Námestovo,

 Hulejová Majcherová Jana rod. Majcherová, nar. 18.12.1982, Hlavná 122, Štefanov nad Oravou,

 Majcher Ondrej rod. Majcher, nar. 28.11.1950, Ľ. Štúra 734/39, Námestovo

 Ďurčák Július rod. Ďurčák, nar. 29.12.1988, Mútne 582,

 Ďurčáková Lucia rod. Rejdugová, nar. 15.12.1995, Mútne 582,

 

Parcely:

podľa GP č. 70/2019 zo dňa 21.03.2019 vyhotoveného Brandys, s.r.o., Cyrila a Metoda 329/6,  029 01 Námestovo, vyhotovil  Ing. Peter Nečas, úradne overený Okresným úradom Námestovo – katastrálnym odborom pod č. G1 254/2019 zo dňa 12.04.2019:

C-KN č. 1554/8 o výmere 76m2 zastavaná plocha a nádvorie.

C-KN č. 1560 o výmere 692m2 zastavaná plocha a nádvorie.

C-KN č. 2174/2 o výmere 403m2 zastavaná plocha a nádvorie.

C-KN č. 2174/3 o výmere 233m2 zastavaná plocha a nádvorie.

C-KN č. 2174/4 o výmere 801m2 zastavaná plocha a nádvorie,

C-KN č. 2174/6 o výmere 133m2 zastavaná plocha a nádvorie,

C-KN č. 1970/2 o výmere 37m2 trvalý trávny porast,

C-KN č. 1969/10 o výmere 160m2 trvalý trávny porast.

C-KN č. 2174/5 o výmere 112m2 zastavaná plocha a nádvorie,

C-KN č. 1983/45 o výmere 15m2 orná pôda,

C-KN č. 1969/11 o výmere 9m2 trvalý trávny porast,

C-KN č. 1984/20 o výmere 139m2 trvalý trávny porast.

C-KN č. 1480/4 o výmere 9m2 zastavaná plocha a nádvorie.

C-KN č. 1983/42 o výmere 58m2 orná pôda.

C-KN č. 1983/43 o výmere 50m2 orná pôda.

C-KN č. 1983/44 o výmere 56m2 orná pôda.

C-KN č. 1983/35 o výmere 27m2 orná pôda.

C-KN č. 1983/34 o výmere 21m2 orná pôda.

C-KN č. 1480/8 o výmere 6m2 zastavaná plocha a nádvorie.

C-KN č. 1484/5 o výmere 25m2 trvalý trávny porast.

C-KN č. 1984/16 o výmere 4m2 trvalý trávny porast.

C-KN č. 1984/21 o výmere 16m2 ostatná plocha,

C-KN č. 1984/21 o výmere 16m2 ostatná plocha.

C-KN č. 1984/22 o výmere 10m2 trvalý trávny porast.

 

Hlasovanie za schválenie prevodu pozemkov:

ZA: 8/ A. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek, P. Straka.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

                                                                                                      Marián Murín

                                                                                                       Starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 8 zo dňa 23.06.2020

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

1.      Schvaľuje kúpu pozemkov  na rozšírenie cintorína:

 

Nehnuteľnosť zapísaná na LV 3451 v k.ú. Mútne, pozemok

KN-E p.č. 1117/2  o výmere 1 153m2 orná pôda,

pod B1 na meno Kšenzulák Pavol rod. Kšenzulák, Mútne 669 v podiele 1/4 – účasti,

pod B3 na meno Rímskokatolícka cirkev, farnosť Mútne, č. 186 v podiele 30/60 – účasti,

pod B4 na meno Jurčák Tibor rod. Jurčák, Mútne č. 631 v podiele 1/4 – účasti,

 

 

Nehnuteľnosť zapísaná na LV 2029 v k.ú. Mútne, pozemok

KN-E p.č. 1090/1  o výmere 2613m2 orná pôda,

pod B6 na meno Hutko Serafín, Mútne 397 v podiele 30/360 – účasti,

pod B24 na meno Hutko Serafín, Mútne 397 v podiele 9/360 – účasti,

 

 

Hlasovanie za schválenie: kúpu pozemkov v cene 20€/m2. Náklady na prevod hradí kupujúci – obec.

 

ZA: 8/ A. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek, P. Straka.

PROTI: 0

      ZDRŽAL: 0

 

 

                                                                                                      Marián Murín

                                                                                                       Starosta obce

 

 

Uznesenie č. 9 zo dňa 23.06.2020

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.      Schvaľuje nákup kosačky do 2 500 Eur.

 

Hlasovanie za nákup:

ZA: 8/ A. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek, P. Straka.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

                                                                                                      Marián Murín

                                                                                                       Starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalší > Koniec >>

Strana 1 z 14

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.