Menu
Obec Mútne
obecMútne

Dotácia na stravu

Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“)

 

Informácia k dotáciám na stravu.docx (23.28 kB)

cestne_vyhlasenie_od 01_07_2022.docx (18.74 kB)

cestne_vyhlasenie_preložené UK.docx (20.29 kB)

Formular_na_posudenie_prijmu.docx (19.33 kB)

Formular_na_posudenie_prijmu_UA-SK.docx (45.76 kB)

  1. Zmena v poskytovaní dotácií na stravu od 01.07.2022

 

Dňa 01.07.2022 nadobúdajú účinnosť niektoré ustanovenia zákona č. 232/2022 Z. z.
o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o financovaní voľného času dieťaťa“). Predmetný zákon je zverejnený v zbierke  zákonov SR: 232/2022 Z.z. - Zákon o financovaní voľného času di... - SLOV-LEX

 

V tejto súvislosti uvádzame, že zákon o financovaní voľného času dieťaťa s účinnosťou od 01.07.2022 mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) a zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“), čím dochádza k zmenám v poskytovaní dotácií na stravu.

 

Od 01.07.2022 v zmysle § 52 zzn ods. 3 písm. a) a b) zákona o dani z príjmov suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je:

  1. 40 eur mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 15 rokov veku, alebo
  2. 70 eur mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 15 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku; to neplatí, ak sa na vyživované dieťa poskytuje dotácia na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách

 

a zároveň § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách bol upravený tak, že dotáciu na stravu je možné poskytnúť:

  • na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa zákona o dani z príjmov[1] (ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

 

V nadväznosti na uvedené od 01.07.2022, v prípade detí bez bonusu je možné dotáciu na stravu poskytnúť len tým deťom v poslednom ročníku MŠ alebo v ZŠ, ak si zákonný zástupca dieťaťa, resp. osoba v ktorej starostlivosti dieťa je (ďalej aj „rodič dieťaťa“) na toto dieťa neuplatnil daňový bonus na dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku. Pri poskytovaní dotácií na stravu sú teda dve vekové kategórie detí[2]:

 

  • deti v poslednom ročníku MŠ alebo v ZŠ do 15 rokov veku, ak si rodič na dieťa neuplatnil v zmysle zákona o dani z príjmov nárok na daňový bonus (napr. osoby bez zdaniteľných príjmov,  poberatelia dôchodkov), ktoré majú nárok na dotáciu na stravu;

 

V prípade, ak rodičia tejto vekovej kategórie detí majú nárok na uplatnenie si daňového bonusu (v sume 70 eur mesačne[3]), tento bonus je pre nich výhodnejší ako dotácia na stravu (ak by sa dieťa zúčastnilo vyučovania 20 dní v mesiaci, dotácia na stravu by bola vo výške 26 eur mesačne). Súbeh poberania tohto daňového bonusu a dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách nie je možný[4].

  • deti nad 15 rokov v ZŠ (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky), ktoré majú nárok na dotáciu na stravu aj v prípade, ak si rodič na toto dieťa uplatnil nárok na daňový bonus (v sume 40 eur mesačne[5]).

 

V tejto súvislosti uvádzame, že ak dieťa napr. dovŕši 15 rokov dňa 19.10.2022, nárok na daňový bonus v sume 70 eur má rodič dieťaťa poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku, t.j. za mesiac október 2022. Od mesiaca november 2022 rodič tohto dieťaťa môže poberať daňový bonus v sume 40 eur a zároveň dieťa má nárok na dotáciu na stravu, ak zriaďovateľ do konca mesiaca november 2022 o tejto zmene informuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“).

 

Nárok na poskytnutie dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách od 01.07.2022 preukazuje rodič dieťaťa vo veku do 15 rokov zriaďovateľovi MŠ/ZŠ novým čestným vyhlásením o neuplatnení si daňového bonusu (v prílohe). Čestné vyhlásenie v ukrajinskom jazyku predkladá rodič dieťaťa z Ukrajiny. V tejto súvislosti uvádzame, že ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu zákonný zástupca dieťaťa uplatnil daňový bonus, je povinný o uvedenom zriaďovateľa bezodkladne informovať, nakoľko v takomto prípade bude dieťaťu poskytovaná dotácia na stravu neoprávnene (trestno-právne dôsledky nepravdivého čestného vyhlásenia podľa § 221 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a povinnosť vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu). 

 

Nakoľko v prípade detí, ktoré dovŕšili 15 rokov veku je možný súbeh poberania daňového bonusu a dotácie na stravu, povinnosť predloženia čestného vyhlásenia sa nevzťahuje na rodičov týchto detí. Ak rodič dieťaťa, ktoré dovŕšilo 15 rokov veku bude mať záujem o poskytnutie dotácie na stravu z titulu neuplatnenia si daňového bonusu, zriaďovateľ overí dovŕšenie 15 roku veku dieťaťa podľa dátumu narodenia dieťaťa a dieťa ako oprávnené oznámi úradu, tak ako je uvedené vyššie.

 

Vzhľadom na uvedené od 01.07.2022, v prípade detí bez bonusu, dochádza k zmene pri poskytovaní dotácií na stravu pri deťoch v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku (5 ročné deti, príp. aj mladšie deti zaradené na povinné predprimárne vzdelávanie). Tieto deti od 01.07.2022 už nemajú nárok na dotáciu na stravu, ak si rodič na dieťa uplatní daňový bonus.

 

Čestné vyhlásenia sú potrebné predložiť do 08.08.2022 na OcÚ !!!

 

V súvislosti s preukázaním, že ide o dieťa v HN uvádzame, že v zmysle zákona č. 177/2018
Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), je od 01.04.2022 možné prostredníctvom Over Si preveriť poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi,
t.j. predmetné potvrdenie nie je potrebné od rodiča vyžadovať, ak má zriaďovateľ možnosť uvedené overiť prostredníctvom informačných systémov. Zároveň odporúčame zriaďovateľom informovať sa na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVŠ SR“) o možnosti preverenia poskytovania pomoci v hmotnej núdzi prostredníctvom rezortného informačného systému.

 

V prípade detí, ktoré sú oprávnené na poskytnutie dotácie na stravu z titulu, že ide o dieťa v ŽM uvádzame, že ak rodič nestihne predložiť potvrdenie, že ide o dieťa v ŽM v stanovenom termíne, avšak informuje zriaďovateľa, že príjem domácnosti je najviac vo výške životného minima, je možné dieťa zaradiť do zoznamu oprávnených detí len na základe informácie od rodiča. Úrad posúdi príjem domácnosti (ak bude Formulár na posúdenie príjmu rodičom na úrad predložený)
a ak pôjde o dieťa v ŽM a dieťa v ŽM bude uvedené zriaďovateľom na aktualizovanom zozname detí, dotáciu na stravu úrad do 25.08.2022 na toto dieťa vyplatí.

 

V tejto súvislosti si Vás však dovoľujeme požiadať, aby ste usmernili rodičov, že Formulár na posúdenie príjmu vrátane podkladov ku konaniu v tejto veci (napr. doklad o príjme) je potrebné predložiť na úrad najneskôr do 15.08.2022, aby ich úrad stihol spracovať a oprávnené dieťa zahrnúť do vyplateného preddavku dotácie na stravu na obdobie od 01.09.2022 do 31.12.2022. Formuláre na posúdenie príjmu pre slovenské deti, ako aj deti z Ukrajiny predkladáme v prílohe.

 

[1] § 52 zzn ods. 3 písm. b) zákona o dani z príjmov (pri uplatňovaní daňového bonusu od 01.07.2022 do 31.12.2022 postupuje daňovník spôsobom podľa § 52zzn odsekov 2 až 14, ak nie je vyšší nárok na daňový bonus vypočítaný spôsobom podľa § 33 v znení účinnom do 30. júna 2022).  

[2] Právna úprava účinná do 30.06.2022 rozlišovala 3 vekové kategórie detí pri uplatnení si daňového bonusu:

  • do 6 rokov – tzv. dvojnásobný daňový bonus v sume 47,14 eur mesačne,
  • od 6 do 15 rokov – tzv. zvýšený daňový bonus v sume 43,60 eur mesačne,
  • od 15 rokov – tzv. základný daňový bonus v sume 23,57 eur mesačne,

pričom nebol umožnený súbeh poskytovania dotácií na stravu a poberania tzv. zvýšeného daňového bonusu.

[3] Podľa § 52zzn ods. 3 písm. b) zákona o dani z príjmov.

[4] Súbeh poskytovania daňového bonusu na dieťa do 15 rokov veku a dotácie na stravu je však možný, ak je dotácia poskytovaná z titulu, že ide o dieťa, ktoré navštevuje MŠ/ZŠ, kde je najmenej 50% detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (§ 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách), alebo v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách ide
o dieťa, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v ŽM“).

[5] Podľa § 52zzn ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov.

Prílohy

Informácia k dotáciám na stravu.docx

Informácia k dotáciám na stravu.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 23,28 kB

Formular_na_posudenie_prijmu_UA-SK.docx

Formular_na_posudenie_prijmu_UA-SK.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 45,76 kB

cestne_vyhlasenie_od 01_07_2022.docx

cestne_vyhlasenie_od 01_07_2022.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 18,74 kB

cestne_vyhlasenie_preložené UK.docx

cestne_vyhlasenie_preložené UK.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 20,29 kB

Formular_na_posudenie_prijmu.docx

Formular_na_posudenie_prijmu.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 19,33 kB
Dátum vloženia: 30. 6. 2022 14:17
Dátum poslednej aktualizácie: 30. 6. 2022 14:26
Autor: Ján Bugaj

Triedený zber odpadov

bb

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Aktuálne počasie

dnes, streda 17. 4. 2024
sneženie 3 °C 0 °C
štvrtok 18. 4. slabé sneženie 5/0 °C
piatok 19. 4. dážď so snehom 7/-3 °C
sobota 20. 4. sneženie 5/1 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Obec Mútne Obec Mútne

Jedno z najcennejších a najzachovalejších chránených území